Sociala investeringsmedel

Kommunen har avsatt 4 miljoner kronor per år i en pott för att skapa jämlik hälsa bland barn och ungdomar i Luleå. Pengarna ska användas till projekt som görs i samverkan mellan flera aktörer.

Satsningar behövs på yngre barn i Luleå

Det finns skillnader i hur bra barnen mår i Luleå. Skillnaderna i hälsan märks mellan olika grupper och olika delar av kommunen. Sociala investeringar och Folkhälsoinsatser är till för att göra satsningar som antingen omfattar alla barn eller satsningar som är riktade mot en viss grupp. De satsningar som omfattar alla barn och ungdomar ska utformas så de även når de som har störst behov.

Projekt för yngre barn prioriteras eftersom vi kan förhindra större problem senare genom att göra satsningar på barn i tidiga åldrar. Projekten ska göra att måendet förbättras och samtidigt minska kostnaderna i kommunen på sikt. 

Projekten ska ske i samverkan

Alla projekt ska göras i samverkan mellan flera aktörer. Kommunala förvaltningar och bolag, organisationer, föreningar och andra aktörer kan söka medel tillsammans. Minst en kommunal verksamhet ska alltid vara med i projektet.

Ansök om pengar till stora eller små projekt

Ni kan ansöka om medel till större eller mindre projekt. Större Sociala investeringar eller enklare Folkhälsoinsatser.

Sociala investeringar ska vara längre projekt, på upp till tre år. När ansökan görs ska det ingå ett ekonomiskt resonemang. Om projekten visar bra effekter ska de göras permanenta och börja ingå som en del i kommunens ordinarie verksamhet.

Folkhälsoinsatser är kortare projekt som pågår max ett år. Det finns inga krav på att en folkhälsoinsats ska göras till en del av kommunens verksamhet efter projektets slut.

Så mycket pengar kan ni söka

  • Potten för Sociala investeringar är fyra miljoner kronor per år
  • Potten för Folkhälsoinsatser är 500 000 kronor per år

Ansökningstider

  • Ansökningar om medel för folkhälsoinsatser kan göras löpande under året och behandlas en gång i månaden.
  • Ansökningar om medel för sociala investeringar ska vara inkomna senast 15 april och 15 oktober.

Kriterier och ansökningsanvisningar

Ansökan skickas till

Luleå kommun, Stab - kvalitet & samhällsutveckling, 971 85 Luleå

Kontakt

Om du arbetar inom Luleå kommun: kontakta din närmaste chef

Tillhör du en extern aktör: samhällsstrateg folkhälsa Barbro Müller, e-post barbro.muller@lulea.se, telefon 0920-45 30 00