Läsanvisning

Årsredovisningen är kommunstyrelsens redovisning av verksamheten för det gångna året. Syftet är att ge en informativ redovisning till kommunfullmäktige och kommunens medborgare. Förhoppningsvis kan årsredovisningen bidra till ett ökat intresse för kommunens verksamhet och utveckling.

Årsredovisningen börjar med inledande tal från kommunstyrelsens ordförande. Därefter kommer förvaltningsberättelsen som innehåller en beskrivning av omvärldsfaktorer som påverkar kommunens planering och uppföljning, en sammanfattad bedömning av hur nämnder och bolag bidrar till att de gemensamma målen (kommunfullmäktiges mål) uppnås samt en finansiell analys av Luleå kommunkoncern. Därefter följer en verksamhetsöversikt där nämnderna och bolagen presenterar sin måluppföljning. Nämnderna och bolagen har också getts möjlighet att kommentera måluppföljningen. Årsredovisningen avslutas med en ekonomisk del som består av balans och resultaträkning, kassaflödesanalys, notapparat, redovisningsprinciper och revisionsberättelse.

Mer information om kommunens verksamhet hittar du på hemsidan, www.lulea.se Under respektive nämnds och bolags avsnitt finns adressen till deras hemsida, där kan du få mer utförlig information.

Vi hoppas att du får en trevlig lässtund!