Luleå Lokaltrafik AB

Luleå Lokaltrafik AB (LLT) har Luleå Kommuns uppdrag att planera, marknadsföra och utföra tätortstrafiken med buss i Luleå tätortsområde. Bolaget har även till uppgift att föreslå system, omfattning och upplägg för kollektivtrafikförsörjning i Luleå tätortsområde. Bolaget har under 2018 bedrivit linjetrafik inom tätortsområde Luleå, närlinjetrafik, samt viss beställningstrafik och personaltransporter till SSAB.

Merparten av de uppsatta verksamhetsmålen baseras på parametrar från den NKI-undersökning (Nöjd Kund Index) som utförs av branschorganet Svensk Kollektivtrafik, Kollektivtrafikbarometern. I denna undersökning medverkar läns- och tätortstrafikföretag i hela Sverige.

Året som gått

Resandet har under 2018 ökat med 2,6 % jämfört med 2018, vilket resulterat i 5,3 miljoner resor. Trafikutökningarna har varit små de senaste åren och ökningen bedöms huvudsakligen vara baserad på ny ombord-utrustning som i högre grad registrerar och tar betalt av resande. Samverkan med ex SBF i samband med trafikomläggningar har under 2018 medfört att linjeförändringar har kunnat planeras, genomföras, samt informeras om, på ett tillfredsställande sätt.

För 2018 ligger bolaget fortfarande högt inom samtliga delfrågor i den nationella kundundersökningen som Svensk Kollektivtrafik gör vilket visar på fortsatt stort förtroende hos våra kunder och ett starkt varumärke. Under 2018 har bolaget i samverkan med ägaren förändrat NKI strukturen och uppföljningsmåtten. Bolaget har under 2018 förstärkt sin administrativa förmåga för att kunna svara upp mot den organisation som bolaget har. En satsning som förväntas medföra tydligare styrning, förstärkt förmåga till uppföljning och analys, samt ökad service internt som externt. Bolaget har under året omorganiserat och tillsatt en produktionschef med syfte att samordna två försörjningsavdelningar och därigenom nå effektivare processer, snabbare beslutsvägar och resursoptimering.

Under 2018 har bolaget fortsatt arbetet med nästa med steg i utvecklingen av betalsystemet, där den övergripande målbilden är att öka tillgänglighet och enkelhet för kund, samt att minska försäljning ombord på buss. Bolaget har under året också infört nytt personalplanerings-system med syfte att optimera bussar, linjer, omlopp och förare, vilket förväntas visa ekonomiska och arbetsmiljömässiga resultat under 2019. Förnyelse av bussparken är fortsatt en strategiskt viktig satsning ur kundperspektivet. Under 2018 har 10 nya bussar tagits i trafik, samtliga med nya inredningsdetaljer att förbättra upplevelsen ombord. Utöver detta erhålls en positiv miljöeffekt, tillförlitligare trafik samt minskade drift och UH kostnader.

Under 2018 tog bolaget nästa kliv för att klara miljömålen 2030 då 5st elbussar togs i drift. Elbussprojektet som genomförs tillsammans med Luleå kommun och Luleå Energi pågår under 2019 då uppföljning, analys och slutsatser skall dras för att fastställa färdriktning av ny drivmedelskälla med el som alternativ. Reduktionsplikten som infördes under 2018 och som reducerade bolagets tillgång till HVO (Hydrerad Vegetabilisk Olja), innebar en strategiöversikt i val av drivmedelskälla för att klara miljömålen och att bli en fossilfri leverantör. Bolaget klarar de årliga utsläppsmålen fram till 2030 med hjälp av el och biogasbussar men bolaget skall under 2019 i samverkan fastställa strategisk inriktning för val av framtida drivmedelskälla.

Framtiden

Kollektivtrafikens utveckling inom Luleå tätort bedöms fortsatt kvarstå som ett prioriterat område för stadsutvecklingen i Luleå kommun och bedömningen är att volymerna fortsatt förväntas öka. Ytterligare 10 nya bussar med den ny design och teknik levereras i början av 2019. Bolaget kommer under 2019 att arbeta med att optimera linjer och omlopp via optimeringssystem, en förväntan är att ytterligare reducera kostnader utan avkall på service och utbud mot kund.

Nya betalmöjligheter via mobil implementeras och efterfrågan på nya tekniska lösningar förväntas också öka framgent. Den digitala utvecklingen skapar nya möjligheter inom betallösningar och kundgränssnitt vilket kan ses som positivt för den operativa verksamheten. Det kan ibland anas en outtalad förhoppning om att digitalisering ska bidra till lägre kostnader, men det bör sägas att digitaliseringen i dagsläget i första hand skapar efterfrågan på fler lösningar och alternativa kanaler, vilket snarare innebär att kostnadsökningar över tid. Vår bedömning är också att denna utveckling sannolikt fortsätter i nuvarande riktning. Bolagets huvudmannauppdrag är fortsatt underfinansierad från beställaren. Under 2019 inleds förhandling om ett nytt trafikavtal mellan bolaget och beställaren och det är av vikt att ersättningsfrågan säkerställs för avtalsperioden.

EkonomiResultaträkning, tkr

2018

2017

Omsättning

157 512

142 359

Kostnader inkl avskr

-162 860

-147 348

Finansiella poster

-94

-47

Resultat efter fin.

poster

-5 442

-5 036

 

Nyckeltal
2018

2017

Investeringar, tkr

34 381

2 706

Räntabilitet på totalt kapital, %

neg

neg

Soliditet, %

36,7

56,3

Antal anställda

157

148

Frisktal, %

82,5

83,0

Sjukfrånvaro, %

7,0

5,8
Nämndens styrkort

Mål

Minska identifierad ojämställdhet i verksamheten, jämfört med 2016

Öka andelen nyanlända, med fokus på kvinnor, som får ett arbete eller en studieplatsi samhället, jämfört med 2016

Till 2019 ska klimatpåverkan från verksamheternas egna resor minska med minst 20% jämfört med 2016

Trygghet, välbefinnande och delaktighet ska öka hos Luleå kommuns äldre befolkning

Målet har uppnåtts

Målet har delvis uppnåtts

Målet har inte uppnåtts