Trafik - Utvecklingsplan Centrum

Den här delen ska behandla förslag för att förbättra möjligheterna att gå, cykla och åka kollektivt samt minska andelen biltrafik i och till centrum och öka säkerheten, framförallt i anslutning till skolor.

Utvecklingsplanen ska även behandla buller och möjligheten till tysta områden, luftföroreningar från trafiken samt hantering av snö för att minska transporter och för att nyttja snön som en kvalité i staden. Användningen av gator, funktion och gestaltning, samt buller är en frågeställning som har beröringspunkter med andra delar av utvecklingsplanen och särskild samordning måste ske.