Kulturnämnden

I stark samverkan med andra förvaltningar och aktörer ska kulturnämnden arbeta för att alla i Luleå ska kunna leva ett rikt och utvecklande liv i en viljestark och växande region. Kulturnämnden ska bedriva eller stödja en kvalitativ och bred kulturell verksamhet inom områdena litteratur, konst, musik, film, teater, dans, folkbildning samt museal och lokal historia för alla åldrar i Luleå kommun. Dessutom erbjuda möjlighet för konferens- och kongressverksamhet. Kulturnämnden ska även skapa förutsättningar för utövare att själv delta och utöva former av kultur genom att tilldela ekonomiskt stöd. Främst prioriterar kulturnämnden kultur för barn och unga. Detta tillsammans ska ge medborgarna i Luleå en kulturell välfärd och hög livskvalitet.

Året som gått

Kulturförvaltningens verksamheter arbetar aktivt med jämställdhetsintegrering på olika sätt. Konsert & kongress bokar föreställningar vars ämnen berör jämställdhet och könsroller i samhället, skapar rum för möten och samtal, gör insatser utifrån insamlad jämställdhetsstatistik och internutbildning sker för personalen inom ämnet. Biblioteket följer upp besöksstatistik på de program som ges och Konsthallen arbetar för jämn könsfördelning hos konstutställarna. Lillan har tagit fram ett förslag till ny grafisk profil som bygger på den gamla logotypen men att i det nya förslaget lyfts HBTQ tydligt fram.

Verksamheterna med publik verksamhet arbetar med att inte vara könsstereotypa vid marknadsföringen av program och aktiviteter. Arbetet med att ta fram en checklista för jämställd kommunikation har påbörjats, vilket görs i samarbete med kommunikatören på kulturförvaltningen.

Kulturförvaltningen har som ambition att öka antalet praktik- och sysselsättningsplatser med särskilt fokus på nyanlända kvinnor. Under året har det varit svårt i arbetet med att nå nyanlända, speciellt kvinnor.

Arrangörsutbildning kommer att genomföras i Råneå av kulturföreningen Ebeneser med start i början av september och avslutas under våren 2019 för att öka arrangörskap på landsbygden. Medborgarkontoret i Råneå har varit en viktig länk för att hitta intresserade personer som vill delta i utbildningen.

Inom världsarvet möjliggör utökade öppettider på Visitor Centre för ökad tillgänglighet och därmed ökad kunskap om vårt världsarv. Ett forskningsprojekt har påbörjats vilken ska leda till framtagande av fördjupad kunskap kring världsarvet. I ett första steg kommer kunskap att tas fram om Det mångkulturella världsarvet, Kyrkans och kyrkstugornas sociala arkitektur, Landhöjningen, landskapet och den omgivande vegetationen och Hur man klädde sig till kyrkobesöket. I nästa steg temaskrifter produceras, guidningen i Gammelstad utvecklas och ett seminarium arrangeras om förmedling av kulturarvet.

Verksamhetens redovisning

Ekonomi


Resultaträkning, tkr


Verksamhetens intäkter

25 980

Verksamhetens kostnader

-126 414

Kapitalkostnader

-5 039

Nettokostnader

-105 473

Kommunbidrag

111 550

Resultat

6 077

 

Investering


Investeringsredovisning, tkr


Nettoinvestering

-904

Årsbudget

2 850Avvikelse

1 946

 

Nyckeltal


År:

2014

2015

2016

2017

2018

Antal tillsvidareanställda 31/12

-

-

91

87

87

Antal visstidsanställda 31/12

-

-

14

12

11 

Nämndens styrkort

Mål

   -    Öka antalet arbetstillfällen i Luleå, 500 nettoökning per år (2018-2020)

Minska identifierad ojämställdhet i verksamheten, jämfört med 2016

Öka andelen nyanlända, med fokus på kvinnor, som får ett arbete eller en studieplatsi samhället, jämfört med 2016

Till 2019 ska klimatpåverkan från verksamheternas egna resor minska med minst 20% jämfört med 2016

   -   Andelen pojkar respektive flickor i årskurs 7 per skolområde med godkänt betyg (A-E) i samtliga ämnen ska öka, jämfört med vt 2016

Trygghet, välbefinnande och delaktighet ska öka hos Luleå kommuns äldre befolkning

Målet har uppnåtts

Målet har delvis uppnåtts

Målet har inte uppnåtts