Luleå Kommunföretag AB

Luleå Kommunföretag AB är ett holdingbolag för de helägda dotterbolag som ägs av Luleå kommun. Luleå Kommunföretag AB har en central och koncernstrategisk roll i kommunen med huvudsaklig uppgift att:

• Ansvara för en aktiv ägarstyrning av dotterbolagen.
• Utveckla effektiviteten och optimera resultatnivån i bolagskoncernen.
• Verka för att dotterbolagens verksamhetsplaner styr mot kommunens övergripande mål.

Inom kommunfullmäktiges principbeslut genomföra omstruktureringar och förändringar av bolagsstrukturen.

Året som gått

2018 var ett bra verksamhetsår för Luleå Kommunföretag AB och dess dotterbolag. Koncernen som helhet visar ett starkt resultat, men två av koncernbolagen har fortsatt stora utmaningar med obalans i kostnads- och intäktsstruktur för respektive verksamhet. Nordiskt Flygteknikcentrum (NFTC) har i dagsläget en för låg totalvolym i sin verksamhet och Luleå Lokaltrafik AB (LLT) har en otillräcklig finansiering för det trafikhuvudmannauppdrag man har för Luleå Kommun.

Koncernens konsoliderade omsättning ökade jämfört med föregående år och uppgår till 1 863,9 (1 770,8) mkr. Årets resultat sjönk dock något och uppgick till 166,3 (169,9) mkr. Under 2018 har koncernen fokuserat på att bygga förutsättningar för den formella ägarstyrningen och kommunfullmäktige har under året antagit en ny struktur som medgav att bolagskoncernen skiljer på ägardirektiv samt plan och budget. Vidare har översyn av bolagsordning för samtliga bolag påbörjats med målbilden att beslut om dessa sker under första kvartalet 2019.

Under året beslutade kommunfullmäktige att etablera ett kommunalt näringslivsbolag, Luleå Business Region, och moderbolaget gavs uppdraget att omvandla det vilande dotterbolaget Kronan Exploatering AB för detta ändamål. Genomförande planeras för 2019. Ett av dotterbolagen, LLT, genomgick under året ett vd-byte och bolaget har under hösten fokuserat på att säkerställa en god lägesbild och kartlägga de utmaningar som ligger på kort och medellång tidshorisont.

Verksamhetens redovisning

EkonomiResultaträkning, tkr

2018

2017

Omsättning

0

0

Kostnader inkl avskr

-4 199

-3 664

Finansiella poster

114 947

449 623

Resultat efter

fin. poster

110 748

445 959

 

Nyckeltal
2018

2017

Investeringar, tkr

0

0

Avkastningskrav, %

-

-

Soliditet, %

81,2

83,8

Antal anställda

1

0

Frisktal, %

100

-

Sjukfrånvaro, %

0

-
 

Koncernbolag 2018
Tkr, där

inte annat

anges

Ägd andel

(%)

Oms-

ätt-

ning

Res.

efter

fin. poster

Bala-

nsom-

slut-

ning

Soli

ditet(%)

Ränt-

abil-

itet (%)

Antal anst-

ällda

Moderbolag
Luleå

Kommun-

företag AB


0

110 748

950 923

81,2

-

1

Dotterbolag
Luleå

Energi AB

-koncernen

100

987185

123826

1664024

76,3

7,6

157

Lulebo AB

100

582042

60481

4238555

32,3

3,8*

52

Luleå

Lokaltrafik

AB

100

157812

-5442

77280

36,7

neg

157

Luleå

Renhållning

AB

100

136245

16439

124192

57,8

15,7

70

Luleå Hamn

AB

100

87914

17323

218820

47,4

5,0

30

Nordiskt

FlygTeknik

Centrum AB

100

14567

-1940

6102

9,2

neg

6

Kronan

Exploatering

AB

100

8

8

267

76,8

3

0

 *Räntabilitet på eget kapital, för övriga bolag gäller räntabilitet på totalt kapital
  'Lulebo, soliditet, räntabilitet, antal anställda exklusive Lunet

Nyckeltal/verksamhetsmått Luleå kommunföretagskoncern


2014

2015

2016

2017

2018

Antal anställda i medeltal


Kvinnor

122

133

122

109

120

Män

388

378

349

346

353

Totalt

510

511

470

455

473

Kommunala bolagens styrelser (%)


Andel kvinnliga ledamöter, bolagskoncernen

55

48

46

48

48

Andel kvinnliga ledamöter, moderbolaget

57

43

43

43

29

Omsättning


Mkr

1 962

1 899

1 857

1766

1833

Resultat efter finansiella poster


Mkr

161

949

577

210

204

Soliditet


%

28,5

37,4

42,8

43,2

44,0

Investeringar, bolagskoncernen


Mkr

679

455

611

375

421