Barn och unga på Hertsön/Lerbäcken

För att nå social hållbarhet behöver kvaliteten höjas på två områden som berör barn och unga på Hertsön och Lerbäcken: barn i ekonomiskt utsatta familjer och skolelever som är behöriga till gymnasiet.

Barn i ekonomiskt utsatta familjer

Den ekonomiska utsattheten varierar mellan olika stadsdelar i Luleå. Hertsön är en av två bostadsområden där andelen barn som lever i ekonomiskt utsatta familjer är nästan dubbelt så hög som genomsnittet. En kartläggning visar att nästan hälften av de familjer som har en låg inkomststandard har det utan att vara aktuella hos socialtjänsten för försörjningsstöd. Herstön är en av Luleås stadsdelar som har en hög andel medborgare som saknar egen försörjning via förvärvsarbete. Detta är i fokus i utvecklingsplanen.

Elever behöriga till gymnasiet

Behörighet till gymnasiet är avgörande för ungas framtid. Hertsöskolan ligger över riksgenomsnittet när det gäller behörighet till gymnasiet. Utvecklingen har varit bra och snabb på Hertsön. Förbättringen av elevernas resultat kan försiktigt ses som en konsekvens av ett förbättrat systematiskt arbete och särskilda satsningar. Men ytterligare arbete krävs för att nå hög kvalitet när det gäller behörighet till gymnasiet.