Luleå Hamn AB

Luleå Hamn AB:s verksamhet ska bygga på långsiktig ekonomisk, ekologisk och social hållbarhet. Detta gör Luleå Hamn till en hållbar länk till världen för ägare, kunder och hela regionen. Luleå Hamn AB ska skapa förutsättningar för en effektiv handelssjöfart såväl sommar- som vintertid. Luleå Hamns verksamhet skall främja logistiklösningar som på sikt skapar ett starkt regionalt logistikcentrum för sjöfart, järnväg och lastbilstrafik.

Bolaget ska äga och förvalta byggnader, infrastruktur och anläggningar med syfte att utveckla industriell verksamhet och företagsverksamhet inom och i anslutning till Luleå Hamns hamnområden.

Bolaget ska även bedriva hamnbogsering, isbrytning, farledsarbete och annan service som främjar sjöfarten och regionens näringsliv.

Luleå Hamn AB ska i sin verksamhet iaktta en god intern kontroll vars övergripande mål är att skydda bolagets tillgångar. Styrelsen ska fortlöpande hålla sig informerad om och utvärdera hur bolagets system för intern kontroll fungerar. Vidare ska bolaget eftersträva öppenhet och vara en aktiv part i marknadsföringen av Luleåregionen inom bolagets verksamhetsområde.

Året som gått

Godsomsättningen i hamnen ökade med 5% under 2018. Ökningarna av järnmalm från Sandskär ökade med 6,4% och även Victoriahamnen ökade med 3,3%. I Uddebo oljehamn, var volymerna i stort sett varit oförändrade under 2018. För oljeprodukter syns en nedåtgående trend då oljekonsumtionen minskar i samhället. Under året ökade transporter av cementprodukter till Cementakajen med 5%.

Det ekonomiska utfallet för perioden visar ett rörelseresultat på 18,1 mkr vilket är ett starkt resultat. Bolaget har arbetat framgångsrikt med att öka effektiviteten och genererar det goda resultatet trots att drivmedelskostnaden har ökat med cirka 40% på grund av en hårdare isvinter och ökade drivmedelspriser.

Även frisknärvaro (93,33%) och sjukfrånvaro (1,98%) överträffar målen med god marginal vilket bidrar till det goda ekonomiska resultatet. I slutet av året genomförde företaget en organisationsförändring, vilket ökade andelen kvinnliga chefer till 50%.
Bolaget har även rekryterat en ny Kvalitets och Miljösamordnare vilket ytterligare stärker vårt redan tidigare starka engagemang för en hållbar verksamhet.

Projekt Malmporten fortgår och projektering är nästa fas i projektet. I början av maj 2018 fick projektet miljötillstånd från Mark- och Miljööverdomstolen vilket sätter ramarna för projektet. Regeringen har även fastslagit den Nationella Infrastrukturplanen där projektet ingår vilket är positivt. Samarbetet med Sjöfartsverket fortgår på ett positivt sätt i förberedelserna för projektet. Luleå Hamns projekt för att införskaffa en ny bogserbåt pågår och byggnation går enligt plan. Namntävling genomfördes under våren 2018 och båten fick namnet Vilja. Leverans av båten kommer att ske i slutet av maj 2019.

Framtid

Godshanteringen under 2019 bedöms enligt de större kundernas prognoser återgå till nivåer som rådde under 2015. LKAB har gjort en plan som innebär en ökningstakt för de kommande åren med cirka 10% per år. Prognosen för 2019 är cirka 5 miljoner ton. Arbetet med att hitta nya affärer pågår och bör intensifieras för kommande år. Samtal om ökad samverkan sker med våra intilliggande hamnar men även med hamnar på finska sidan av Bottenviken. Att samverka för att öka bolagets konkurrenskraft är en av nycklarna till framgång för vår region och således även vårt företag.

Hamnen har tagit fram en strategi och plan för de kommande åren som syftar till att bredda verksamheten till fler godsslag och med ökad ambition kring intermodalt samarbete. Att göra Luleå till ett logistiskt nav som bidrar till tillväxt i regionen är huvudtanken med den nya strategin.

Verksamhetens redovisning

EkonomiResultaträkning, tkr

2018

2017

Omsättning

87 914

83 121

Kostnader inkl avskr

-69 792

-67 764

Finansiella poster

-799

-526

Resultat efter fin.

poster

17 323

14 831

 

Nyckeltal
2018

2017

Investeringar, tkr

80 978

23 192

Avkastningskrav, %

5,0

8,28

Soliditet, %

47,4

45,6

Antal anställda

30

31

Frisktal, %

93,3

93,3

Sjukfrånvaro, %

2,0

2,6
 

Nämndens styrkort

Mål

Minska identifierad ojämställdhet i verksamheten, jämfört med 2016

Till 2019 ska klimatpåverkan från verksamheternas egna resor minska med minst 20% jämfört med 2016

Målet har uppnåtts

Målet har delvis uppnåtts

Målet har inte uppnåtts