Noter

Not 1 Verksamhetens intäkter


Kommunen


Kommunkoncernen

Belopp, mkr

2018

2017

2018

2017

Nämndrelaterade intäkter enligt driftredovisning

3 125

3 060

3 125

3 060

Avgår interna intäkter

-1 899

-1 936

-1 899

-1 936

Reavinst

42

12

42

12

SUMMA verksamhetens intäkter kommunen

1 268

1 136

1 268

1 136


Luleå Kommunföretag AB

-

-

0

0

Luleå Energi koncernen

-

-

987

939

Lulebo AB

-

-

582

559

Luleå Lokaltrafik AB

-

-

158

142

Luleå MiljöResurs AB

-

-

136

125

Luleå Hamn AB

-

-

88

83

Nordiskt FlygTeknikCentrum AB

-

-

15

15

SUMMA intäkter bolagen

-

-

1 966

1863

Avgår interna intäkter

-

-

-399

-366

SUMMA koncernens intäkter

1 268

1 136

2 835

2 633

 


Not 2 Verksamhetens kostnader


Kommunen


Kommunkoncernen

Belopp, mkr

2018

2017

2018

2017

Nämndrelaterade kostnader

7 667

7 388

7 643

7 388

Utbetalade pensionsförmåner

93

88

93

88

Pensionskostnad individuell del

123

111

123

111

Årets förändring av pensionsavs. inkl. lönesk.

25

23

25

23

Övrig finansiering

-606

-548

-581

-548

Kommunens realisationsförluster och
nedskrivningar av anläggningstillgångar

52

74

52

74

Avgår interna kostnade

-1899

-548

-1899

-548

SUMMA verksamhetens 

kostnader kommunen

5 455

5 200

5 455

5 200


Luleå Kommunföretag AB

-

-

4

4

Luleå Energi koncernen

-

-

782

705

Lulebo AB

-

-

334

329

Luleå Lokaltrafik AB

-

-

186

137

Luleå Renhållning AB

-

-

112

104

Luleå Hamn AB

-

-

74

60

Nordiskt FlygTeknikCentrum AB

-

-

17

15

SUMMA kostnader bolagen

-

-

1 510

1 354

Avgår interna kostnader

-

-

-393

-369

SUMMA koncernens kostnader

5 455

5 200

6 572

6 185


Leasing kommunen*

Operationell leasing

Framtida minimileaseavgifter förfaller enligt följande:

inom 1 år

13

13

-

-

inom 2-5 år

9

10

-

-

senare än fem år

0

0

-

-

Summa:

22

23

-

-


Nuvärdet av minimileaseavgifterna förfaller enligt följande:

inom 1 år

2

-

-

-

inom 2-5 år

9

-

-

-

senare än 5 år

0

-

-

-

Summa:

11

-

-

-


*Finansiell Leasing redovisas i not 10


Not 3 Avskrivningar


Kommunen


Kommunkoncernen

Belopp, mkr

2018

2017

2018

2017

Byggnader och mark

278

271

384

368

Maskiner och inventarier

53

49

123

174

Övriga avskrivningar

1

0

1

0

SUMMA avskrivningar

332

320

508

542

 


Not 4 Skatteintäkter


Kommunen


Kommunkoncernen

Belopp, mkr

2018

2017

2018

2017

Skatteintäkter

4 030

3 946

4 030

3 946

Slutavräkning föregående år

-27

7

-27

7

Skatteavräkning innevarande år - preliminär

-5

-2

-5

-2

Summa kommunalskatt, netto

3 998

3 950

3 998

3 950

SUMMA skatteintäkter

3 998

3 950

3 998

3 950

 

Not 5 Generella statsbidrag


Kommunen


Kommunkoncernen

Belopp, mkr

2018

2017

2018

2017

Tillfälligt konjunkturstöd

-

-

-

-

Inkomstutjämningsbidrag

411

391

411

391

Avgift kostnadsutjämning

-286

-276

-286

-276

Införandebidrag

-

-

-

-

Bidrag LSS-utjämning

37

29

37

29

Regleringsbidrag/-avgift

12

-1

12

-1

Fastighetsavgift

148

137

148

137

Strukturbidrag

136

138

136

138

Flyktingbidrag

20

17

20

17

Bostadsbidrag

11

16

11

16

Kompensation arbetsgivaravgift

-

-

-

-

SUMMA generella statsbidrag

490

451

490

451

 

