Kommunledningsförvaltningen

Kommunledningsförvaltningen är en strategisk och operativ resurs för kommunstyrelsens mål och ambitioner. Förvaltningen har till uppgift att vara drivande, stödjande och rådgivande för kommunens förvaltningar och bolag. Förvaltningen har även i uppgift att säkra att kommunstyrelsen får relevant uppföljning.

Kommunledningsförvaltningens verksamheter är av stor betydelse för koncernens förmåga att leverera tjänster med kvalitet. Förvaltningens kunder är huvudsakligen, om än inte enbart, interna kunder vilka i sin tur ger service till medborgare och externa kunder. Det är centralt att Kommunledningsförvaltningen i sina verksamheter har dessa slutkunder i fokus. Kund- och medborgarnytta med ett helhets- och koncernperspektiv ska ge resultat som svarar mot kommunens ambitioner.

Kommunledningsförvaltningen ska vara en Nationell förebild – Bättre än Sverige!

Året som gått

Jämställdhet
Mätningar och jämställdhetsanalyser är gjorda på områdena konsumentvägledning, IT-Support och kundservice. Resultaten visar inte på några signifikanta skillnader mellan könen. För att skapa en mer jämställd fördelning av ekonomiska medel har förvaltningen påbörjat ett arbete med jämställd budgetering (gender budgeting). Arbetet har ambitionen att stegvis utbilda och sprida nya arbetssätt till kommunens förvaltningar.

Organisationsförändringar
Ett servicekontor har bildats som tagit över en del av den administrativa hanteringen gällande ekonomi, löner och kundservice. En samordnad nämndsadministration är skapad och förvaltningens inköpsverksamhet har utökats under året i syfte att stärka möjligheten att göra bra goda affärer.

Effektivisering och ökade krav från kunder
Kommunen har stora utmaningar som ställer krav på omfattande effektiviseringar. Samma eller bättre service behöver levereras till en lägre kostnad. Nyttjande av digitala verktyg är en förutsättning för effektiviseringsarbetet men ses även som ett sätt att möta medborgarnas ökande krav på digitala lösningar. Förvaltningen har utvecklat sitt processbaserade arbetssätt och valt ut några administrativa processer för att under 2019 skapa effektivare och enklare flöden. I arbetet med att effektivisera nyttjandet av ytorna stadshuset kommer, inom projektet aktivitetsbaserade arbetssätt (ABW), förändringsarbetet i stadshuset att inledas under 2019. Under 2018 inrättade Luleå kommun en internbank. Målet med internbanken är att skapa en koncerngemensam syn på risker och skapa stordriftsfördelar rörande hanteringen av finansiella transaktioner. Redan nu ser man stora kostnadsbesparingar och mer fördelaktiga villkor för kommunkoncernenen.

Genom digitaliseringsforum och digitaliseringsprojektet har det genomförts många aktiviteter under året, bland annat: översyn av kommunens IT-stöd och ärendetyper, ett verksamhetsnära införande av Office 365, nulägesanalys kring kommunens IT support, levererat e-utbildningsportal med ett basutbud av utbildningar, förslag till åtgärder gällande hantering av behörigheter, förslag till en ny modell för systemförvaltning, samt påbörjat arbetet med att planera Luleå kommuns fortsatta digitalisering. Med anledning av nya föreskrifter gällande personuppgiftshantering har förvaltningen anställt ett dataskyddsombud (DPO) och en GDPR strateg som ett stöd till hela kommunkoncernen i dessa frågor. Ett arbete med BI (beslutsstöd) och Lulekortet är påbörjat och fortsätter under 2019. Förvaltningen har även arbetat med att stärka sin förmåga till grafisk kommunikation.

Klimat och hållbarhet
Förvaltningen har verkat för att skapa ännu bättre möjligheter till digitala lösningar för att kunna genomföra utbildningar på distans. En kraftig ökning har skett av användandet i kommunen av tekniska lösningar som exempelvis Skype. Förvaltningen har satsat på e-utbildningar och andra insatser för att implantera användningen av bland annat Office 365. 

Verksamhetens redovisning

Ekonomi


Resultaträkning, tkr


Verksamhetens intäkter

100 871

Verksamhetens kostnader

-277 166

Kapitalkostnader

-21 334

Nettokostnader

-197 629

Kommunbidrag

209 970

Resultat

12 341

 

Investering


Investeringsredovisning, tkr


Nettoinvestering

49 787

Årsbudget

43 300Avvikelse

-6 487

 

Nyckeltal


År:

2014

2015

2016

2017

2018

Antal tillsvidareanställda 31/12

-

-

169

-

221

Antal visstidsanställda 31/12

-

-

17

-

15 

Nämndens styrkort

Mål

Öka antalet arbetstillfällen i Luleå, 500 nettoökning per år (2018-2020)

Minska identifierad ojämställdhet i verksamheten, jämfört med 2016

Öka andelen nyanlända, med fokus på kvinnor, som får ett arbete eller en studieplatsi samhället, jämfört med 2016

Till 2019 ska klimatpåverkan från verksamheternas egna resor minska med minst 20% jämfört med 2016

   -   Andelen pojkar respektive flickor i årskurs 7 per skolområde med godkänt betyg (A-E) i samtliga ämnen ska öka, jämfört med vt 2016

Trygghet, välbefinnande och delaktighet ska öka hos Luleå kommuns äldre befolkning

Målet har uppnåtts

Målet har delvis uppnåtts

Målet har inte uppnåtts