Socialnämnden

Socialförvaltningen har utifrån nationella lagkrav och riktlinjer, kommunens ansvar att ge jämlik och likvärdig service, stöd, hjälp, omsorg och bostad/boende till flickor, pojkar, kvinnor och män i alla åldrar. Uppdraget utgår utifrån arbetssättet individens behov i centrum (IBIC) /barnets behov i centrum (BBIC) som innebär att se behovet utifrån den individ som i sin vardag och livssituation inte klarar sig självständigt med egna resurser och/eller med stöd och hjälp av anhörig. Vidare har förvaltningen också ett hälso-, sjukvårds- och rehabiliteringsuppdrag för personer i särskilt boende/bostad med särskild service och för medborgare över 18 år som av något skäl inte kan ta sig till en hälsocentral. Socialförvaltningens ansvarsområde gränsar ofta mot andra samhällsaktörer. Samverkan är därmed viktig både med andra kommunala förvaltningar, Region Norrbotten, polis m fl. Förvaltningen eftersträvar ett aktivt deltagande i det kommungemensamma arbetet kring programmen som bidrar till uppfyllelsen av Vision 2050.

Året som gått

Socialnämndens bidrag till målet om att trygghet, välbefinnande och delaktighet ska öka hos Luleå kommuns äldre befolkning visas dels med goda intentioner utifrån det upparbetade rutiner att öka tryggheten för hemsjukvårdspatienter i samverkan med Region Norrbotten. Inom ordinärt boende finns Resursteam som tryggar upp hos dessa brukare och som sedan överför arbetssättet till hemtjänsten. Äldresupport är startat där de ska få förebyggande insatser och stöd att bibehålla en trygg, säker och aktiv vardag i hemmet, innan deras behov av insatser från socialtjänsten ökar. Utveckling av välfärdsteknik fortsätter. Fler trygghetskameror har installerats inom ordinärt boende, samt påbörjats införande av GPS sändare för brukare med kognitiv svikt i ordinärt boende.

När det gäller nämndens eget mål, att möjliggöra en förbättrad tillgång till bostad/boende till nämndens målgrupper, visar resultatet att nämnden inte uppnår till 100% att verkställa beslut om boende inom lagstadgad tid till äldre och dem med funktionsnedsättning. Arbetet med måluppfyllelse fortsätter under kommande år, dels genom reviderad handlingsplan med aktiviteter inför exempelvis det påbörjade nybyggnationen av särskilt boende på Kronan (144 platser), att möjliggöra kvarboende i ordinär bostad för äldre, stärka arbetssätt och samverkan i insatsen. Också fortsatt samverkan med stadsbyggnadsförvaltningen och fastighetsägare som ska generera fler lägenheter för servicebostäder och bostad till personer med övergångsbostad som kan övergå till eget kontrakt.

Under året har nämnden medverkat till att 50 nyanlända kvinnor har erbjudits anställning/praktik inom vård- och omsorg, som skett i form av extra tjänster, serviceassistenter och övriga subventionerade anställningar. Fem kvinnor från målgruppen har gått vidare till undersköterskeutbildning. Fler har uttryckt vilja att söka till intagning för hösten 2019. Samverkan med "Extratjänster" fortsätter 2019. Dessa är attraktiva både hos den arbetssökande, men också för arbetsplatsen. Den enskilde behöver inte inleda med en praktik utan en anställning upprättas, den enskilde får ett lönearbete. Arbetsgivaren får tillskott av arbetskraft och med ett fullt subventionerat lönestöd.

2018 har det skett en fortsatt aktiv samverkan tillsammans med andra förvaltningar och aktörer till att främja barns och ungas psykiska hälsa och självkänsla. Goda resultat har uppnåtts utifrån det arbete som genomförts och de ambitioner som finns framgent. Socialförvaltningen har riktade insatser inom bristyrken. Exempelvis har hälso- och sjukvården arbetat med kartläggning av kompetens och karriärvägar samt upplägg av arbetstider. Marknadsföringskampanj #blommaut, har arbetats fram och ska lanseras i början av 2019. Sjuktalet hos medarbetarna har förbättrats under 2018 och tillgången på vikarier är bättre än föregående år. 

Verksamhetens redovisning

Ekonomi


Resultaträkning, tkr


Verksamhetens intäkter

275 605

Verksamhetens kostnader

-1 936 910

Kapitalkostnader

-9 108

Nettokostnader

-1 670 413

Kommunbidrag

1 671 127

Resultat

714

 

Investering


Investeringsredovisning, tkr


Nettoinvestering

-7 864

Årsbudget

9 000Avvikelse

1 136

 

Nyckeltal


År:

2014

2015

2016

2017

2018

Antal tillsvidareanställda 31/12

-

-

2 590

2 573

2 591

Antal visstidsanställda 31/12

-

-

192

219

162 

Nämndens styrkort

Mål

   -    Öka antalet arbetstillfällen i Luleå, 500 nettoökning per år (2018-2020)

Minska identifierad ojämställdhet i verksamheten, jämfört med 2016

Öka andelen nyanlända, med fokus på kvinnor, som får ett arbete eller en studieplatsi samhället, jämfört med 2016

Till 2019 ska klimatpåverkan från verksamheternas egna resor minska med minst 20% jämfört med 2016

   -   Andelen pojkar respektive flickor i årskurs 7 per skolområde med godkänt betyg (A-E) i samtliga ämnen ska öka, jämfört med vt 2016

Trygghet, välbefinnande och delaktighet ska öka hos Luleå kommuns äldre befolkning

Målet har uppnåtts

Målet har delvis uppnåtts

Målet har inte uppnåtts