Resultaträkning
Kommunen


Kommunkoncernen

Belopp, mkr

NOT

2018

2017

2018

2017

Verksamhetens intäkter

1

1 268

1 136

2 835

2 633

Verksamhetens kostnader

2

-5 455

-5 200

-6 572

-6 185

Avskrivningar

3

-332

-320

-508

-542

Verksamhetens nettokostnader


-4 520

-4 384

-4 245

-4 094

Skatteintäkter

4

3 998

3 950

3 998

3 950

Generella statsbidrag och utjämning

5

490

451

490

451

Verksamhetens resultat


-32

17

243

307

Finansiella intäkter

6

121

455

18

10

Finansiella kostnader

7

-10

-10

-80

-91

Resultat efter finansiella poster


79

462

181

226

Skatt

8

-

-

-37

-40

Årets resultat


79

462

144

186