Övriga Nämnder

Valnämnden

Valnämnden har under året genomfört röstmottagning och preliminär röstsammanräkning vid ett val. Den 9 september var det val till riksdagen, landstings- och kommunfullmäktige. Kommunen är indelad i 44 valdistrikt och röstning anordnades på respektive valdag i varje distrikt. I vallokalerna jobbade totalt 360 personer under valdagen. Förtidsröstningen vid valen i september hölls på 18 platser, varav 7 stycken enbart var öppna lördagen före valdagen i vissa byar. I förtidsröstningen jobbade totalt 50 personer. På valdagen var förtidsröstningen stängd på Kulturens hus och istället hölls röstmottagningen i Stadshusets entré. Det största antalet röstande togs emot i Kulturens hus. På förtidsröstningen vid valet i september röstade 12 243 personer på Kulturens hus av totalt 24 989 förtidsröstande i Luleå kommun.

Till röstningslokalen på Kulturens hus hyrde valnämnden även in en så kallad läs-tv, som synsvaga kunde använda för att förstora valsedlar och därmed även själva göra ett personval genom att kryssa en kandidat. Valnämnden förordnade också fyra ambulerande röstmottagare som på begäran åkte hem till sjuka och funktionshindrade och tog emot deras röster. 282 personer nyttjade denna service vid höstens val, 4 st. under valdagen. Valdeltagandet i Luleå kommun i riksdagsvalet uppgick till 89,04 % medan genomsnittet i landet var 87,18 %. Ett överklagande av valet i Luleå kommun har prövats av valprövningsnämnden som avslog det. Valprövningsnämnden har efter överklagande beslutat att omval ska hållas till kommunfullmäktige i Faluns kommun söndagen den 7 april 2019. Det medför att alla kommuner måste ordna med förtidsröstning eftersom det numer är obligatoriskt, enligt 4 kap 23§ vallagen. Vid ett omval är perioden för förtidsröstning förkortad till tio dagar före valdagen och det ska i varje kommun finnas minst en lokal för förtidsröstning.

Ekonomi


Driftredovisning, tkr


Kommunbidrag

1 746

Redovisning

-1 656

Avvikelse

90

 

Investering


Investeringsredovisning, tkr


Nettoinvestering

-

Årsbudget

-

Avvikelse

-

 

Överförmyndarnämnden

Överförmyndarnämnden är en tillsynsmyndighet som har till uppdrag att granska gode män, förvaltare och förmyndare. Huvudmännen består dels av vuxna personer som på grund av sjukdom, försvagat hälsotillstånd eller liknande förhållande behöver hjälp av en ställföreträdare att bevaka sin rätt, förvalta sin egendom och sörja för sin person. Huvudmannen kan också vara ett underårigt barn som på grund av sina ekonomiska förhållanden står under överförmyndarnämndens tillsyn eller ett utländskt barn som kommit till Sverige utan vårdnadshavare och söker uppehållstillstånd här. Verksamheten består av att utreda och hos tingsrätten ansöka om eller yttra sig över ärenden om anordnande eller upphörande av ställföreträdarskap. Nämnden rekryterar också ställföreträdare och lämnar förslag på lämpliga ställföreträdare till tingsrätten. Vidare förordnar nämnden vissa ställföreträdare, beslutar om byte av ställföreträdare, meddelar tillstånd i enskilda ärenden, ger allmänna råd, granskar årsräkningar och beslutar om arvode. Överförmyndarnämndens viktigaste del av tillsynen är att granska de årsräkningar som ställföreträdare ska lämna in senast sista februari varje år avseende det föregående årets ekonomiska arbete. I samband med att överförmyndarexpeditionen har granskat årsräkningen betalas också arvode ut till ställföreträdaren.

Överförmyndarexpeditionen har under 2018 granskat 760 årsräkningar och cirka 170 sluträk-ningar och 120 förteckningar från gode män, förvaltare och förmyndare. Utöver detta granskades och arvoderades 100 redogörelser för ensamkommande asylsökande barn. 67 % av årsräkningarna var granskade den 30 juni, vilket innebär att delmålet om 65% uppnåddes. Samtliga årsräkningar var granskade sista november. Antalet ärenden uppgick vid årsskiftet till 572 godmanskap, 179 förvaltarskap och 40 asylsökande ensamkommande barn med god man eller särskilt förordnad vårdnadshavare. Därtill finns 270 underåriga barn som på grund av sina ekonomiska förhållanden står under överförmyndarnämndens tillsyn. Nämnden arbetar aktivt med att synliggöra verksamheten genom att delta på olika informationsmöten för bland annat pensionärsorganisationer, anhöriggrupper och intresse-föreningar. Överförmyndarnämnden är ansvarig för att ställföreträdare erbjuds den utbildning som behövs. Nämnden bjuder löpande in till utbildningar och informationsmöten för gode män och förvaltare i syfte att lämna stöd i deras uppdrag så att huvudmännens intressen tas till vara på ett bra sätt. Till dessa informationsmöten inbjuds därför även externa föreläsare. Utbildningarna syftar även till att ställföreträdarna ska vara väl medvetna om hur de ska redovisa uppdragen till nämnden

Ekonomi


Driftredovisning, tkr


Kommunbidrag

9 450

Redovisning

-8 998

Avvikelse

452

 

Investering


Investeringsredovisning, tkr


Nettoinvestering

-

Årsbudget

-

Avvikelse

-

 

Kommunrevisionen

Revisionens uppdrag följer av kommunallag, revisionsreglemente och god revisionssed i kommunal verksamhet. Dess uppgift är att ge kommunfullmäktige underlag till den årliga ansvarsprövningen. Revisorernas bedömning lämnas i revisionsberättelsen. På fullmäktiges uppdrag prövar och utvärderar revisorerna den verksamhet som bedrivs av styrelser, nämnder och fullmäktigeberedningar. Revisionen skall granska och bedöma om kommunens verksamheter sköts på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt, att räkenskaperna är rättvisande samt om den kontroll som görs inom nämnderna är tillräcklig. Revisionen i kommunen är samordnad med revisionen i de kommunala företagen. Syftet med den samordnade revisionen är att få ett helhetsperspektiv på kommunens verksamhet oavsett i vilken form den bedrivs.

Revisionen har under 2018 haft 13 revisionsmöten samt genomfört dialoger med nämnder, gruppledarna samt styrelseordförande i de kommunala bolagen. Under åren har ett flertal fördjupade granskningar genomförts och avrapporterats. Revisorerna har även deltagit i det årliga erfarenhetsutbytet med kommunrevisorerna i Umeå och Sundsvall. Årets träff anordnades i Sundsvall. Revisorerna har under året deltagit i olika utbildningsaktiviteter.

Revisionen har påbörjat en risk- och väsentlighetsanalysen i syfte att fastställa vilka granskningar som är aktuella för 2019. En planeringsdag kommer hållas i februari 2019. Årets granskningsarbete redovisas i revisionsberättelsen med redogörelse.

Ekonomi


Driftredovisning, tkr


Kommunbidrag

2 518

Redovisning

-2 508

Avvikelse

10

 

Investering


Investeringsredovisning, tkr


Nettoinvestering

0

Årsbudget

0

Avvikelse

0