Ledningsgrupp för ökad jämlikhet

Ledningsgruppen för ökad jämlikhet har ett särskilt fokus på social hållbarhet, jämlikhet med ett holistiskt och kommunövergripande perspektiv som utgångspunkt. Gruppen ska utveckla kommunens arbete med bas i kunskap.

Ledningsgruppen för ökad jämlikhet arbetar på uppdrag av kommundirektören. Gruppen består av chefer från kultur- och fritidsförvaltningen, arbetsmarknadsförvaltningen, barn- och utbildningsförvaltningen, stadsbyggnadsförvaltningen samt socialförvaltningen. En samordnare finns på samhällsutvecklingskontoret.

Uppdraget utgår från översiktsplanen samt kommunens strategiska arbete med social hållbarhet som består av:

 • Jämlikhet
 • Jämställdhet
 • Demokrati och inkludering
 • Trygghet/säkerhet
 • Meningsfull fritid

Fokusområden 2019

 • Följa och säkra resurser för utvecklingsområden ökad jämlikhet samt för bosättningsuppdraget
 • Följa och säkra resurser för utvecklingsområden jämställd fördelning av makt och resurser
 • Följa arbetet med den nya mötesplatsen för unga
 • Följa och stötta arbetet av lokala lägesbilder och insatser på stadsdelsnivå.
 • Bereda och föreslå beslut för sociala investeringsmedel samt ev integrationsmedel
 • Utveckla samverkansöverenskommelse mellan Polis och kommun.