Energi, klimat & resurser på Hertsön/Lerbäcken

Det här området i utvecklingsplanen berör produktion av energi och utrymme för snö och regnvatten.

Produktion av energi

Det finns ingen känd produktion av egen energi på Hertsön/Lerbäcken, inga solceller på husen och inte heller kända plusenergihus eller passivhus. Det är något som behöver utvecklas.

Utrymme för snö och regnvatten

Det finns ytor för snöupplag på Hertsön, en del snö körs till gamla båtuppläggningsplatsen. Det är önskvärt att inventera behovet av lokala snöuppläggningsplatser. Det behöver också säkerställas att avrinningen av regnvatten i ledningssystem och diken fungerar.