Stadsbyggnadsnämnden

Stadsbyggnadsnämndens uppdrag är att bidra till att alla i Luleå ska kunna leva ett rikt och utvecklande liv i en viljestark och växande region. Det handlar om att i dialog med medborgare och andra aktörer bidra till ett hållbart samhälle, att svara för god byggnadskultur samt god och estetiskt tilltalande stads- och landskapsmiljö. Nämnden följer den allmänna utvecklingen inom kommunen och dess närmaste omgivning, tar de initiativ som behövs i frågor om planläggning av mark och vatten inklusive antagande av detaljplaner och områdesbestämmelser (med undantag för översiktsplanering), byggande, fastighetsbildning, miljö- och naturvård. Nämnden ansvarar för exploateringsverksamheten samt övriga mark- och exploateringsekonomiska frågor som inte handhas av kommunstyrelsen.

Året som gått

Att inte nämna Östra Länken som fick pris som Årets bygge 2018 skulle vara oförsvarbart. Det är en stor klapp på många medarbetares axlar och något vi ska vara mycket stolta över! I slutet av året togs beslut i nämnden om VA-plan 2030 för Luleå kommun. Ett gediget arbete har gjorts som syftar till att säkerställa långsiktigheten och tryggheten samt de ekonomiska konsekvenserna för vår VA-försörjning.

Att öka antalet arbetstillfällen är en målsättning som stadsbyggnadsnämnden pekat ut som vår förvaltningens bidrag till kommunfullmäktiges mål om ökad tillväxt. Det handlar om att skapa förutsättningar för etablering av arbetsplatser och under året har nio detaljplaner innehållande utrymme för arbetsplatser tagits fram. Just detaljplaner är ju en av förutsättningarna för ökad tillväxt och under 2018 visade jämförelser för planläggning och tidsåtgång att Luleå är näst bäst i landet.

Under 2018 reviderades stadsbyggnadsförvaltningens jämställdhetsplan som gäller 2018–2020 och samtliga avdelningar har mål och aktiviteter som noggrant kommer att följas upp. Vad avser målet om att minska identifierad ojämställdhet fortgår arbetet med att göra jämställdhetsanalyser inom de områdena som är fastlagda i handlingsplanen. Vi kan till viss del göra en koppling mellan jämställdhet och sjukfrånvaron som fortfarande är högre för kvinnor (5,6% än för män 3 %) och detta är givetvis ett fortsatt område vi följer och gör åtgärder inom. Vi når här inte upp till målet <4 %. Till viss del kan dock frånvaron förklaras av en influensatopp i början av året.
Inom klimatområdet bidrar nämnden till kommunfullmäktiges målsättning bland annat genom det pågående projektet "Hållbart resande" och ett intensivt arbete med omställning av kommunens fordonsflotta. Stadsmiljöavtalet är ett samverkansprojekt med Luleå Lokaltrafik AB och Luleå Energi AB där vi under hösten invigde världens nordligaste el busslinje som går mellan Porsön och Kronan. Kronandalens infrastruktur för anvisade etapper är klar och nu tar byggandet över. Ett antal nya aktörer kommer att etablera sig på Kronan och det är vi självklart glada för.

Snömängden har inte undgått någon, och förutom att vinterväghållningen var en utmaning blev också taken det. Ekonomiskt utfall -11.3 mkr för vinterväghållningen och -3.1 mkr för takskadorna. Det positiva är att vi hade mer negativa prognoser tidigare under året. För 2018 är måluppfyllelsen fördelad på nio gröna och fyra röda. Som avslutning arbetet med sammanslagningen av SBF och Miljö- och byggnadsförvaltningen (MBF). Ett antal medarbetare har varit involverade i olika arbetsgrupper tillsammans med medarbetare från MBF och de har också gjort ett mycket bra jobb som bäddar för framtiden och de utmaningar vi står inför. Och det blir radioövergången till kommande års, och det arbete som redan under 2017 och 2018 påbörjats, men som under kommande mandatperiod intensifieras, effektiviseringen som behövs till följd av bland annat förändrad demografi. 

Verksamhetens redovisning

Ekonomi


Resultaträkning, tkr


Verksamhetens intäkter

1 170 561

Verksamhetens kostnader

-1 017 875

Kapitalkostnader

-384 940

Nettokostnader

-232 254

Kommunbidrag

235 897

Resultat

3 643

 

Investering


Investeringsredovisning, tkr


Nettoinvestering

-511 735

Årsbudget

1 023 743Avvikelse

512 008

 

Nyckeltal


År:

2014

2015

2016

2017

2018

Antal tillsvidareanställda 31/12

-

-

427

431

424

Antal visstidsanställda 31/12

-

-

14

17

16

Andel dricksvattenprover tjänliga samt tjänliga med anmärkning, %

100

99,7

100

-

-

Byggrätter, antal

352

527

790

-

-

Vinterväghållning, kr/inv

521

659

481

-

-

Energiförbrukning lokaler, el eller fjärrvärme kwh/m2

161

151

148

-

-

Energiförbrukning egna lokaler, el eller fjärrvärme kwh/m2

182

170

177

-

-

Lokalyta, m2/medarbetare

102

101

94

-

-

Lokalyta, m2/invånare

8,9

8,8

8,5

-

- 

Nämndens styrkort

Mål

Öka antalet arbetstillfällen i Luleå, 500 nettoökning per år (2018-2020)

Minska identifierad ojämställdhet i verksamheten, jämfört med 2016

Öka andelen nyanlända, med fokus på kvinnor, som får ett arbete eller en studieplatsi samhället, jämfört med 2016

Till 2019 ska klimatpåverkan från verksamheternas egna resor minska med minst 20% jämfört med 2016

   -   Andelen pojkar respektive flickor i årskurs 7 per skolområde med godkänt betyg (A-E) i samtliga ämnen ska öka, jämfört med vt 2016

Trygghet, välbefinnande och delaktighet ska öka hos Luleå kommuns äldre befolkning

Målet har uppnåtts

Målet har delvis uppnåtts

Målet har inte uppnåtts