Koncerninterna förhållanden

2018, Tkr


Försäljning

Räntor och borgensavgifter

Enhet

Ägd andel

Intäkter

Kostnader

Intäkter

Kostnader

Luleå Kommun


34 351

-259 788

7 732

-

Luleå Kommunföretag AB

100%

0

-1 090

-

-568

Luleå Energi AB

100%

149 656

-5 556

71

-35

Lulebo AB

100%

42 388

-105 019

35

-7 235

Luleå Lokaltrafik AB

100%

102 020

-6 014

-

-

Luleå MiljöResurs AB

100%

60 785

-7 252

-

-

Luleå Hamn AB

100%

423

-6 198

-

-

Nordiskt Flygteknikcentrum AB

100%

5 522

-4 228

-

- 

2018, Tkr


Koncern-

bidrag

Aktieägar-

tillskott

Utdel-

ningar

Enhet

Ägd

andel

Givna

Mottagna

Givna

Mottagna

Givna

Mottagna

Luleå

Kommun


-

-

-

-

-

98 200

Luleå

Kommun-

företag

AB

100%

6 981

11 700

-

-

98 200

117 466

Luleå

Energi

AB

100%

11 700

-

-

-

109 985

-

Lulebo

AB

100%

-

-

-

-

-

-

Luleå

Lokaltrafik

AB

100%

-

5 040

-

-

-

-

Luleå

Renhållning

AB

100%

-

-

-

-

2 315

-

Luleå Hamn

AB

100%

-

-

-

-

2 996

-

Nordiskt

FlygTeknik-

Centrum

AB

100%

-

1 941

-

-

-

-

Kronan

Exploatering AB

100%

-

-

-

-

2 200

-