Sociala investeringsmedel

Det finns skillnader i hälsa bland befolkningen i Luleå. Därför har kommunen avsatt fyra miljoner kronor per år för att ge förutsättningar för en hälsa på lika villkor, som ska användas till projekt för främst barn, unga och unga vuxna.

Barn och unga är en prioriterad grupp i Luleå kommun enligt översiktsplanen. Hälsan bland barn och unga är inte jämlikt fördelad. Det finns grupper och geografiska områden som visar skillnader i hälsa. Med Sociala investeringar och Folkhälsoinsatser kan generella eller riktade satsningar göras för att skapa jämlika förutsättningar. Generella satsningar ska utformas så att de även når dem med störst behov. Projekt med yngre barn prioriteras eftersom satsningar i tidig ålder kan förhindra stora problem senare. Projekten ska ge mänskliga vinster och samtidigt minska kostnaderna i kommunen på sikt. 

Sociala investeringar och Folkhälsoinsatser

Fyra miljoner kronor per år avsätts för Sociala investeringar, varav max 500 000 kronor per år avsätts för mindre omfattande projekt under namnet Folkhälsoinsatser.

Sociala investeringar ska utgöras av längre projekt på upp till tre år och ett ekonomiskt resonemang ska ingå i ansökan. Om projekten visar positiva effekter ska de göras permanenta och bli en del av kommunens ordinarie verksamhet. Ansökningar behandlas två gånger per år och ska var inkomna senast 15 april eller 15 oktober.

Folkhälsoinsatser är kortare projekt på max ett år utan krav på integrering. Ansöka om medel för Folkhälsoinsatser sker löpande under året. Alla ansökningar inkomna senast 15:e behandlas under samma månad, med undantag för juli.

Se alla kriterier och ansökningsanvisningar.

Projekten ska ske i samverkan

Kommunala förvaltningar och bolag, organisationer, föreningar och andra aktörer kan söka medel tillsammans. Alla projekt ska göras i samverkan. Inom Sociala investeringar ska minst två kommunala verksamheter omfattas, tillsammans med en eventuell extern aktör. Kommunen är huvudsökande. Inom de kortare projekten Folkhälsoinsatser ska minst två kommunala förvaltningar eller en kommunal med en extern aktör omfattas.

Kriterier för ansökan om Sociala investeringar

Syfte Sociala investeringar

 • Ge förutsättningar för en hälsa på lika villkor främst för barn, unga och unga vuxna (0-30 år).
 • Bidra till minskade kommunala kostnader för ohälsa på kort och lång sikt samtidigt som mänskliga vinster görs
 • Bidra till ökad samverkan mellan olika aktörer
 • Bidra till långsiktigt hållbara resultat och implementeras i ordinarie verksamhet ifall utvärdering visar positivt utfall
 • Kopplas till Vision Luleå 2050 och programmen
 • Bygga på utvärderad metod eller beprövad praxis
 • Innehålla samhällsekonomiska beräkningar/resonemang
 • Omfatta minst två kommunala verksamheter tillsammans med eventuell extern aktör. Kommunen är huvudsökande.
 • Projekten ska utvärderas
 • Projekten är max tre år
 • Innehålla beslut från respektive nämnd/styrelse

Kriterier för ansökan om Folkhälsoinsatser

Syfte Folkhälsoinsatser

 • Ge förutsättningar för en hälsa på lika villkor främst för barn, unga och unga vuxna (0-30 år).
 • Kopplas till Vision Luleå 2050 och programmen
 • Bidra till ökad samverkan mellan olika aktörer
 • Omfatta minst en kommunal verksamhet och en extern aktör alternativt två kommunala verksamheter
 • Projekten är korta, max ett år, projektbidrag kan ges med max 85% av kostnaderna och högst 100 000 kronor
 • Innehålla beslut från respektive förvaltningschef

Ansökan

Ansökningar om medel för Folkhälsoinsatser behandlas löpande under året. Ansökningar inkomna senast 15:e behandlas under samma månad, med undantag för juli.

Ansökningar om medel för Social investeringar behandlas 15 april och 15 oktober.

Ansökningarna skickas till Luleå kommun, kvalitet & samhällsutveckling: kommundirektörens stab. Tänk på att förankra projektidén hos förvaltningsledningen i god tid innan ansökan ska skrivas under.

Kriterier och ansökningsanvisningar

Kontakt

Om du arbetar inom Luleå kommun kan du kontakta din närmaste chef med din idé. Tillhör du en extern aktör, kontakta samhällsstrateg folkhälsa, Barbro Müller på telefon 0920-45 30 00.

Tidigare projekt

Läs om projekt som har fått medel. De projekt som har pågått har gjorts permanenta av kommunen och blivit en del av den ordinarie verksamheten.