Projekt som har fått medel

Medel för sociala investeringar startade på prov 2012 och blev permanent 2017. Följande projekt har fått medel:

Äldresupport

Projektet genomfördes i samverkan mellan Socialförvaltningen och kommunens kundcenter under 2018 och 2019. Projektets målsättning var att äldre personer med behov av förebyggande insatser som söker kontakt med Luleå kommun ska lotsas rätt och få råd och stöd.

Regnbågscafé

Projektet är ett samarbete mellan fritidsförvaltningen och RFSL och går ut på att skapa en mötesplats en gång i månaden för unga HBTQ-personer. Mötesplatsen kallas Regnbågscafé och är öppen för alla i åldern 13-19 år. Projekttiden är våren 2018 till februari 2019.

Sommargatan

Projekt i samarbete mellan Stadsbyggnadsförvaltningen och NTF (Nationalföreningen för trafiksäkerhetens främjande). Sommaren 2018 förvandlades delar av Storgatan till en ”sommargata” där gående och cyklister fick mer utrymme i staden och där naturliga mötesplatser skapades.

Ung, stolt och romni

Projektet är ett samarbete mellan Region Norrbotten, Rädda barnen och föreningen Romani kvinnans rätt i samhället. Projektets syfte är att stärka romska flickors och unga kvinnors självbild och ge dem möjlighet att ta del av samhällslivet. Projektet ska genomföras under ett halvår med start 2018. En viktig del i projektet är att förbättra deltagarnas kunskaper i svenska, men även att de ska känna till sin historia och sina rättigheter. Projektet avslutas med en studieresa till Krakow- Auschwitz.

Ett helt liv i rörelse

Projektet är ett samarbete mellan fritidsförvaltningen och Norrbottens idrottsförbund. Projektet ska utveckla nya, icke traditionella former för träning som lockar till fysisk aktivitet bland unga som besöker Luleås fritidsgårdar. Fritidsgårdarnas pedagoger i samverkan med idrottsrörelsen vill nå ut till personer mellan 13 och 16 år för att öka den fysiska aktiviteten, förbättra kostvanorna och skapa former för ett livslångt liv i rörelse. Projektet genomförs hösten 2018 till september 2019. Läs mer om Ett helt liv i rörelse.

Hitta ut i Luleå

Projektet var ett samarbete mellan fritidsförvaltningen och Bergnäsets IF och genomfördes under maj - oktober 2018. Tanken med projektet var att locka till aktivitet genom enkelhet.

Kartor med märkta checkpoints delades ut till 30.000 hushåll och fanns även att hämta på Luleå Turistcenter. Deltagare fick en användare och via app eller webb registrerade deltagaren besökta checkpoints. Deltagarna fick besöka kända och okända platser runt om i Luleå. Projektet fick stipenidet Årets trygghets- och folkhälsoinsats 2018.

#Luleåcyklar

Projektets syfte var att möjliggöra för fler att använda cykel som transportmedel. Förväntade effekter var förbättrad hälsa hos medborgarna, förbättrad luft och minskat buller.

#Luleåcyklar pågick maj till september 2018 och var ett samarbete mellan Cykelfrämjandet, Naturskyddsföreningen, Fritidsbanken och Hyresgästföreningen. Projektet var en satsning på cykelskolor inom Luleå kommun. Varje cykelskola avslutades med en cykelutflykt som var öppen för alla intresserade. Det genomfördes också en utbildning i enklare cykelreparation.

Samverkan i praktiken

Barn- och utbildningsförvaltningen tillsammans med socialförvaltningen planerade att genomföra projektet under tre år (2017 - 2019). Projektet avslutades i sin dåvarande form 2018 mot bakgrund av rådande ekonomiska läge.

Syftet med projektet var att förbättra och utveckla en tidig samverkan för att fånga upp barn och unga som uppvisar tidiga risksignaler för hög frånvaro och studieavbrott.

En festival för alla

Luleå Hamnfestival vill verka för mångfald. På många sätt har festivalen lyckats med detta genom att erbjuda ett varierat utbud av musik, mat och aktiviteter. För att främja folkhälsan fyller kultur, idrott, lek, lärande och möten med andra människor viktiga funktioner. Luleå Hamnfestival är en mötesplats för allt detta.

”En festival för alla” kom till genom ett samverkansprojekt mellan [å:t kotyr], VildaKidz och stadsbyggnadsförvaltningen. Visionen om att göra Stadsparken till en frizon där allt skulle vara gratis för barn och unga föddes. De lyckades genomföra idén tillsammans med Kultur utan gränser, Svenska kyrkan, PRO, Luleå Hemslöjdsförening, NTF, Varietémaskinen, Bubbles for life, Luleå Makerspace, Bodens Paramotorklubb, Crossfit Holistic, Luleå Schackklubb, Thailändska föreningen, MXM Entertainment och Luleå Energi.

