Miljö- och byggnadsnämnden

Miljö- och byggnadsnämnden fullgör sin myndighetsutövning inom en mängd olika lagstiftningar bland annat följande; plan- och bygglagen, med undantag för planläggning av mark och vatten, bostadsanpassningsbidrag, miljöbalken, livsmedel, strålskydd, lagen om foder och animaliska biprodukter, internationella hot mot människors hälsa, handel med receptfria läkemedel, tobakslagen och alkohollagen. Nämnden svarar även för kontroll och rapportering som åligger kommunen med anledning av miljökvalitetsnormer för luft. Andra uppdrag är energirådgivning, fairtradesamordning och va-rådgivning. I myndighetsutövningen erhålls erfarenhet och specialistkompetens om vad som sker i samhället. Genom ett aktivt deltagande i samhällsplaneringen med återföring av kompetens och erfarenhet uppnår miljö- och byggnadsnämnden det politiska uppdraget om en effektivare samhällsbyggnadsprocess.

Året som gått

Den 29 januari 2018 beslutade Kommunfullmäktige att miljö- och byggnadsnämnden ska vara en renodlad myndighetsnämnd samt att miljö- och byggnadsförvaltningen ska införlivas i stadsbyggnadsförvaltningen. Under hela året har förvaltningen arbetat med att skapa förutsättningar för att verkställa beslutet. En viktig del i arbetet har varit att säkerställa att jävsförhållanden inte uppstår. Under året har verksamheten arbetat med insatser för att uppnå satta mål. Förvaltningen är på väg mot en helt digital ärendeprocess. Under året har ett flertal e-tjänster för anmälningar och ansökningar inom miljö- och byggnadsnämndens ansvarsområde tagits i bruk och fler är på gång. Fler digitala lösningar i kontakten med medborgaren minskar handläggningstider och ökar effektivitet och rättssäkerhet.

Målet avseende jämnare fördelning av utbetalat bostadsbidrag mellan kvinnor och män är i år förbättrat jämfört med år 2016. Förvaltningen har medverkat i ett examensarbete via Luleå tekniska universitet (LTU). Slutsatsen från studien är att de beslut som fattas utifrån inkomna intyg om bostadsanpassningsbidrag inom miljö- och byggnadsnämndens ansvarsområde inte uppvisar någon identifierad ojämställdhet. Nämnden kommer att fortsätta följa utfallet fördelat på kön avseende utbetalat bostadsanpassningsbidrag. Verksamheten minskar sin klimatpåverkan från resor i tjänsten. Ett aktivt ställningstagande och konkreta val av färdsätt främst i samband med långväga resor i tjänsten påverkar möjligheten att även fortsättningsvis nå målet.

Vattenföreskrifterna för Gäddviksvattenskyddsområde har under året följts upp. Den del som avser dagvattenhantering kan inte fullföljas på grund av kapacitetsbrist i dagvattennätet. Stadsbyggnadsförvaltningen utreder frågan och därmed avvaktar miljö- och byggnadsnämnden vidare insatser. Under året har nämnden beslutat om en inventeringsplan för enskilda avlopp. Inventering har skett enligt plan. Nytt uppdrag för året har varit att planera och genomföra utbildningen i ansvarsfull alkoholservering. Tre utbildningstillfällen har anordnats och totalt har cirka 130 deltagare medverkat. Målet med utbildningen är att ge de verksamhetsutövare som säljer alkoholkunskaper och verktyg så att de kan upprätthålla lagens krav om en ansvarsfull alkoholservering.

Under året har va-rådgivare för fyrkanten anställts i ett projekt finansierat med hjälp av LOVA-bidrag. Projektet kommer att pågå till och med år 2020. Syftet är att ge bättre service till medborgarna om olika typer av avloppslösningar. Under året har mängden behandlade bygglov planat ut på en förhållandevis hög nivå med många flerbostadshus i Luleås centrala delar. Antalet byggrätter och strandnära byggande i Luleås omkringliggande byar har fortsatt att öka. Ett fortsatt fokus på kvalitet och kvantitet är nödvändig för att uppnå visionens förväntningar på byggandet. 

Verksamhetens redovisning

Ekonomi


Resultaträkning, tkr


Verksamhetens intäkter

19 867

Verksamhetens kostnader

-41 665

Kapitalkostnader

0

Nettokostnader

-21 798

Kommunbidrag

23 239

Resultat

1 441

 

Investering


Investeringsredovisning, tkr


Nettoinvestering

0

Årsbudget

600Avvikelse

600

 

Nyckeltal


År:

2014

2015

2016

2017

2018

Antal tillsvidareanställda 31/12

-

-

40

43

42

Antal visstidsanställda 31/12

-

-

5

7

9

Nöjd kund index, Miljö- och hälsoskydd

-

69

-

68

-

Nöjd kund index, Serveringstillstånd

-

73

-

69

-

Nöjd kund index, Bygglov

-

73

-

74

-Nämndens styrkort

Mål

     Öka antalet arbetstillfällen i Luleå, 500 nettoökning per år (2018-2020)

Minska identifierad ojämställdhet i verksamheten, jämfört med 2016

   -    Öka andelen nyanlända, med fokus på kvinnor, som får ett arbete eller en studieplatsi samhället, jämfört med 2016

Till 2019 ska klimatpåverkan från verksamheternas egna resor minska med minst 20% jämfört med 2016

   -   Andelen pojkar respektive flickor i årskurs 7 per skolområde med godkänt betyg (A-E) i samtliga ämnen ska öka, jämfört med vt 2016

     Trygghet, välbefinnande och delaktighet ska öka hos Luleå kommuns äldre befolkning

Målet har uppnåtts

Målet har delvis uppnåtts

Målet har inte uppnåtts