Nordiskt FlygTeknikCentrum AB

Nordiskt Flygteknikcentrum AB:s huvudsakliga verksamhetsinriktning är att utföra, utveckla och tillhandahålla riksrekryterande flygtekniska utbildningar på eftergymnasial nivå. Vidare skall bolaget genomföra företagsanpassade uppdragsutbildningar.

Nordiskt Flygteknikcentrum AB skall i sin verksamhet iaktta en god intern kontroll vars övergripande mål är att skydda bolagets tillgångar. Styrelsen skall fortlöpande hålla sig informerad om och utvärdera hur bolagets system för intern kontroll fungerar. Vidare skall bolaget eftersträva öppenhet och vara en aktiv part i marknadsföringen av varumärket LULEÅ inom bolagets verksamhetsområde.

Året som gått

Bolaget har arbetat aktivt med att bredda rekryteringsbasen och att locka fler kvinnor till utbildningen. Till teknikerutbildningen hösten 2018 har 5 kvinnor sökt och blivit antagna. Digitalisering av utbildningsmaterial under året har resulterat i allt studiematerial nu finns att tillgå i digital form.

Bolaget har under året jobbat med sin långsiktiga kompetenssäkring. En omorganisation av verksamheten pågår för att anpassas till pensionsavgångar och nyrekrytering av instruktörer pågår in i 2019. Under 2018 anställdes i egen regi undervisningskompetens som tidigare köpts in från Barn- och utbildnings-förvaltningen i Luleå. Rekrytering är generellt i nuläget en utmaning då behörig personal med anledning av högkonjunktur i flygbranschen är högt efterfrågad och detta medför också att förväntade lönenivåer blir högre än för yrkeslärare inom andra kategorier.

Bolaget har under året hos Transportstyrelsen ansökt om att förändra sitt verksamhetstillstånd till att endast omfatta teknikerutbildning inom yrkeshögskolan. Detta innebar också att den mekanikerutbildning som dittills bedrivits inom gymnasieskolans ramar, därmed utgår som tillståndspliktig verksamhet i bolagets tillstånd. Arbetet med tillståndsändringar har under året medfört vissa merkostnader.

Framtiden

Efterfrågan av utbildade flygtekniker är fortfarande högt och bedömningen i nuläget är att den kommer att öka. I samråd med andra branschaktörer påbörjade bolaget under 2018 samtal kring möjliga samarbeten för att utöka utbildningen med en teknikerutbildning mot flygplan och gasturbinmotorer. En ansökan till Transportstyrelsen är beräknad att ske våren 2019 och tidigaste utbildningsstart skulle då vara möjlig till höstterminen 2020.

En förutsättning för att beviljas ett utökat utbildningstillstånd är att rätt material, utrustning och kompetenser finns att tillgå. Under våren 2019 planeras samtal och förhandlingar med andra aktörer för att långsiktigt säkra nödvändiga resurser.

Barn- och utbildningsnämnden i Luleå beslutade under året att avveckla sin gymnasieutbildning för mekaniker. De som påbörjat sin utbildning kommer att kunna avsluta den, vilket innebär att avveckling kommer att ske till och med 2021.

Bolagets affärsvolym är idag för liten och under 2019 kommer bolaget därför också att arbeta med affärsutveckling och utreda om man kan bredda sitt erbjudande till branschens kunder.


EkonomiResultaträkning, tkr

2018

2017

Omsättning

14 567

15 439

Kostnader inkl avskr

-16 503

-16 393

Finansiella poster

-4

0

Resultat efter fin.

poster

-1 940

-954

 

Nyckeltal
2018

2017

Investeringar, tkr

271

150

Räntabilitet på totalt kapital, %

neg

neg

Soliditet, %

9,2

8,0

Antal anställda

6

6

Frisktal, %

100,0

100,0

Sjukfrånvaro, %

0,0

0,0
 

Nämndens styrkort

Mål

Minska identifierad ojämställdhet i verksamheten, jämfört med 2016

Till 2019 ska klimatpåverkan från verksamheternas egna resor minska med minst 20% jämfört med 2016

Målet har uppnåtts

Målet har delvis uppnåtts

Målet har inte uppnåtts