Aktiviteter i anslutning till Södra strand

Ett projekt i samverkan mellan Meramedia AB, stadsbyggnadsförvaltningen och arbetsmarknadsförvaltningen.

Syftet med projekt Södra strand har varit att utveckla Södra hamnplan som en attraktiv mötesplats. Södra strand riktar sig till skärgårdsbesökare, turister och invånare i Luleå. Med Södra strand vill vi att blandade åldrar möts för att dela erfarenheter samt uppmuntra till spontanitet och aktivitet. Södra hamn ska vara en plats för alla!
 
Det viktigaste för oss med Södra strand har varit att våra besökare är nöjda med platsen och konceptet. En välbesökt plats är en omtyckt plats och för att uppnå våra mål och få nöjda besökare har vi kontinuerligt pratat med våra gäster och lyssnat på deras önskemål och förslag. Aktiviteterna är annordnade med hjälp och i samverkan med förenings- och näringslivet.

Södra strand

Södra strand.

Mening, sammanhang och hälsa

Ett projekt som genomfördes mellan 2016 och 2018 i samverkan mellan arbetsmarknadsförvaltningen och barn- och utbildningsförvaltningen. Syftet med projektet var att introducera ensamkommande ungdomar i Luleå gymnasieskola till en meningsfull och aktiv fritid som i ett större perspektiv syftar till att utjämna skillnader i hälsa.

Föräldrastödsprojekt för utrikesfödda

Detta tvååriga projekt mellan arbetsmarknadsförvaltningen och socialförvaltningen genomfördes mellan 2016 och 2018. Projektet uppfyllde sitt mål om att öka andelen utrikesfödda som vill ta del av det föräldrastöd som erbjuds på generell nivå i Luleå kommun och på så sätt bli stärkta i sin föräldraroll i en, för dem, ny kontext.

Yoga och meditation för unga på Tunaskolan

Projektet genomfördes i samverkan mellan Barn- och utbildningsförvaltningen, Region Norrbotten och Balans Kundaliniyogacenter. Syftet var att förebygga psykisk och fysisk ohälsa hos ungdomar genom att erbjuda yoga och meditation. Detta genomfördes under läsåret 2016/2017. Sammanfattningsvis har skolan genom projektet funnit många områden där insatsen resulterat i goda resultat. Samtidigt finns det några punkter att ta hänsyn till och göra annorlunda inför en fortsatt satsning.

Alla ska kunna delta

Ett projekt som genomfördes 2016-2017 i samverkan mellan Råneå brottarklubb och arbetsmarknadsförvaltningen. Syftet var att ge nyanlända ungdomar möjligheter att lära känna övriga ungdomar i Råneå genom brottning.

Projektet riktade sig till alla unga 10 till 20 år i Råneå med omnejd. Föräldrar till flyktingbarn involverades för att hjälpa till och bli delaktiga i samhället via föreningsverksamhet.

Projektet hade också jämställdhetsfokus och arbetade könsnormsbrytande exempelvis med kvinnliga tränare i brottning. Aktiviteter omfattade deltagande i olika evenemang, prova-på träningar och övrig föreningsverksamhet.

Syftet var att många unga ska kunna delta i aktiviteter, alla ska uppleva att deras hälsa förbättras och utrikesfödda ungdomar ska ha möjlighet att träna svenska.

Aktiva skoltransporter

Ett projekt med start 2016 i samverkan mellan Luleå kommun och Luleå tekniska universitet. Syftet är att med hjälp av egenmakt/empowerment för skolelever öka andelen barn som promenerar och cyklar till skolan. Läs mer på LTU:s webbplatslänk till annan webbplats.

Vi startade projektet med att involvera lärarna för de 45 barn som skulle delta i studien. Lärarna var med och skapade uppdrag som barnen skulle lösa i samband med deras aktiva skoltransporter. I åk 1 är det föräldrarna som slutligen bestämmer hur barnet tar sig till skolan och därför började vi med ett föräldramöte. För barnen började projektet med att de fick träffa forskare från LTU som berättade om hur kroppen påverkas av fysisk aktivitet, sedan fick de träffa en polis som pratade om trafiksäkerhet och en från kommunen som pratade om miljö. Varje vecka fick barnen ett nytt uppdrag, titta efter trafikmärken, räkna personer de mötte under färden, plocka skräp samt titta efter vårtecken.

En dörr in

Ett ettårigt, nu avslutat projekt mellan fritidsförvaltningen och kulturförvaltningen. Syftet var att göra det enklare för föreningslivet i Luleå att söka bidrag och stöd från kommunen. Mer tid ska frigöras för annat än administration, hos både föreningarna och kommunen, med en ny ingång på webben där föreningarna kan söka bidrag digitalt. Projektet ville att hela civilsamhället ska ha likvärdiga förutsättningar att verka i Luleå kommun. Projektet pågick 2015-2016.