Not 6 Finansiella intäkter


Kommunen


Kommunkoncernen

Belopp, mkr

2018

2017

2018

2017

Ränteintäkter

0

1

17

5

Aktieutdelningar

108

451

1

5

Övriga finansiella intäkter

12

3

0

0

SUMMA finansiella intäkter

121

455

18

10

Not 7 Finansiella kostnader


Kommunen


Kommunkoncernen

Belopp, mkr

2018

2017

2018

2017

Räntekostnader lån

-1

-3

-71

-84

Ränta på pensionslöften intjänade f r o m 1998

-9

-7

-9

-7

SUMMA finansiella kostnader

-10

-10

-80

-91

 

Not 8 Skattekostnader


Kommunen


Kommunkoncernen

Belopp, mkr

2018

2017

2018

2017

Betalda skatter

-

-

-22

-25

Uppskjuten skatt på obeskattade reserver

-

-

-14

-14

Övrig uppskjuten skatt

-

-

-1

-1

SUMMA skattekostnader

-

-

-37

-40

 

Not 9 Immateriella anläggningstillgångar


Kommunen


Kommunkoncernen

Belopp, mkr

2018

2017

2018

2017

Ingående ackumulerat anskaffningsvärde

-

-

11

10

Nyanskaffningar

-

-

0

1

Avskrivningar

-

-

-2

-1

Utgående ackumulerat anskaffningsvärde

-

-

9

10

SUMMA immateriella anläggningstillgångar

-

-

9

10

 


Not 10 Materiella anläggningstillgångar


Kommunen


Kommunkoncernen

Belopp, mkr

2018

2017

2018

2017

Samtliga fastigheter för kommunens

bolag redovisas under rubriken

Övriga fastigheter

Mark och övrig fast egendom

Ingående ackumulerat

anskaffningsvärde

634

572

-

-

Nyanskaffningar

80

68

-

-

Avyttringar och

utrangeringar

-6

-1

-

-

Omklassificering

0

0

-

-

Nedskrivning

-33

0

-

-

Utgående ackumulerat

anskaffningsvärde

675

638

-

-

SUMMA mark och

övrig fast egendom

675

638

-

-


Fastigheter

Ingående ackumulerat

anskaffningsvärde

8 089

7 506

13 528

11 830

Nyanskaffningar

111

98

222

262

Avyttringar och

utrangeringar

-7

-101

-14

-114

Omklassificering

499

630

556

1 594

Nedskrivning

-4

-44

-37

-44

Övriga förändringar

0

0

-152

0

Utgående ackumulerat

anskaffningsvärde

8 687

8 089

14 103

13 528


Ingående ackumulerade

avskrivningar

-2 919

-2 712

-4 158

-3 844

Årets avskrivningar

-286

-271

-392

-368

Avskrivning på avyttringar

och utrangeringar

2

49

2

54

Utgående ackumulerade avskrivningar

-3 203

-2 934

-4 547

-4 158

SUMMA fastigheter

5 484

5 155

9 556

9 370


Maskiner och inventarier

(inkl skepp)

Ingående ackumulerat

anskaffningsvärde

437

396

3 702

3 836

Nyanskaffningar

80

36

228

172

Avyttringar och utrangeringar

-2

-2

-59

-110

Omklassificering

0

7

35

-196

Utgående ackumulerat

anskaffningsvärde

515

437

3 905

3 702


Ingående ackumulerade

avskrivningar

-284

-230

-2 318

-2 249

Årets avskrivningar

-53

-55

-179

-179

Avskrivningar på avyttringar och

utrangeringar

2

2

50

110

Utgående ackumulerade

avskrivningar

-335

-283

-2 447

-2 318


Finansiella leasingavtal vars avtalstid överstiger 3 år

Totala minimileaseavgifter

11

-

-

-

Framtida finansiella kostnader

0

-

-

-

Nuvärdet av minimileaseavgifterna

11

-

-

-

Nuvärdet av minimileaseavgifterna

förfaller enligt följande:

