Luleå MiljöResurs AB

LUMIRE, Luleå Miljöresurs AB, bedriver transporter, materialbehandling och servicetjänster inom avfalls- och återvinningsområdet. Bolaget är organiserat i två verksamhetsområden: hushålls- och verksamhetsavfall, samt deponihantering för sulfat- och sulfitjordar.


Bolaget har ca 70 anställda och förfogar över en specialanpassad fordonsflotta, samt egna anläggningar för återvinning och materialbehandling.

Årligen hanteras cirka 55 000 ton avfall för att tillgodose kundens samlade behov av tjänster inom avfallsområdet, samtidigt som det skapar mervärde både för samhället och bolagets ägare Luleå kommun.

Året som gått

LUMIRE firade under året sitt 100-årsjubileum vilket innebär att man idag är ett av Sveriges äldsta kommunala aktiebolag. Bolaget har haft ett starkt 2018 och uppvisar för andra året i rad ett förbättrat resultat, där man efter finansiella poster redovisar en vinst efter finansiella poster på 16,4 (11,6) mkr.

Den nyöppnade deponin av sulfidjordar i Sunderbyn tog under året emot nästan 7 000 ton och tillsammans med en effektiv hantering av övriga mottagna material uppnår avfallsanläggningen för året ett rekordresultat. Verksamheten för transporter mot företagskunder har slagit rekord i antal uppdrag, samtidigt som avtal för avsättning av insamlat material haft en positiv påverkan på resultatet. Det nya avtalet med Kappa Kraftliner har gett full effekt under 2018. Priserna för metallskrot har också legat på höga nivåer.

Trots ett bra resultat så har hushållsverksamheten, som ska vara kostnadsneutral, efter ett antal år av överskott vänt till negativa siffror. Det är inget oroväckande då resultatutjämningsfonden, som ska balanseras över åren, har ett överskott. Kostnaden för avfallsförbränning har ökat vilket beror på prisökningar.

Personalkostnader på återvinningscentralerna (ÅVC) och på avdelningen för slamtömning har ökat. Det beror bland annat på att bolaget inför pensionsavgångar har haft extra personal, samt att man har nyanställt fler chaufförer på slambilarna. Lumire har haft ett intensivt år där flera projekt har färdigställts och flera startats. Under 2018 uppstarten av sulfidjordsdeponin i Sunderbyn och påbörjad ombyggnation av ÅVC i Råneå nämnas som två betydande projekt. Vidare har man också under året tagit fram ett förslag på en återbruksplan för Luleå Kommun.

Framtiden

Miljö- och hållbarhetsfrågor är en central del i Luleå kommuns fortsatta utveckling och det finns i dagsläget goda skäl att anta det fortsatt kommer att vara så. Under de senaste åren har mängder av initiativ och händelser både lokalt, nationellt och globalt pekat på vikten av ett hållbarare samhälle.

Lumire är en viktig aktör dels genom de direkta tjänster man tillhandahåller inom avfall, men också som ett kommunalt företag som upplyser och informerar medborgare om vikten av källsortering och hållbarhet, samt som ett företag på marknaden som tillhandhåller system med kärl, transport och hantering av material på ett hållbart sätt.

Bolaget kommer under 2019 att fortsätta arbeta med att bland annat fortsätta arbetet med att ställa om sin trafikflotta till förnybara bränslen. Man kommer också att fortsätta sitt arbete med unga medborgare och en viktig del i det är samarbetet med skolan där fler femteklassare ska få miljöutbildning. Man kommer också att för andra året i rad att i samband med miljögalan dela ut ett pris till de klasser som skapat bäst miljöinformation.

Arbetet kring jämställdhet fortsätter med en årlig lönekartläggning, ett kvinnligt nätverk och vi genomför våra kund- och medarbetarenkäter med fokus på både män och kvinnor. 

EkonomiResultaträkning, tkr

2018

2017

Omsättning

136 245

125 445

Kostnader inkl avskr

-119 926

-113 963

Finansiella poster

120

91

Resultat efter fin.

poster

16 439

11 573

 

Nyckeltal
2018

2017

Investeringar, tkr

12 061

2 147

Räntabilitet på totalt kapital, %

15,7

7,4

Soliditet, %

57,8

37,9

Antal anställda

70

71

Frisktal, %

67,2

79,0

Sjukfrånvaro, %

3,5

5,6
Nämndens styrkort

Mål

Minska identifierad ojämställdhet i verksamheten, jämfört med 2016

Öka andelen nyanlända, med fokus på kvinnor, som får ett arbete eller en studieplatsi samhället, jämfört med 2016

Målet har uppnåtts

Målet har delvis uppnåtts

Målet har inte uppnåtts