Staben för Kvalitet & samhällsutveckling har till uppdrag att skickliggöra kommunstyrelse, förvaltningar och bolag i arbetet med att utveckla verksamheten.

Kommunledningsförvaltningen är en strategisk och operativ resurs för kommunstyrelsens mål och ambitioner.


Arbetsmarknadsförvaltningens ansvarsområde omfattar arbetsmarknadspolitiska insatser samt integrations - och vuxenutbildningsfrågor.

För att bidra till att kommunens vision uppnås och ge våra medborgare ett tryggt och säkert liv har räddningstjänsten och dess verksamhet en självklar och framträdande roll i kommunen. 

Barn- och utbildningsnämnden har ansvaret för Luleå kommuns skolväsende från förskola och grundskola till gymnasieskola.

 

Fritidsnämndens uppdrag är att främja fritids- och turismverksamhet i kommunen samt att arbeta för förverkligandet av kommunens fritidspolitiska mål.

I stark samverkan med andra förvaltningar och aktörer ska Kulturnämnden arbeta för att alla i Luleå ska kunna leva ett rikt och utvecklande liv i en viljestark och växande region.

Stadsbyggnadsnämndens uppdrag är att bidra till att alla i Luleå ska kunna leva ett rikt och utvecklande liv i en viljestark och växande region.

 

Socialförvaltningen svarar för kommunens ansvar att bistå med hjälp, stöd, service, omvårdnad och boende till den som inte klarar sig själv med egna resurser och med stöd av närstående.

Myndighetsutövning inom; plan- och bygglagen, undantag för planläggning mark/vatten, bostadsanpassningsbidrag, miljöbalken, livsmedel, strålskydd, foder och animaliska biprodukter, internationella hot mot människors hälsa, handel med receptfria läkemedel, tobakslagen och alkohollagen.

Valnämnden, Överförmyndarnämnden, Kommunrevisionen.