Inom 1 år

2

-

-

-

Inom 1-5 år

9

-

-

-

Senare än 5 år

0

-

-

-

SUMMA maskiner och

inventarier

192

154

1 458

1 384


Pågående nyanläggningar

Ingående ackumulerat

anskaffningsvärde

550

655

787

1 282

Nyanskaffningar

402

581

649

636

Förvärv av andelar koncernföretag

Nedskrivning

-12

-30

-12

111

Omklassificering

-496

-656

-582

-1 242

Utgående ackumulerat

anskaffningsvärde

445

550

843

787

SUMMA pågående

nyanläggningar

445

550

843

787


Deponi

Ingående ackumulerat

anskaffningsvärde

67

67

67

67

Utgående ackumulerat

anskaffningsvärde

67

67

67

67


Ingående ackumulerade

avskrivningar

-67

-67

-67

-67

Utgående ackumulerade

avskrivningar

-67

-67

-67

-67

SUMMA deponi

0

0

0

0


Anslutningsavgifter och

investeringsbidrag*

Ingående ackumulerat

anskaffningsvärde

-

-218

-

-218

Årets debiterade

anslutningsavgifter

-

-18

-

-18

Avyttringar och utrangeringar

-

0

-

0

Omklassificering

-

4

-

4

Utgående ackumulerat

anskaffningsvärde

-

-232

-

-232


Ingående ackumulerade avskrivningar

-

17

-

17

Årets avskrivningar

-

7

-

7

Utgående ackumulerade avskrivningar

-

25

-

25

SUMMA anslutningsavgifter

och investeringsbidrag

-

-208

-

-208


SUMMA materiella

anläggningstillgångar

6 796

6 289

11 614

11 333

Totalt nyanskaffningar

674

782

1 098

1 070


 *Klassificeras som långfristig skuld från 2018

Not 11 Aktier, andelar, bostadsrätter och värdepapperKommunen


Kommunkoncernen

Belopp, mkr

Ägd andel

2018

2017

2018

2017

Aktier och andelar i dotterbolag


Luleå Kommunföretag AB

100%

23

23

-

-

Övriga aktier och andelar


Luleå Näringsliv AB

49%

0

0

-

0

Stiftelsen Norrbottensteatern

42%

0

0

-

0

Kallax Cargo AB

18%

-

-

-

-

Kommuninvest Ek förening

-

49

49

49

49

Länstrafiken i Norrbotten AB

14%

-

-

-

-

Shorelink AB

7%

1

1

1

1

Kollektivtrafikmyndigheten i Norrbottens län

-

2

2

2

2

Luleå Energi AB:s aktier i Kalix Vindkraft AB

27%

-

0

-

0

Luleå Energi AB:s aktier i Lulekraft AB

50%

-

0

10

10

Övriga


1

1

1

1

Långfristiga värdepapper0

1

1

Bostadsrätter


1

0

1

1

SUMMA aktier, andelar, bostadsrätter och värdepapper


78

78

65

65

 

Not 12 Långfristiga fordringar


Kommunen


Kommunkoncernen

Belopp, mkr

2018

2017

2018

2017

Förlagslån till Kommuninvest

10

10

10

10

Övriga långfristiga fordringar

-

0

-

0

SUMMA långfristiga fordringar

10

10

10

10

 

Not 13 Förråd mm


Kommunen


Kommunkoncernen

Belopp, mkr

2018

2017

2018

2017

Luleå kommun, exploateringsfastigheter

10

10

10

10

Luleå kommun, övrigt förråd

7

7

7

7

Luleå Energi AB

0

0

14

9

Luleå Lokaltrfik AB

0

0

3

3

Luleå Renhållning AB

0

0

1

0

Luleå Hamn AB

0

0

0

0

SUMMA förråd mm

17

17

35

29

Not 14 Kortfristiga fordringar


Kommunen


Kommunkoncernen

Belopp, mkr

2018

2017

2018

2017

Kundfordringar

68

54

185

161

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

294

262

430

390

Övriga kortfristiga fordringar

88

117

69

146

SUMMA kortfristiga fordringar

450

433

685

697

 

