Luleå Energi AB Koncernen

Moderbolaget Luleå Energi AB producerar och distribuerar bland annat fjärrvärme till kunder inom Luleå kommun. Huvuddelen av värmeproduktionen är miljövänlig överskottsenergi från intressebolaget LuleKraft AB. I moderbolaget finns också en elhandelsverksamhet som köper el på den nordiska elbörsen via portföljförvaltare och säljer el till kunder inom i huvudsak elområde Luleå. Luleå Energi AB erbjuder även tjänster för en effektiv energianvändning.

Dotterbolaget Luleå Energi Elnät AB äger och driver elanläggningar för överföring av elektrisk energi inom i huvudsak Luleå kommun. Dotterbolaget Bioenergi i Luleå AB förädlar bioråvara till produkten träpellet. Bolaget har ingen egen direktförsäljning till slutkund utan producerar träpellet på uppdrag av SCA Energy AB. Det delägda bolaget Lunet AB erbjuder bredbandskommunikation till såväl operatörer, företagskunder som privatkunder. Intressebolaget LuleKraft AB producerar i sitt kraftvärmeverk elkraft, ånga och hetvatten.

Året som gått

Det ekonomiska utfallet för 2018 var gott och det näst bästa någonsin för Luleå Energi-koncernen. En god kostnadskontroll, bra kundtillväxt och relativt stabila klimatfaktorer för koncernens verksamheter är några av faktorerna som förklarar det fortsatt starka resultatet.

I moderbolaget Luleå Energi AB:s fjärrvärmeverksamhet blev försäljningen något högre än budgeterat, framförallt beroende på att det första kvartalet var kallare än normalt. Samtidigt har bränslekostnaderna ökat, både som ett resultat av stigande bränslepriser och högre produktion under de kalla vintermånaderna i början av året. Som helhet föll resultatet för fjärrvärmeverksamheten ut i linje med förväntningarna.

Försäljningen och resultatet i elhandelsverksamheten blev något bättre än budgeterat, bland annat beroende på stigande marknadspriser under året. En kall inledning på året följdes av en varm och torr sommar samt en mild höst med mindre vind än normalt, vilket medförde stigande el- och elcertifikatpriser. Även i moderbolagets övriga verksamheter, bland annat inom energitjänster, blev resultatet bättre än förväntat. Totalt landade resultatet i moderbolaget 7,5 mkr över budget.

För dotterbolaget Luleå Energi Elnät AB har 2018 fortsatt präglats av relativt många nyanslutningar, även om tillväxten bromsat in något jämfört med tidigare år. Det relativt stabila vädret i kombination med ett kontinuerligt förebyggande underhållsarbete, har medfört låga kostnader för driftstörningar under året. Uppdragsverksamheten uppvisade också ett bättre resultat än budgeterat, och totalt blev resultatet för bolaget 4,7 mkr högre än budgeterat.

Resultatet i Bioenergi i Luleå AB överträffade budget med 4,3 mkr. Hög tillgänglighet i anläggningen, en god råvarusituation samt kontinuerlig tillgång på torkgas, har inneburit att bolaget har kunnat slå nytt produktionsrekord under 2018. För det gemensamt styrda bolaget Lunet AB blev utfallet för 2018 något svagare än förväntat och för intressebolaget LuleKraft AB i nivå med budget.
Det samlade resultatet i koncernen efter finansiella poster för helåret 2018 blev 123,8 (143,9) mkr, vilket är 15,7 mkr högre än budgeterat. Utvecklingen fortsätter vad avser övriga energitjänster. Koncernen arbetar fortsatt intensivt med att kunna erbjuda fler energitjänster och produkter. Den nationella prisjämförelsen Nils Holgersson-undersökningen visade att Luleå Energi-koncernen har Sveriges lägsta fjärrvärmepriser och Sveriges femte lägsta elnätspriser.

Framtiden

Energibranschen står inför stora förändringar både vad gäller marknad, politiska beslut, teknik och ekonomi. Luleå Energi-koncernen arbetar kontinuerligt för att kunna motsvara framtidens krav och förväntningar och stå starka även i framtiden.

Verksamhetens redovisning

EkonomiResultaträkning, tkr

2018

2017

Omsättning

987 185

939 349

Kostnader inkl avskr

-864 744

-796 647

Finansiella poster

1 385

1 176

Resultat efter

fin. poster

123 826

143 878

 

Nyckeltal
2018

2017

Investeringar, tkr

138 224

104 339

Avkastningskrav, %

7,6

8,9

Soliditet, %

76,3

77,7

Antal anställda

157

147

Frisktal, %

86,7

82,5

Sjukfrånvaro, %

1,8

2,5
 

Nämndens styrkort

Mål

Minska identifierad ojämställdhet i verksamheten, jämfört med 2016

Öka andelen nyanlända, med fokus på kvinnor, som får ett arbete eller en studieplatsi samhället, jämfört med 2016

Till 2019 ska klimatpåverkan från verksamheternas egna resor minska med minst 20% jämfört med 2016

Trygghet, välbefinnande och delaktighet ska öka hos Luleå kommuns äldre befolkning

Målet har uppnåtts

Målet har delvis uppnåtts

Målet har inte uppnåtts