Jämförelse med andra kommuner

Kommunens kvalitet i korthet är ett verktyg för att ta fram information som ger förtroendevalda en god kunskap om kommunens kvalitet i förhållande till sig själv över tid och i jämförelse med andra. Det ingår även som utvärderingsunderlag i utnämningen Sveriges Kvalitetskommun.

Redovisningen består av ett antal viktiga kunskapsområden för kommuninvånarna som beskriver kommunens kvalitet och effektivitet. Det ingår cirka 250 kommuner i mätningen som pågått i tio år. Kunskapsområdena består av:

  • Barn- och unga
  • Stöd- och omsorg
  • Samhälle- och miljö
Minimera
Frågor - Barn- och unga

Fråga:

Bäst

Medel

Luleå

Plats på förskola på önskat placeringsdatum, andel barn (%)

100

61

74

Inskrivna barn per årsarbetare i förskolan, antal 2017

3,6

5,1

4,9

Kostnad förskola, tkr/inskrivet barn 2017

115

147

159

Elever i åk 3 som deltagit i alla delprov som klarat alla delprov för ämnesprovet i svenska inkl. svenska som ansdraspråk, kommunala skolor, andel (%) läsår 17/18

100

71

81

Elever i åk 6 med lägst betyget E i matematik, kommunala skolor, andel (%) läsår 17/18

99

88

93

Elever i åk 9 som är behöriga till yrkesprogram, kommunala skolor, andel (%) läsår 17/18

96

82

87

Elever i åk 9: Jag är nöjd med min skola som helhet, positiva svar, andel (%)2016

87

70

75

Elever i åk 9: Jag känner mig trygg i skolan, positiva svar, andel (%) 2016

98

83

82

Kostnad grundskolaF-9 hemkommun, tkr/elev 2017

89

110

103

Gymnasieelever med examen inom 4 år, kommunala gymnasieskolor, andel (%) läsår 17/18

100

65

78

Kostnad gymnasieskola hemkommun, tkr/elev 2017

84

129

120

 

Minimera
Frågor - Stöd- och omsorg

Fråga:

Bäst

Medel

Luleå

Brukarbedömning individ- och familjeomsorg totalt - förbättrad situation, andel (%) 2018

100

75

72

Ej återaktualiserade personer med försörjningsstöd ett år efter avslutat försörjningsstöd, andel (%) 2018

99

79

82

Väntetid i antal dagar från ansökan till beslut inom försörjningsstöd, medelvärde 2018

1

16

13

Kostnad individ- och familjeomsorg, kr/inv 2017

1 627

4 049

3 711

Väntetid i antal dagar från beslut till insats avseende boende enl LSS§9.9, medelvärde 2018

0

150

392

Kvalitetsaspekter LSS grupp- och serviceboende, andel (%) av maxpoäng 2018

100

83

94

Brukarbedömning daglig verksamhet LSS - inflytande, andel (%) 2018

100

74

75

Kostnad funktionsnedsättning totalt (SoL, LSS, SFB), minus ersättning från FK enligt SFB, kr/inv 2017

1 399

6 473

6 085

Väntetid i antal dagar f¨ån ansökningsdatum till erbjudet inflyttningsdatum till särskilt boende, medelvärde 2018

1

53

54

Personalkontinuitet, antal personal som en hemtjänsttagare möter under 14 dagar, medelvärde 2018

6

15

12

Kvalitetsaspekter särskilt boende äldreomsorg, andel (%) av maxpoäng 2018

93

64

66

Brukarbedömning särskilt boende äldreomsorg helhetssyn, andel (%) 2018

100

82

83

Brukarbedömning hemtjänst äldreomsorg helhetssyn, andel (%) 2018

100

91

84

Kostnad äldreomsorg, tkr/inv 80+ 2017

169

244

266

 

Minimera
Frågor - Samhälle- och miljö

Fråga:

Bäst

Medel

Luleå

Andel som får svar på e-post inom en dag (%) 2018

100

80

90

Andel som tar kontakt med kommunen via telefon som får ett direkt svar på en enkel fråga (%) 2018

94

53

50

Gott bemötande vid kontakt med kommunen, andel av maxpoäng (%) 2018

93

84

87

Valdeltagande i senaste kommunvalet, (%) 2018

93

84

87

Öppethållande huvudbibliotek, timmar/vecka 2017

112

53

53

Resultat vid avslut i kommunens arbetsmarknadsverksamhet, deltagare som börjar arbeta eller studerat, andel (%) 2017

100

39

23

Lämnat etableringsuppdraget och börjat arbeta eller studera (status efter 90 dagar), andel (%) 2017

90

37

55

Företagsklimatet enligt ÖJ (Insikt) Totalt, NKI 2017

92

71

69

Hushållsavfall som samlats in för materialåtervinning, inkl. biologisk behandling, andel(%) 2017

68

40

48

Miljöbilar av personbilar och lätta latsbilar enl. MFS, % 2018

80

35

34

Ekologiska livsmedel i kommunens verksamhet under hela året enligt Ekomatcentrum, andel (%) 2017

74

29

-