Lulebo AB

Lulebo AB har i uppdrag att främja bostadsförsörjningen inom Luleå Kommun genom att förvalta både bostads- och kommersiella fastigheter. Företaget ska på marknadsmässiga grunder bygga, äga och hyra ut bostäder och kommersiella lokaler inom Luleå kommun. Bolaget skall tillhandahålla bostäder för alla kategorier av hyresgäster, allt från traditionella bostäder till studentbostäder och trygghetsboenden.

Antalet lägenheter uppgick till 7 510 st. per 31 december 2018 (7 450). Lulebo äger även 197 lokaler (195). Av Lulebos resultat efter finansiella poster om 57,0 (49,6) mkr har 8 mkr intjänats via lokalerna. Lulebo AB äger tillsammans med Luleå Energi AB, vardera 50 % av Lunet AB.

Året som gått

Lulebos resultat efter skatt uppgår 2018 till ca 51,5 (45,5) mkr vilket är 15 mkr högre än tidigare lämnad prognos. Bolaget drabbades av onormalt höga snörelaterade kostnader under vintern 2018 och landade på drygt 20 mkr jämfört med under ett normalår cirka 4 mkr. I skrivande stund kvarstår med entreprenör en tvist omfattande 8 mkr av fakturor avseende snö, men beloppet om 20 mkr har i sin helhet belastat resultatet för året.

Den alltsedan 2015 positiva resultatutvecklingen för bolaget beror på ett intensivt arbete med att få bättre kostnadskontroll, bättre upphandlingar, annan arbetsorganisation där egen personal genomför reparationer i fastigheterna och en anpassad administrativ överbyggnad. Anpassningen av kostnadsnivåerna till ett mindre Lulebo efter försäljningar under 2015 och 2016 bedöms ha genomförts på ett för bolaget hållbart sätt. Lulebo har under 2018 genomfört investeringar vilka uppgår till ca 130 mkr (250 mkr) varav nybyggnation 88 mkr (208 mkr) och renoveringar med 42 mkr (28 mkr).

Under året har 60 (113) nyproducerade lägenheter färdigställts på Kallkällan. Enligt ägardirektiv för 2018 ska Lulebo ta ett delansvar för kommunens bosättningsuppdrag för personer som beviljats permanent uppehållstillstånd genom att upplåta de bostäder som behövs upp till 25 % av bolagets lägenhetsomsättning, studentlägenheter och trygghetsboende exkluderat. Totalt har 133 lägenheter tilldelats (188) och integrationsperspektivet beaktas när lägenheterna fördelas inom beståndet.

Vakansgraden för bostadslägenheterna är fortsatt mycket låg och uppgår till ca 1 %. Av dessa är största delen reserverade för evakuering av hyresgäster vid pågående renoveringar. Fortsättningsvis bedöms vakansgraden att fortsätta ligga på en mycket låg nivå.

Åtgärder för att minska förbrukning av fjärrvärme, el och vatten pågår ständigt och de senaste 10 åren har fjärrvärmeförbrukningen minskat med ca 16 %. Mellan åren 2017–2018 har förbrukningen av el minskat med 2,0 %, vattenförbrukningen minskat med 1,7 % samt fjärrvärme minskat med 1,3 %.

Medeltalet anställda på Lulebo har varit 52 (54) personer varav 52 % (50) kvinnor. Sjukfrånvaron uppgår till 4,8 (2,8) % och frisknärvaron uppgår till 75 (83) %. Lulebo kan konstatera att ökningen av sjukfrånvaron och sänkningen av frisknärvaron i princip uteslutande beror på ej påverkbara faktorer såsom kroniska sjukdomar, olycksfall på fritiden och en ökning av korttidsfrånvaro (t ex influensa). Om dessa faktorer borträknas uppgår sjukfrånvaron till 2,3 (<1,0) % och frisknärvaron till 95 (98) %. Siffrorna har varit förhållandevis konstanta sedan 2016.

Framtiden

De långsiktiga målen (fram till år 2022) är en överskottsgrad på 50 % och en soliditet på 35 %. Bolaget bedömer att dessa kommer att nås under perioden fram till 2022.

Under 2019 beräknas totalt 143 lägenheter i trygghetsboenden färdigställas. I Råneå 23 och på Bergnäset 120.

Lulebo står inför en stor utmaning när det gäller befintligt fastighetsbestånd. För en betydande del av bostäderna är behovet av renovering och standardhöjande åtgärder stort. Bolaget har av ägaren fått i uppdrag att genomlysa och fastställa vilket underhållsbehov som föreligger 2018-12-31. Detta skall presenteras för ägaren vid halvårsskiftet 2109. Därefter ska en tydlig prioritering av underhållsåtgärder, dels efter behov, dels efter bedömda kostnader, göras och utföras.

Verksamhetens redovisning

EkonomiResultaträkning, tkr

2018

2017

Omsättning

582 042

559 462

Kostnader inkl avskr

-446 756

-427 068

Finansiella poster

-74 805

-79 723

Resultat efter

fin. poster

60 481

52 671

 

Nyckeltal
2018

2017

Investeringar, tkr

155 000

250 000

Avkastningskrav, %

3,8

3,3

Soliditet, %

32,3

31,5

Antal anställda

52

54

Frisktal, %

75

83

Sjukfrånvaro, %

4,8

2,8
 

Nämndens styrkort

Mål

Minska identifierad ojämställdhet i verksamheten, jämfört med 2016

Öka andelen nyanlända, med fokus på kvinnor, som får ett arbete eller en studieplatsi samhället, jämfört med 2016

Till 2019 ska klimatpåverkan från verksamheternas egna resor minska med minst 20% jämfört med 2016

Trygghet, välbefinnande och delaktighet ska öka hos Luleå kommuns äldre befolkning

Målet har uppnåtts

Målet har delvis uppnåtts

Målet har inte uppnåtts