Barn i Råneåpoolen

Utvecklingsplan Råneå

Utvecklingsplan Råneå antogs av kommunfullmäktige den 26 februari 2018 och är en fördjupning av översiktsplanen Utvecklingsplanens övergripande syfte är att fördjupa intentionerna i program till Vision Luleå 2050, att ge vägledning för samhällets utveckling samt för mark- och vattenanvändning.

Utvecklingsplanen ska resultera i att:

  • Öka Råneås befolkning
  • Ge plats för bostäder och arbete
  • Öka möjligheterna till sociala samvaro och rekreation
  • Råneå ska vara ett stöd för hela den norra kommundelen.

Tidsperspektivet för genomförande av utvecklingsplanens riktlinjer och rekommendationer är på 20 år. Respektive nämnd prioriterar i sina verksamhetsplaner när en åtgärd ska genomföras.

Historik

Granskning

Utställning av förslag till Utvecklingsplan Råneå (FÖP) pågick 26 september till 30 november 2017.

Samråd

Förslag till utvecklingsplan för Råneå var ute på samråd under våren 2017, samrådstiden tog slut 26 maj. Ett samrådsmöte ägde rum 8 maj i Råneå. Här hittar du rapport och samlade synpunkter från samrådsmötet. Samtliga synpunkter som kom in övervägdes för att förbättra förslaget.

Förstudie

Ett förarbete har gjorts till utvecklingsplanen.

Uppdragsbeskrivningen är politiskt beslutad. Den ringar in de frågor som är viktigast i utvecklingsplanen för Råneå. Frågorna är indelade i tre delprojekt, Boende i Råneå, Livet i Råneå och Råneås omland.

När nulägesbeskrivningen gjordes användes begreppen kvalitet och kvalitetshöjning. De delar som behövs för ett hållbart Råneå blev bedömda utifrån hög/låg kvalitet.

Boende i Råneå

Livet i Råneå

Utvecklingsplan, vad är det?

Luleå kommun har i bred dialog med olika grupper tagit fram Vision Luleå 2050 och Luleå kommuns översiktsplan, som beslutades av kommunfullmäktige 2013. Översiktsplanen beskriver hur vi vill ha det i framtiden och vad vi behöver göra på vägen dit för att uppnå visionen. Ett led i det fortsatta arbetet är att ta fram olika utvecklingsplaner i alla stadsdelar och i de tre samlande byarna Råneå, Persön och Antnäs. Utvecklingsplanerna ska visa vad Vision Luleå 2050 innebär på lokal nivå.

Utvecklingsplan Råneå med omland omfattar främst Råneå tätort. Eftersom Råneå fungerar som en samlande by tar utvecklingsplanen även fasta på att det ska finnas god samhällsservice som de omkringliggande byarna ska kunna ta del av. Enligt översiktsplanen ska också en utvecklingsplan för Råneå älv tas fram.

Nyheter om utvecklingsplanen