Välfärdsredovisning

Luleå har tagit fram två välfärdsredovisningar som visar hur hälsan är fördelad i de olika bostadsområdena.

Den första rapporten gjordes 2009 och en andra 2012. Det finns skillnader i hälsa i Luleå även om skillnaderna inte är så stora som i många andra kommuner. I rapporterna finns förslag på prioriteringar för det fortsatta arbetet.

Befintlig både nationell och lokal statistik har använts där det har varit möjligt att redovisa på bostadsområdesnivå. Områdesindelningen utgår från skolans upptagningsområde och kommunen indelas i nio bostadsområden.
 
Stadsbyggnadskontoret har i uppdrag att ta fram en handlingsplan för det fortsatta arbetet.
 
I kommunen pågår ett omfattande arbete som utgår från Vision Luleå 2050. Som ett steg på vägen mot ett socialt hållbart Luleå har program tagits fram där välfärdsredovisningarna har utgjort ett underlag. Programmen är Luleås nya översiktsplan.

Välfärdsredovisning 2012
 
Välfärdsredovisning 2009