Not 15 Kassa, bank och kortfristiga placeringar


Kommunen


Kommunkoncernen

Belopp, mkr

2018

2017

2018

2017

Kassa, Plusgiro, Bank

0

0

0

2

Ändamålsbestämda testamenterade medel

2

2

2

2

Kortfristiga placeringar

Ändamålsbestämda testamenterade medel

2

2

2

2

Övriga kortfristiga placeringar

0

0

534

607

Ingående bokfört värde

0

0

613

1000

Ned/uppskrivning

0

0

-75

-387

Utgående bokfört värde

0

0

538

613

Anskaffningsvärde

0

0

538

613

Marknadsvärde

0

0

538

613

SUMMA kassa, bank och kortfristiga placeringar

4

4

538

613

Not 16 Eget kapital


Kommunen


Kommunkoncernen

Belopp, mkr

2018

2017

2018

2017

Eget kapital vid årets början

4 905

4 443

7 500

7 293

Rättning av fel samt förskjutning

-

0

-

-29

Förändring eliminering kommunkoncern

jmf med fg år

-

-

-50

-

Ingående eget kapital efter justering

4 905

4 443

7 450

7 264

Årets resultat

79

462

144

186

därav resultatutjämningsreserv*

846

817

846

817

SUMMA eget kapital

4 984

4 905

7 594

7 450

Avstämning mot balanskravet

Årets resultat enligt resultatuträkningen

79

462

-

-

Avgår årets reavinster**

-8

0

-

-

JUSTERAT resultat

71

462

-

-

*För årets avsättning till resultatutjämningsreserv, se finansiell analys sid. 35
**Reavinst från försäljning av anläggningstillgångar

 

Not 17 Avsättningar


Kommunen


Kommunkoncernen

Belopp, mkr

2018

2017

2018

2017

Avsatt till pensioner

237

272

300

277

Löneskatt på pensioner

57

53

73

0

Avsatt till pensioner inkl. löneskatt

294

272

373

277

Övriga avsättningar

48

52

249

310

Varav avsatt för:

Uppskjutna skatter

0

0

201

258

Återställande av avfallsdeponi

44

47

44

47

Övriga avsättningar

3

5

3

4

Pensionsavsättningar inklusive löneskatt

Ingående avsättning

272

252

-

-

Pensionsutbetalningar

-10

-8

-

-

Nyintjänad pension

33

19

-

-

Ränte- och basbeloppsuppräkning

7

6

-

-

Förändring av löneskatt

4

3

-

-

Öf till ordinarie beräkning

-12

0

-

-

Övrigt

-

0

-

-

Utgående avsättning

294

272

-

-

Aktualiseringsgrad (%)

98

95

-

-

SUMMA avsättningar

342

324

622

587

 *Utflöde avseende deponi kommer att ske etappvis men ingen större andel de närmaste åren.
**Utflöde avseende pensionsavsättningar sker löpande.
***Utflöde avseende testamenterade medel sker löpande.

 

Not 18 Långfristiga skulder


Kommunen


Kommunkoncernen

Belopp, mkr

2018

2017

2018

2017

Långfristiga lån*

400

100

3 120

2 838

Övriga långfristiga skulder

304

53

330

80

Summa anslutningsavg. och

investeringsbidrag**

-243

-

-243

-

Varav:

Ingående ackumulerat anskaffningsvärde

-232

-

-232

-

Årets debiterade anslutningsvagifter

-40

-

-40

-

Avyttringar och utrangeringar

1

-

1

-

Omklassificering

-4

-

-4

-

Utgående ackumulerat anskaffningsvärde

-275

-

-275

-


Ingående ackumulerat anskffningsvärde

25

-

25

-

Årets nedskrivningar

8

-

8

-

Utgående ackumulerade avskrivningar

32

-

32

-


SUMMA långfristiga skulder

704

153

3 450

2 918

* I kommunens finansiella policy framgår hur kommunens ränte- och kreditrisker, mm behandlas.
** Från och med 2018 klassificeras anslutningsavgifter och investeringsbidrag som långfristig skuld

Not 19 Kortfristiga skulder


Kommunen


Kommunkoncernen

Belopp, mkr

2018

2017

2018

2017

Leverantörsskulder

354

341

416

469

Förutbetalda intäkter och upplupna kostnader

650

568

878

977

Likvida medel kommunala bolag

222

369


0

Övriga kortfristiga skulder

97

171

190

356

SUMMA kortfristiga skulder

1 323

1 449

1 484

1 802

 

Not 20 Panter och därmed jämförliga säkerheter


Kommunen


Kommunkoncernen

Belopp, mkr

2018

2017

2018

2017

Fastighetsinteckningar

-

-

541

545

SUMMA panter och därmed jämförliga säkerheter

-

-

541

545

 

