Kvalitet- och samhällsutveckling

Staben för Kvalitet & samhällsutveckling (KSAM) har till uppdrag att skickliggöra kommunstyrelse, förvaltningar och bolag i arbetet med att utveckla verksamheten - för nöjda luleåbor och för en hållbar samhällsutveckling i riktning till Vision Luleå 2050.

Det innebär att KSAM i sin roll som strategiskt stöd ska:

  • Omvärldsbevaka och analysera
  • Fungera som kunskapsstöd och bidra med helhetssyn
  • Skapa delaktighet och samverkan
  • Identifiera mål, processer, riktlinjer, verktyg
  • Säkra översiktsplanens intentioner i beslutsunderlag
  • Leda strategiska projekt och utredningar
  • Följa upp översiktsplan och koncerngemensamt kvalitetsarbete

KSAM består av två integrerade verksamhetsområden, kvalitet respektive samhällsutveckling.

Året som gått

Måluppfyllelsen vid årets slut är god. Nya långsiktiga mål för samhällsutvecklingen har varit ute på samråd (via översiktsplanen) och en utvecklingsplan för Råneå har antagits. Projektet Fler jobb till Luleå, med syfte att etablera nya företag i Luleå, bedöms överträffa målsättningen. En samverkansöverenskommelse med det civila samhället i Luleå är framtagen. De pågår ett arbete med att utveckla samverkan inom det arktiska området (främst Uleåborg och Tromsö).

I utvecklingen av kommunens styrsystem har jämställdhetsperspektivet synliggjorts i kommunövergripande processer för styrning, ledning och kvalitetsutveckling. Utveckling av stöd och nya arbetssätt i ordinarie ledningssystem är pågående, exempel på detta är en checklista för hållbar jämställdhetsintegrering som kan användas vid verksamhetsplanering och uppföljning. När det gäller arbetet med att minska verksamheternas egna resor har KSAM identifierat var den största förbättringspotentialen finns. Den långväga resa som är enklast att ersätta med fossilfritt alternativ är sträckan Luleå-Stockholm. Under 2018 har KSAM dock inte minskat sitt klimatavtryck, utan tvärtom ökat det. Det är det internationella arbetet som påverkar mest.

Inom kvalitetsområdet har arbetet bedrivits enligt plan. Förslag till kvalitetsvärdering är framtagna och är nu integrerade i den nya ledarfilosofin, den uppdaterade värdegrunden och i utbildningsmaterialet för framtida/nya chefer. En Processhandbok är framtagen. Det finns ett förslag framtaget som på ett övergripande sätt beskriver kommunens styr-och stödprocesser. Nya reglementen för samtliga nämnder har tagits fram. Utvecklingen för planering- och budgetprocessen fortlöper och ett beslut är taget gällande ny tidplan för kommande års planeringsprocess.

Det totala ekonomiska resultatet för KSAM är ett överskott på 18 118 tkr jämfört med budget.

Verksamhetens redovisning

Ekonomi


Resultaträkning, tkr


Verksamhetens intäkter

1 277

Verksamhetens kostnader

-69 973

Kapitalkostnader

-163

Nettokostnader

-68 859

Kommunbidrag

86 977

Resultat

18 118

 

Investering


Investeringsredovisning, tkr


Nettoinvestering

0

Årsbudget

0Avvikelse

0

 

Nyckeltal


År:

2014

2015

2016

2017

2018

Antal tillsvidareanställda 31/12

-

-

-

23

21

Antal visstidsanställda 31/12

-

-

-

2

2 

Nämndens styrkort

Mål

Öka antalet arbetstillfällen i Luleå, 500 nettoökning per år (2018-2020)

Minska identifierad ojämställdhet i verksamheten, jämfört med 2016

Öka andelen nyanlända, med fokus på kvinnor, som får ett arbete eller en studieplatsi samhället, jämfört med 2016

Till 2019 ska klimatpåverkan från verksamheternas egna resor minska med minst 20% jämfört med 2016

   -   Andelen pojkar respektive flickor i årskurs 7 per skolområde med godkänt betyg (A-E) i samtliga ämnen ska öka, jämfört med vt 2016

Trygghet, välbefinnande och delaktighet ska öka hos Luleå kommuns äldre befolkning

Målet har uppnåtts

Målet har delvis uppnåtts

Målet har inte uppnåtts