Balansräkning
Kommunen


Kommunkoncernen

Belopp, mkr

Not

2018

2017

2018

2017

TILLGÅNGAR
 


Anläggningstillgångar


Immateriella

anläggningstillgångar


Övriga immateriella

anläggningstillgångar

9

-

-

9

10

Materiella

anläggningstillgångar


Mark, byggnader och

tekniska anläggningar

10

6 159

5 793

9 556

9 370

Maskiner och inventarier

10

192

154

1 458

1 384

Pågående nyanläggningar

10

445

550

843

787

Deponi

10

0

0

0

0

Anslutningsavgifter och

investeringsbidrag*

10

0

-208

0

-208

Finansiella

anläggningstillgångar


Aktier, andelar och

värdepapper

11

78

78

65

65

Långfristiga fordringar

12

10

10

10

10

Summa

anläggningstillgångar


6 883

6 377

11 942

11 418

Omsättningstillgångar


Förråd mm

13

17

17

35

29

Kortfristiga fordringar

14

450

433

685

697

Kortfristiga placeringar

15

2

2

536

609

Kassa och bank

15

2

2

2

4

Summa omsättningstillgångar


470

454

1 258

1 339

SUMMA tillgångar


7 353

6 830

13 200

12 757

EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR

OCH SKULDER


Eget kapital

16

4 984

4 905

7 644

7 450

därav årets resultat

16

79

462

144

186

Resultatutjämningsreserv

16

843

817

843

817

Avsättningar


Avsatt till pensioner

17

294

272

373

277

Övriga avsättningar

17

48

52

249

310

Skulder


Långfristiga skulder

18

704

153

3 450

2 918

Kortfristiga skulder

19

1 323

1 449

1 484

1 802

Summa avsättningar och skulder


2 369

1 926

5 556

5 307

SUMMA eget kapital, avsättningar och skulder


7 353

6 830

13 200

12 757

 *Klassificeras som långfr. skuld från 2018