Bebyggelse

Luleå utökas med nya områden för bostäder och verksamheter. Vision Luleå 2050 och Översiktsplanen med de sex programmen visar hur Luleå vill växa; en helhetssyn för att bygga det långsiktigt hållbara samhället.

Det behövs attraktiva bostäder och bostadsmiljöer för att fler ska vilja komma hit, etablera sig och stanna kvar. För att nå detta krävs en samverkan mellan kommunen och privata aktörer. Projekten ska kunna genomföras rationellt och till kalkylerbara kostnader varför det är av stor vikt att parterna är överens om hur samarbetet ska gå till och vad som förväntas av respektive part.

Ny bebyggelse i Luleå ska bidra till en hållbar stadsutveckling såväl ekonomiskt som ekologiskt och socialt. Det ska finnas en variation av upplåtelseformer, hustyper, lägenhetsstorlekar och priser.

Bostadsförsörjning

Ungefär 2 000 nya bostäder beräknas bli klara under perioden 2015-2018. Läs mer på sidorna om bostadsförsörjning.

Byggdialog i Luleå

Byggdialogen är en väg in för er som vill bygga i Luleå. Välkomna med era idéer och förslag om byggande och samhällsbyggnad.

Mark för bostäder, kontor och handelsändamål

När kommunen bjuder in till intresseanmälan för markanvisning, får byggherrar som är intresserade av att köpa mark för att bygga t.ex. bostäder, lämna in förslag som beskriver vad man har tänkt bygga. På sidorna om markanvisningar kan du se aktuella inbjudningar till markanvisningar.

Riktlinjer för markanvisningar

Riktlinjer för markanvisning syftar till att tydliggöra spelregler mellan kommunen och parten som köper mark av kommunen, för att underlätta och påskynda byggprocessen och nå de mål som eftersträvas med ny bebyggelse. Riktlinjerna innehåller information om hur man ansöker om markanvisning hos kommunen, hur handläggningen sker hos kommunen, grundläggande villkor för markanvisning och principer för markprissättning.

Priser på tomtmark

Kommunen har beslutat om en prissättning vid försäljning av tomtmark för bostads-, kontors- och handelsändamål samt en taxa för småhusmark. Taxorna har differentierats beroende på läge och attraktivitet och syftar till att få en utjämnande effekt över hela kommunen.

Återställ
För bostäder och kontor samt handelsändamål i zon D
Återställ
För handelsändamål
Återställ
Mark på Kronan
Återställ
Mark för småhusändamål