Not 21 Ansvarsförbindelser


Kommunen


Kommunkoncernen

Belopp, mkr

2018

2017

2018

2017

Pensionsförpliktelser som inte har

tagits upp bland skulder eller

avsättningar

Pensionsförpliktelser

1 388

1 447

1 388

1 447

Löneskatt på pensionsförpliktelser

337

351

337

351


Ingående avsättning

1 798

1 896

1 798

1 896

Ränte- och basbeloppsuppräkning

47

56

47

56

Gamla utbetalningar

-106

-103

-106

-103

Aktualisering

-8

-29

-8

-29

Övrigt

-6

-17

-6

-17

Utgående avsättning

1 725

1 803

1 725

1 803

Aktualiseringsgrad (%)

98

95

98

95

SUMMA pensionsförpliktelser och

löneskatt som inte har upptagits bland

skulder eller avsättningar*

1 725

1 798

1 725

1 798


Borgensförbindelser

Kommunala bolag

Luleå Kommunföretag AB

100

100

-

-

Luleå Energi AB

-

0

-

-

Lulebo AB

2 555

2 485

-

-

Luleå Hamn AB

33

66

-

-

SUMMA kommunala bolag**

2 688

2 651

-

-


Förlustansvar egna hem

0

1

0

1

SUMMA borgensförbindelser***

2 688

2 652

0

1


Hyresgäststyrt lägenhetsunderhåll

-

-

0

186

SUMMA övriga ansvarsförbindelser****

-

-

0

186


SUMMA ansvarsförbindelser*****

4 414

4 450

1 725

1 985

* Utflöde avseende pensionsförpliktelser sker löpande
** Sannolikheten att kommunen måste infria sina borgensförbindelser bedöms vara mycket låg
***Endast en liten del av förlustansvaret behövs infrias
**** Utflöde avseende hyresgäststyrt underhåll sker löpande, inte hela underhållet kommer att behöva uppfyllas.

Luleå kommun har i oktober 1994 ingått en solidarisk borgen såsom för egen skuld för Kommuninvest i Sverige AB:s samtliga nuvarande och framtida förpliktelser. Samtliga kommuner som per 2018-12‐31 var medlemmar i Kommuninvest ekonomisk förening har ingått likalydande borgensförbindelser.

Mellan samtliga medlemmar i Kommuninvest ekonomisk förening har ingåtts ett regressavtal som reglerar fördelningen av ansvaret mellan medlemskommunerna vid ett eventuellt ianspråktagande av ovan nämnd borgensförbindelse. Enligt regressavtalet ska ansvaret fördelas dels i förhållande till storleken på de medel som respektive medlemskommun lånat av Kommuninvest i Sverige AB, dels i förhållande till storleken på medlemskommunernas respektive insatskapital i Kommuninvest ekonomisk förening. Vid en uppskattning av den finansiella effekten av Luleå kommuns ansvar enligt ovan nämnd borgensförbindelse, kan noteras att per 2018-12-31 uppgick Kommuninvest i Sverige AB:s totala förpliktelser till 404 804 079 439 kronor och totala tillgångar till 406 323 006 299 kronor. Kommunens andel av de totala förpliktelserna uppgick till 3 583 543 078 kronor och andelen av de totala tillgångarna uppgick till 3 590 720 866 kronor. Sannolikheten att kommunen måste infria sina förpliktelser gällande Kommuninvest bedöms som mycket liten.

 


Not 22 Inköp av materiella anläggningstillgångar


Kommunen


Kommunkoncernen

Belopp, mkr

2018

2017

2018

2017

Luleå kommun

596

750

596

750

Luleå Energi AB koncernen

0

0

77

149

Lulebo AB

0

0

52

155

Luleå Lokaltrafik AB

0

0

34

3

Luleå Miljöresurs AB

0

0

12

2

Luleå Hamn AB

0

0

1

2

Nordiskt FlygTeknikCentrum AB

0

0

0

0

SUMMA inköp av materiella anläggningstillgångar

596

750

774

1 061


Not 23 Justering för övriga ej

likviditetspåverkande poster som

ingår i årets resultat


Kommunen


Kommunkoncernen

Belopp, mkr

2018

2017

2018

2017

Övriga förändringar, bl.a reavinster och reaförluster

-39

-12

-62

-13

SUMMA justering för övriga ej

likviditetspåverkande poster som

ingår i årets resultat

-39

-12

-62

-13