Kommunens övergripande styrning

Ett grundläggande syfte med styrning är en medveten samordning och inriktning av verksamhetens delar mot gemensamma mål. Kommunens strategiska styrprocess ska leda till att kommunkoncernens nämnder och bolag aktivt agerar för att förverkliga visionen. Det finns en samsyn att detta inte kan ske utan att gränserna mellan olika aktörer luckras upp genom ett samarbetspräglat arbetssätt och en ”samsyn för helheten”. Visionen visar ett önskvärt tillstånd för kommunen år 2050 och är starkt beroende av hur väl vårt styrsystem fungerar och vad som händer i vår omvärld.

Att styra den samlade kommunala verksamheten med dess omfattning och bredd mot gemensamma mål i form av en vision är en stor utmaning som kräver en kontinuerlig utveckling av planerings- och uppföljningsarbetet. Dialog, delaktighet och helhetssyn utgör hörnstenar för ett övergripande arbete med styrning. Dialogen syftar till att skapa en gemensam bild av nuläge och framtida önskat läge för att forma goda strategier. Delaktigheten syftar till att åstadkomma en bred förankring inom politiker- och tjänstemannaorganisationen. Helhetssynen är nödvändig för att nämnder och bolag i sin verksamhetsplanering även ska ta ansvar för den samlade kommunala verksamhetens utveckling utöver den egna kärnverksamhetens behov och intressen.

Styrkortets konstruktion

Styrkortet är framtaget utifrån fyra inriktningar som fokuserar på ett antal målområden som är prioriterade. Målområdena gäller för samtliga nämnder, förvaltningar och bolag. Målområdena ska tillsammans bidra till att hitta mål för hållbarhet, attraktion, tillväxt, jämställdhet och kvalitet. Målen sätts i verksamheterna och ska vara formulerade på ett sådant sätt att det blir möjligt att avläsa effekter.Mål
Detta mäts genom

Öka antal arbetstillfällen i Luleå,

500 nettoökning per år(2018-2020)

Antal förvärvsarbetande och antal nystartade företag

Minska identifierad ojämställdhet i verksamheten, jämfört med 2016

Påvisade förbättringar utifrån respektive verksamhets egna jämställdhetsanalyser och mätetal

Öka andelen nyanlända, med fokus på kvinnor, som får ett arbete eller en studieplats i samhället, jämfört med 2016

Andel som börjat arbeta eller studera efter avslutat etableringsuppdrag (2 år och 90 dagar)

Till 2019 ska klimatpåverkan från verksamhetsn egna resor minska med minst 20% jämfört med 2016

Koldioxidutsläppen från tjänstefordon, privatbil i tjänsten och hyrbil samt långväga resor (flyg, tåg och buss).

Jämförelseår är 2016 (om det inte går 2017)

Andelen pojkar respektive flickor i årskurs 7 per skolområde med godkänt betyg (A-E)i samtliga ämnen ska öka, jämfört med vt 2016

Andel pojkar respektive flickor som klarar godkänt betyg

Trygghet, välbefinnande och delaktighet ska öka hos Luleå kommuns äldre befolkning

Enkäten "Vad tycker de äldre om äldreomsorgen", anhörigenkät, KKiK samt öppna jämförelser