Räddningsnämnden

För att bidra till att kommunens vision uppnås och ge våra kvinnor och män, flickor och pojkar, ett tryggt och säkert liv har räddningstjänsten och dess verksamhet en självklar och framträdande roll i kommunen.
Räddningstjänsten ska arbeta förebyggande för att minska antalet olyckshändelser i samhället samt stödja kvinnor och män, flickor och pojkar, samt företag och organisationer så att de har god förmåga att själva hantera risker och olyckor. Dessutom ansvarar räddningstjänsten för verksamhet som syftar till att vid olyckshändelser hindra och begränsa skador på människor, egendom och miljö.

Året som gått

Avvikelsen mot budget för Räddningstjänsten för 2018 uppgår till 0,1 Mkr. För den med statligt finansierade medel, verksamheten Risk och säkerhet, är avvikelsen mot budget 0 mkr. Under perioden har räddningstjänsten investerat i en hydrokopter som kan användas vid räddningsinsatser under förfallstiden samt en FIP-bil. Arbetet med planeringen av den nya brandstationen har fortsatt under året. Byggstarten är planerad till maj 2019 och inflyttningen är planerad till november 2020 om tidsplanen håller.

I april beslutade kommunfullmäktige om reviderat handlingsprogram för räddningstjänst enligt lag om skydd mot olyckor för år 2018 - 2020. Förslaget innebar bland annat en justerad grundbemanning som är en förutsättning för att klara de effektiviseringskrav som räddningstjänsten har för år 2018 och framledes. I juni stängdes brandstationen i Gammelstad och räddningstjänstens utryckande verksamhet (heltid) finns nu på en brandstation. Under 2019 fortsätter arbetet med en organisationsförändring i syfte att modernisera och anpassa räddningstjänstens organisation och verksamhet till den kommande nya brandstationen samt de förändringar som föreslås i Räddningstjänstutredningen. Målsättningen är att detta ska ske utan att varsla medarbetare.

Räddningstjänsten arbetar aktivt för att antalet bränder i bostäder ska minska, bland annat genom att delta i den nationella kampanjen "Aktiv mot brand". Räddningstjänsten genomför tillsyner i flerbostadshus och har genomfört ca 2 000 hembesök under 2018 med inriktning mot brandvarnare samt information till boende.

I april har Luleå kommuns elever i årskurs två sett en teater som har spelats på brandstationen av Luleå Kulturskola i samverkan med Luleå Räddningstjänst. Teatern belyste brandrisker i hemmet, vad man behöver för brandskyddsutrustning hemma och hur man ska agera om det böjar brinna. Även säkerhet på vatten togs upp.

Från och med 2018 erbjuder MSB den nya utbildningen Grundutbildning för räddningstjänstpersonal i beredskap, Grib. MSB har förlagt utbildningen till sju platser i landet utöver myndighetens egna skolor i Revinge och Sandö, varav en av platserna är Luleå. Utbildningen har genomförts av räddningstjänsten på RUC och varit mycket uppskattad.

Under sommaren så har det inträffat 213 bränder i länet under perioden 1 juli till 16 augusti. Luleå Räddningstjänst har bistått länets kommuner vid insatser och genom stabsarbete. De drabbade kommunerna kommer att ersätta Luleå Räddningstjänst för dessa kostnader (via MSB). Utvärdering av arbetet i samband med bränderna kommer att genomföras inom länssamverkan och av Länsstyrelsen.

Det är ett kommunalt ansvar att se till att sotning och brandskyddskontroller genomförs. I Luleå kommun har arbetet utförts av en upphandlad leverantör. På grund av skatteskulder hos leverantören har kommunen hävt avtalet från och med 23 oktober 2018. Kommunen har påbörjat en upphandling gällande sotningsavtal så förhoppningsvis finns det snart en ny entreprenör för sotning i Luleå.

Verksamhetens redovisning

Ekonomi


Resultaträkning, tkr


Verksamhetens intäkter

12 448

Verksamhetens kostnader

-63 723

Kapitalkostnader

-2 509

Nettokostnader

-53 784

Kommunbidrag

53 906

Resultat

122

 

Investering


Investeringsredovisning, tkr


Nettoinvestering

-1080

Årsbudget

2 063Avvikelse

983

 

Nyckeltal


År:

2014

2015

2016

2017

2018

Antal tillsvidareanställda 31/12

-

-

72

66

71

Antal visstidsanställda 31/12

-

-

7

7

9

Nettokostnad kr/invånare

651

683

691

688

691

Antal utryckningar

1 129

1 002

1 056

1 006

1 009

Antal deltagare i olycksförebyggande utbildningar

4 000

5 000

4 200

7 900

9 000

Antal utförda tillsyner

147

144

153

149

73

Antalet givna tillstånd

54

51

42

29

17

Antalet besvarade remisser från andra myndigheter

199

147

160

140

148Nämndens styrkort

Mål

   -   Öka antalet arbetstillfällen i Luleå, 500 nettoökning per år (2018-2020)

Minska identifierad ojämställdhet i verksamheten, jämfört med 2016

Öka andelen nyanlända, med fokus på kvinnor, som får ett arbete eller en studieplatsi samhället, jämfört med 2016

Till 2019 ska klimatpåverkan från verksamheternas egna resor minska med minst 20% jämfört med 2016

   -   Andelen pojkar respektive flickor i årskurs 7 per skolområde med godkänt betyg (A-E) i samtliga ämnen ska öka, jämfört med vt 2016

Trygghet, välbefinnande och delaktighet ska öka hos Luleå kommuns äldre befolkning

Målet har uppnåtts

Målet har delvis uppnåtts

Målet har inte uppnåtts