Gröna fingrar

Ett ettårigt, nu avslutat projekt mellan barn- och utbildningsförvaltningen och Hushållningssällskapet på Ängskolan och Ängens förskola. Projektet Gröna fingrar ville använda odling som en pedagogisk modell för att överbrygga skillnader i folkhälsa och främja positiva och ekonomiskt, socialt och ekologiskt hållbara livsstilsval. Barn, föräldrar och skolpersonal har odlat, skördat och lagat mat under en skördefest. Syftet var att underlätta för bra kostval, integration, överbrygga kulturskillnader och utanförskap. Vid aktiviteterna har elever, föräldrar, personal, rektor och pedagoger deltagit. Genom att tillsammans arbeta ute på skolgården med odlingarna har man fått kunskap om hur en del bär och grönsaker odlas och hur de kan användas i olika måltider.

Hertsöns hjärtpunkt

Ett tvåårigt projekt i samverkan mellan Lulebo och arbetsmarknadsförvaltningen. På Hertsön har mötesplatsen Hertsöns hjärtpunkt öppnat, där det finns möjligheter till allt ifrån vanliga myndighetskontakter för föräldrar till skapande verkstäder för barn och även seminarier på olika teman. Att låta barn och ungdomar ordna egna arrangemang på hjärtpunkten är också en del av projektet. Majoriteten av aktiviteterna på Hertsöns hjärtpunkt arrangeras av föreningar.

Läshund

Ett treårigt projekt mellan barn- och utbildningsförvaltningen och kulturförvaltningen där barns läsande ska stimuleras genom högläsning för hund alternativt en robotkatt. Efter en beprövad modell som främst använts i USA och Finland, som givit olika positiva effekter.

Sportoteket

Projektet pågick under två år, i samverkan mellan fritidsförvaltningen, arbetsmarknadsförvaltningen och Norrbottens idrottsförbund. Projektet syftade till att möjliggöra medverkan inom idrotten och andra motionssammanhang för alla barn, oavsett ekonomiska förutsättningar. Genom  att skapa ett Sportotek, dit allmänheten skänkte material, blev det möjligt att låna utrustning och därmed minska kostnader kopplade till idrott. Målgrupp var 6 till 19 år. Sportoteket är nu en permanent del av kommunens verksamhet under namnet Fritidsbanken.

Ungdomar spelar ishockey

Tidiga insatser i samverkan

Tidiga insatser i samverkan var ett treårigt projekt som genomfördes i samverkan mellan barn- och utbildningsnämnden och socialnämnden. Projektet syftade till att i ett tidigt skede erbjuda föräldrar till barn som utmanar (6-13 år) råd och stöd via en mottagning, FöräldraSupporten.

Projektet syftade också till att via en så kallad välfärdsanalys utveckla en systematik för att följa barn och ungas utveckling samt identifiera olika gruppers behov. Detta ska ligga till grund för nya tidiga insatser. (Enligt översiktplanen, program A - Alla Jämlika).

FöräldraSupporten

FöräldraSupporten är ett tidigare projekt inom medel för särskilda folkhälsosatsningar (nuvarande medel för sociala investeringar) som har blivit en permanent del av Luleå kommuns verksamhet. FöräldraSupporten är en mottagning som erbjuder stöd till dig som är förälder eller nära anhörig till ett barn i åldern 0-20 år.

Pyramiden

Pyramiden är ett nu avslutat treårigt projekt i samverkan mellan barn - och utbildningsförvaltningen, socialförvaltningen och arbetsmarknadsförvaltningen i syfte att stötta ungdomar i gymnasieålder att fortsätta med studier, anställning eller annan sysselsättning. Projektet vände sig till dem som har särskilda behov. En blandning av olika yrkesgrupper ingick som stöd för arbetet. 

Efter projekttidens slut togs beslut om en fortsatt verksamhet inom introduktionsprogrammet; med samma målgrupp, samma antagningsförfarande och liknande verksamhet och målsättning. Resurstilldelningen är emellertid lägre än under projekttiden. Arbetsmarknadsförvaltningen bidrar med en halv tjänst arbetsmarknadskonsult och socialförvaltningen deltar inte.

Delaktighet och inflytande i det offentliga rummet

D.I.O.R - ett tvåårigt projekt, nu avslutat, som genomfördes i samarbete mellan fritidsförvaltningen, tekniska förvaltningen och LLT. Det vände sig till målgruppen 13-19 år i syfte att stärka barn och ungas möjlighet till social och kulturell delaktighet i det offentliga rummet. 

Fritidsförvaltningen har beslutat att implementera projektet i den ordinarie verksamheten. Läs mer på www.lulea.se/dior och i pdf:en med kort information om projektet D.I.O.Röppnas i nytt fönster.

Gångtunnel på Porsön som målats i DIOR-projektet

Gångtunnel på Porsön som målats i DIOR-projektet