Barn- och utbildningsnämnden

Barn- och utbildningsnämnden är kommunens huvudman enligt skollagen (2010:800) för förskola, förskoleklass, grundskola, grundsärskola, gymnasieskola, gymnasiesärskola, fritidshem samt annan pedagogisk verksamhet. Nämnden ansvarar även för kulturskolan. Utbildningen inom skolväsendet syftar till att barn och elever ska inhämta och utveckla kunskaper och värden. Den ska främja alla barns och elevers utveckling och lärande samt en livslång lust att lära. Utbildningen ska också förmedla och förankra respekt för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande demokratiska värderingar som det svenska samhället vilar på. I utbildningen ska hänsyn tas till barns och elevers olika behov. Barn och elever ska ges stöd och stimulans så att de utvecklas så långt som möjligt. En strävan ska vara att uppväga skillnader i barnens och elevernas förutsättningar att tillgodogöra sig utbildningen. Utbildningen syftar också till att i samarbete med hemmen främja barns och elevers allsidiga personliga utveckling till aktiva, kreativa, kompetenta och ansvarskännande individer och medborgare.

Året som gått

Fokus under året har varit att förbättra resultaten inom kärnuppdraget genom att förbättra styrning och ledning. Samtal om uppdrag och resultatdialoger, flera organisationsförändringar samt ett förenklat systematiskt kvalitetsarbete förväntas ge effekter. Kunskapsresultaten ligger över nationella genomsnittet. Skillnaden mellan elever och mellan skolor ökar dock. Andel elever som tar examen i gymnasiet är över rikets medelvärde. Betydelsen av ett genomfört gymnasium är stort för etablering i vuxenlivet. Under året har arbetet för att öka skolresultaten i grundskola och gymnasiet pågått genom arbete med tillgängliga lärmiljöer och likvärdighet, fokus på frånvaro samt främjande elevhälsa.
Satsningar har gjorts för att öka barns och elevers digitala kompetens genom kompetensutveckling, digitala verktyg och digitala tjänster enligt den framtagna IT-strategin. Under året har förvaltningen arbetat med att ta fram en strategi för arbetet med nationella minoriteter i samråd med företrädare för berörda intresseorganisationer och nämnden beslutade att öppna väsentligt tvåspråkig förskola. För att skapa en sammanhållen och likvärdig grundskola med en stark och hållbar ledning har grundskolan omorganiserats. Roller och ansvar har förtydligats vilket i förlängningen ska bidra till ökad likvärdighet. Resurscentrum med stödfunktioner i form av specialiserad elevhälsa, flerspråksstöd och kulturskola ska utgöra ett verksamhetsnära stöd för elevernas utveckling mot utbildningens mål.
Alla förvaltningar ska se över hur kommunen kan minska kostnader och samtidigt behålla en god kvalité i verksamheten. Anledningen till att kommunen behöver effektivisera är att gruppen barn och gruppen äldre ökar och den skattebetalande befolkningen inte ökar i samma takt. En del i det arbetet har varit att se över avgifter, se över elevpengen samt att se över samordning av stödfunktioner i kommunen i stort och i förvaltningen. Satsningen inom Skolpaketet för att behålla äldre lärare, frigöra tid för lärare, skapa en personalbuffert, skapa introduktion genom E-learning samt marknadsföra läraryrket och Luleå kommun som arbetsgivare har pågått under 2018 och fortsätter. Under året har förutsättningarna för ett samarbete mellan Boden och Luleå kommun gällande förskola och skola i Avan och Unbyns skolområde utretts. Medborgardialog genomfördes och många synpunkter kom in.

För att öka rättssäkerheten och likvärdigheten så beslutades att införa central antagning för de kommunala grundskolorna med möjlighet för friskolorna att delta. I februari lanserades en digital jämförelsetjänst som ger möjlighet att jämföra förskolor, grundskolor och gymnasieskolor. Syftet är att öka kommunens öppenhet och transparens. En vårdnadshavarapplikation utvecklades och infördes under året för att förenkla för vårdnadshavare att få information och lämna information till förskola och skola. Under 2018 har arbetet för att säkerställa efterlevande av den lagstiftning som kom i maj som handlade om personuppgifter. 

Verksamhetens redovisning

Ekonomi


Resultaträkning, tkr


Verksamhetens intäkter

1 301 870

Verksamhetens kostnader

-3 054 168

Kapitalkostnader

-21 400

Nettokostnader

-1 773 698

Kommunbidrag

1 783 937

Resultat

10 239

 

Investering


Investeringsredovisning, tkr


Nettoinvestering

-16 471

Årsbudget

18 000Avvikelse

1 529

 

Nyckeltal


År:

2014

2015

2016

2017

2018

Antal tillsvidareanställda 31/12

-

-

2 273

2 270

2 415

Antal visstidsanställda 31/12

-

-

407

406

308

Elever i årskurs 3 som deltagit i alla delprov och som klarat alla delprov för ämnesprovet i matematik, flickor/pojkar

75/75

72/74

76/71

65/69

73/75

Betyg matematik årskurs 6, flickor/pojkar

95/97

95/94

96/94

94/91

94/92

Behörighet till gymnasieskolan, flickor/pojkar

94/93

91/92

93/85

89/85

89/84

Examen inom 3 år, högskoleförberedande program

77,8

78,8

76,8

79,9

80,2

Erbjudits plats i förskola

-

-

80

91

74

Vårdnadshavares nöjdhet, förskola

-

-

-

-

95

Kostnad kommunal förskola, kr/inskrivet barn

-

154581

157560

158471

-

Kostnad kommunal gymnasieskola, kr/elev

-

106878

111762

113263

-

Frisknärvaro

68,89

65,95

66,55

65,14

68,24

Kostnad kommunal grundskola, kr/elev

-

96359

102687

105774

-

Kostnad kommunal förskoleklass, kr/elev

-

62891

64740

73175

-Nämndens styrkort

Mål

   -   Öka antalet arbetstillfällen i Luleå, 500 nettoökning per år (2018-2020)

Minska identifierad ojämställdhet i verksamheten, jämfört med 2016

   -    Öka andelen nyanlända, med fokus på kvinnor, som får ett arbete eller en studieplatsi samhället, jämfört med 2016

Till 2019 ska klimatpåverkan från verksamheternas egna resor minska med minst 20% jämfört med 2016

Andelen pojkar respektive flickor i årskurs 7 per skolområde med godkänt betyg (A-E) i samtliga ämnen ska öka, jämfört med vt 2016

   -    Trygghet, välbefinnande och delaktighet ska öka hos Luleå kommuns äldre befolkning

Målet har uppnåtts

Målet har delvis uppnåtts

Målet har inte uppnåtts