Kassaflödesanalys
Kommunen


Kommunkoncernen

Belopp, mkr

Not

2018

2017

2018

2017

DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN


Årets resultat

16

79

462

181

186

Justering för avskrivningar

3

373

320

599

542

Justering för förändring avsatt till pensioner

17

22

20

96

68

Justering för resultatpåverkande förändringar

övriga avsättningar

17

4

-5

61

-15

Justering för övriga ej likviditetspåverkande

poster som ingår i årets resultat

23

-39

-12

-62

-13

Poster som bokförts direkt mot eget kapital

16

0

0

50

0

Medel från verksamheten före

förändring av rörelsekapital


439

784

925

768

+/- Minskning/ökning förråd m.m

13

0

0

-6

1

+/- Minskning/ökning kortfristiga fordringar

14

-16

0

85

31

+/- Minskning/ökning långfristiga fordringar

12

0

0

0

393

+/- Ökning/minskning övriga kortfristiga skulder

19

-227

-110

-418

70

Kassaflöde från den löpande verksamheten


196

674

586

1 263

INVESTERINGSVERKSAMHETEN


Investering i immateriella anläggningstillgångar

9

0

0

0

0

Försäljning av immateriella anläggningstillgångar

9

0

0

0

0

Investering i materiella anläggningstillgångar

10, 22

-679

-763

- 1 072

-1 298

Försäljning av materiella anläggningstillgångar

10

39

120

40

121

Investering i finansiella anläggningstillgångar


0

0

0

-2

Försäljning av finansiella anläggningstillgångar


0

0

0

0

Debiterade anslutningsavgifter/investeringsbidrag

10

44

18

44

18

Kassaflöde från investeringsverksamheten


-596

-624

-987

-1 161

FINANSIERINGSVERKSAMHETEN


Nyupptagna lån

18

400

0

400

0

Amortering av skuld och övriga avsättningar

18

0

-50

0

-565

Kassaflöde från finansieringsverksamheten


400

-50

400

-565ÅRETS KASSAFLÖDE


0

0

-2

-463

LIKVIDA MEDEL vid årets början

15

4

4

4

1 469

Varav kortfristiga placeringar

15

0

4

0

1002

LIKVIDA MEDEL vid årets slut

15

4

4

2

4