Utvecklingsplan Porsön

Kommunfullmäktige har beslutat att arbetet med Utvecklingsplan Porsön ska påbörjas. Arbetet med en utvecklingsplan omfattar många steg där medborgare, kommunens politiker och förvaltningar samt Länsstyrelsen ska kunna följa och påverka processen, därför kan arbetet ta lång tid. Här kan du följa hur arbetet fortskrider.

I maj 2018 beslutade kommunfullmäktige om syftet och resultaten för utvecklingsplan Porsön. Nu gör kommunen utredningar, fördjupade analyser och planerar för medborgardialoger. Det ska leda till ett förslag för luleåborna att titta på.

Utvecklingsplanens syfte

Utvecklingsplanen för Porsön ska ange inriktningen för den långsiktiga utvecklingen. Planen ska ge vägledning för beslut om hur mark- och vattenområden ska användas och hur den byggda miljön, naturmiljöer och vattenområden ska användas, utvecklas och bevaras.

Utvecklingsplanens resultat

Utvecklingsplanen ska bidra till

  • Ökad jämlikhet mellan grupper
  • Öka de boendes aktiva deltagande i samhällslivet
  • Ökad trivsel och stolthet
  • Öka attraktionskraften för företagsetableringar på Porsön

Fokus på barn och unga

Fokus i utvecklingsplanen ska ligga på barn och unga. Alla förslag som utvecklingsplanen resulterar i ska utgå från barnkonventionens fyra huvudprinciper som handlar om lika värde, barnets bästa, rätt till liv och utveckling och rätt att bilda och uttrycka sina åsikter.

Utveckling av Porsö centrum

Utvecklingsplanen ska hantera markanvändningen inom centrum vilket innefattar allmänna platser, kommunikations- och bebyggelsefrågor. Centrum är platsen där kommunen vill utveckla mötesplatser, minska barriärer (både fysiska och sociala) och öka tillgängligheten till vatten och grönområden.

Geografisk avgränsning

Utvecklingsplanen kommer att behandla utveckling inom Sundet, Berget, Lillporsön, Vänortsvägen, Aurorum och Ytterviken.

Geografisk avgränsning för utvecklingsplanen

Tidsåtgång för arbetet

Tidåtgång för Utvecklingsplan Porsön - fördjupad översiktsplan. (Klicka för att zooma in bilden)

Vill du bidra?

Har du tankar och idéer om vad Porsön skulle behöva? Skicka in ditt förslag via formuläret nedan. Luleå kommun tar hand om alla förslag i nästa steg av processen.
Återställ
Nyheter om utvecklingsplanen

Utvecklingsplan - en fördjupning av översiktsplanen

Luleå kommun har i bred dialog med olika grupper tagit fram Vision Luleå 2050 och Luleå kommuns översiktsplan, som beslutades av kommunfullmäktige 2013. Översiktsplanen beskriver hur vi vill ha det i framtiden och vad vi behöver göra på vägen dit för att uppnå visionen. Ett led i det fortsatta arbetet är att ta fram utvecklingsplaner för stadsdelarna och de tre samlande byarna Råneå, Persön och Antnäs. Utvecklingsplanerna är fördjupningar av översiktsplanen, som visar vad Vision Luleå 2050 innebär på lokal nivå.