Hertsö miljögård

Hertsö miljögård.

Utvecklingsplan Hertsön Lerbäcken

Ett arbete pågår med att ta fram utvecklingsplan Hertsön och Lerbäcken. Utvecklingsplanen ska visa vad visionen om ett hållbart Luleå innebär för Hertsön och Lerbäcken.

Granskning

Från och med den 7 mars och till och med den 10 maj 2019 ställs Utvecklingsplan Hertsön och Lerbäcken ut för granskning.

Läs förslaget:

Under granskningstiden kan du lämna synpunkter. Lämna dina synpunkter på något av följande sätt:

  • Direkt på webben
  • Till e-post kommunledningsforvaltningen@lulea.se
  • Via brev till Luleå kommun, samhällsutvecklingskontoret, 971 85 Luleå Kommun

Samråd

Samråd kring tjänstemannaförslaget till utvecklingsplan Hertsön och Lerbäcken genomfördes under tiden 25 april - 20 juni 2018.

Den 4 juni 2018 genomfördes ett samrådsmöte i Hertsöskolans matsal där flera politiker deltog för att lyssna in medborgarnas synpunkter.

Medborgardialoger

Under arbetet med att ta fram utvecklingsplanen har ett antal medborgardialoger och brukardialoger hållits.

Förstudie

Ett förarbete har gjorts till utvecklingsplanen.

Uppdragsbeskrivningen beslutades politiskt. Den ringade in de viktigast frågorna i utvecklingsplan Hertsön Lerbäcken. Frågorna är indelade i tre områden:

Geografisk omfattning

Utvecklingsplan Hertsön Lerbäcken omfattar det markerade området på kartan nedan:

Hertsön Lerbäcken

Utvecklingsplan - en fördjupning av översiktsplanen

Luleå kommun har i bred dialog med olika grupper tagit fram Vision Luleå 2050 och Luleå kommuns översiktsplan, som beslutades av kommunfullmäktige 2013. Översiktsplanen beskriver hur vi vill ha det i framtiden och vad vi behöver göra på vägen dit för att uppnå visionen. Ett led i det fortsatta arbetet är att ta fram utvecklingsplaner för stadsdelarna och de tre samlande byarna Råneå, Persön och Antnäs. Utvecklingsplanerna är fördjupningar av översiktsplanen, som visar vad Vision Luleå 2050 innebär på lokal nivå.