Barn i Råneåpoolen

Utvecklingsplan Råneå

Utvecklingsplan Råneå antogs av kommunfullmäktige den 26 februari 2018. Utvecklingsplanen är en fördjupning av översiktsplanen.
Beslutet om att anta fördjupningen för Råneå kan överklagas om den inte har tagits fram på lagenligt sätt. Överklagan ska vara Förvaltningsrätten tillhanda senast den 29 mars 2018.
Ett överklagande ska lämnas skriftligt till
Förvaltningsrätten i Luleå, Box 849, 971 26 Luleå

Historik

Granskning

Utställning av förslag till Utvecklingsplan Råneå (FÖP) 
pågår 26 september till 30 november 2017.

Samråd

Förslag till utvecklingsplan för Råneå var ute på samråd under våren, samrådstiden tog slut 26 maj. Ett samrådsmöte ägde rum 8 maj i Råneå. Här hittar du rapport och samlade synpunkter från samrådsmötet. Samtliga synpunkter som kommit in under samrådstiden ska nu övervägas för att om möjligt förbättra förslaget.

Förstudie

Ett förarbete har gjorts till utvecklingsplanen.

Uppdragsbeskrivningen är politiskt beslutad. Den ringar in de frågor som är viktigast i utvecklingsplanen för Råneå. Frågorna är indelade i tre delprojekt, Boende i Råneå, Livet i Råneå och Råneås omland.

När nulägesbeskrivningen gjordes användes begreppen kvalitet och kvalitetshöjning. De delar som behövs för ett hållbart Råneå blev bedömda utifrån hög/låg kvalitet.

Boende i Råneå

Livet i Råneå

Utvecklingsplan, vad är det?

Luleå kommun har i bred dialog med olika grupper tagit fram Vision Luleå 2050 och Luleå kommuns översiktsplan, som beslutades av kommunfullmäktige 2013. Översiktsplanen beskriver hur vi vill ha det i framtiden och vad vi behöver göra på vägen dit för att uppnå visionen. Ett led i det fortsatta arbetet är att ta fram olika utvecklingsplaner i alla stadsdelar och i de tre samlande byarna Råneå, Persön och Antnäs. Utvecklingsplanerna ska visa vad Vision Luleå 2050 innebär på lokal nivå.

Utvecklingsplan Råneå med omland omfattar främst Råneå tätort. Eftersom Råneå fungerar som en samlande by tar utvecklingsplanen även fasta på att det ska finnas god samhällsservice som de omkringliggande byarna ska kunna ta del av. Enligt översiktsplanen ska också en utvecklingsplan för Råneå älv tas fram.

Nyheter om utvecklingsplanen