Niklas Nordström, kommunstyrelsens ordförande

Förord kommunstyrelsens ordförande

Verksamhetsåret 2018 summerar ett starkt Luleå. Arbetslösheten bland ungdomar i Luleå har halverats de senaste fyra åren, från drygt tio till knappt fem procent. Sedan 2014 har ungdomsarbetslösheten i Luleå varit konstant under riksgenomsnittet och även den öppna arbetslösheten totalt. Nio av tio väljer var man ska bosätta sig i åldern 18 – 35 år. Därför måste vi fortsätta vårt arbete att lyfta hela kommunen som en bra plats att bo, leva och verka på, med ett speciellt fokus på unga människor. Och kurvorna pekar i rätt riktning.

Sammantaget levererar Luleå kommunkoncern en god verksamhet till våra uppdragsgivare: kommunens medborgare. Bostadsbyggandet ligger på en fortsatt hög nivå. Det möjliggör att Luleå kan fortsätta växa och välkomna fler invånare. Stiftelsen majblomman utsåg under året Luleå till Sveriges bästa barnkommun. Luleå kommun ligger över genomsnittet i riket när det gäller behörighet till gymnasiet. I Lärarförbundets ranking "Bästa skolkommun" 2018 placerar sig Luleå på plats 38 av 290 skolkommuner, och på första plats när det gäller behöriga lärare.

Vi har påbörjat bygget av ett nytt vård- och omsorgsboende på Kronan och ett nytt trygghetsboende i Råneå. Uppföljningarna visar att de flesta av Luleås äldre är mer nöjda med sitt äldreboende än snittet i landet. Vi har invigt en ny skola i Sunderbyn samt beslutat om ett dansresidens i Luleå. Bolagen fortsätter att leverera goda resultat med exempelvis bland landets lägsta energitaxor och bussresenärer som placerar LLT i topp.

Valet gav oss en ny politisk mandatfördelning i kommunfullmäktige med elva partier, något som kommunen aldrig haft. Det nya fullmäktige saknar inte utmaningar. Bland annat konstaterar Sveriges kommuner och landsting (SKL) att det saknas drygt 40 miljarder för bibehållen välfärd i landets kommuner om inget görs. Därför har fullmäktige beställt en extern rapport som tydligt visar att Luleå kommun måste våga tänka nytt och digitalt. Inriktningen framåt är dock klar från det politiska styret: allt det Luleå kommun gör ska vi göra bra! Men kommunen måste inte göra allt och inte heller på samma sätt som förut.

Glädjande är att kommunens ekonomi är fortsatt stark, med de utmaningar som hela Sverige står inför. Men utmaningarna innebär samtidigt att medborgarna framgent måste kunna kräva av oss politiker ett ansvarstagande utan populism, med fokus på det som långsiktigt är bäst för hela Luleå kommun. Bara så klarar vi en fortsatt god välfärd till alla.

Niklas Nordström, kommunstyrelsens ordförande