Fritidsnämnden

Fritidsnämndens uppdrag är att främja fritids- och turismverksamhet i kommunen samt att arbeta för förverkligandet av kommunens fritidspolitiska mål. Fritidsnämnden ska ge möjligheter till ett rikt utbud av idrotts-, motions- och fritidsaktiviteter, upplevelser och rekreation under alla årstider. Fritidsnämnden ska bidra till en meningsfull och utvecklande fritid för alla i hela kommunen.

Året som gått

Ännu ett år med verksamhet som utvecklats positivt. Budget i balans och till och med ca 1 miljon i överskott! Stort tack till alla som bidragit till utvecklingen och det ekonomiska resultatet! Skogsvallen fick en ny efterlängtad konstgräsmatta. Den gamla mattan flyttades till Örnäsets IP och så fick IFK Luleås unga en ny gräsyta för sin verksamhet.

Investering i en ny effektivare arbetsbåt för utveckling av arbetet i skärgården. Vårt nya bostadsområde Kronan fick sin sporthall, Kronanhallen och invigning genomfördes under sommaren med många intresserade som deltog. Förutom själva sporthallen så finns där flertalet olika aktivitetsytor utomhus. Kommunen köpte tillbaka Porsöhallen under hösten, invigning i samarbete mellan fritids/kulturnämnd då biblioteket på Porsön invigdes samtidigt.

Jämställdhetsarbetet fortgår. Nämnden har i år ökat anslagen till våra ridklubbar för ökad satsning på aktiviteter för kvinnor och flickor. Vi har äntligen hittat en lokal, centralt i Luleå, där vi kan utveckla en mötesplats för unga. Luleå var nominerad till priset årets idrottskommun 2018. Av Sveriges alla kommuner var totalt 30 nominerade. Vi landade på en13:e plats två placeringar bättre än 2017 då vi hamnade på 15:e plats!

Nu är sammanslagningen mellan fritidsnämnd och kulturnämnd ett faktum. Den nya kultur- och fritidsnämnden är sjösatt. Många nya politiker i nämnden och en sammanfogad stab tjänstepersoner i förvaltningen, kommer att fortsätta utveckling av verksamheten och göra samordningsvinster inom både kultur och fritidssektor.

Verksamhetens Redovisning

Ekonomi


Resultaträkning, tkr


Verksamhetens intäkter

27 264

Verksamhetens kostnader

-219 463

Kapitalkostnader

-14 819

Nettokostnader

-207 018

Kommunbidrag

207 984

Rsultat

966

 

Investering


Investeringsredovisning, tkr


Nettoinvestering

-8 530

Årsbudget

17 954Avvikelse

9 424

Nyckeltal


År:

2014

2015

2016

2017

2018

Antal tillsvidareanställda 31/12

-

-

70

70

78

Antal visstidsanställda 31/12

-

-

2

7

0

Andel simkunniga

95

93

-

-

-

Antal resor 10 juni-11 september, Turbåtar

-

22 058

22 648

20592

31294

Genomsnittligt antal besök per månad, Fritidsgårdar

4 456

4 248

4 562

-

-

Genomsnittligt antal besök per månad, Råneå badhus

1 294

970

1 052

695

580

Genomsnittligt antal besök per månad, Gammelstads badhus

7 227

7 061

5 988

4 425

4 389

Genomsnittligt antal besök per månad, Pontusbadet

12 913

11 299

14 878

13 369

13 110Nämndens styrkort

Mål

   -   Öka antalet arbetstillfällen i Luleå, 500 nettoökning per år (2018-2020)

Minska identifierad ojämställdhet i verksamheten, jämfört med 2016

Öka andelen nyanlända, med fokus på kvinnor, som får ett arbete eller en studieplatsi samhället, jämfört med 2016

Till 2019 ska klimatpåverkan från verksamheternas egna resor minska med minst 20% jämfört med 2016

   -   Andelen pojkar respektive flickor i årskurs 7 per skolområde med godkänt betyg (A-E) i samtliga ämnen ska öka, jämfört med vt 2016

Trygghet, välbefinnande och delaktighet ska öka hos Luleå kommuns äldre befolkning

Målet har uppnåtts

Målet har delvis uppnåtts

Målet har inte uppnåtts