Stadsbyggnadsnämnden

Stadsbyggnadsnämndens uppdrag är att bidra till att alla i Luleå ska kunna leva ett rikt och utvecklande liv i en viljestark och växande region. Det handlar om att i dialog med medborgare och andra aktörer bidra till ett hållbart samhälle, att svara för god byggnadskultur samt god och estetiskt tilltalande stads- och landskapsmiljö. Nämnden följer den allmänna utvecklingen inom kommunen och dess närmaste omgivning, tar de initiativ som behövs i frågor om planläggning av mark och vatten inklusive antagande av detaljplaner och områdesbestämmelser (med undantag för översiktsplanering), byggande, fastighetsbildning, miljö- och naturvård. Nämnden ansvarar för exploateringsverksamheten samt övriga mark- och exploateringsekonomiska frågor som inte handhas av kommunstyrelsen.

Året som gått

År 2017 har varit ett intensivt år med allt ifrån stora kommunövergripande förändringsprojekt, detaljplaner för 2850 bostäder har vunnit laga kraft under året, flera stora investeringsprojekt har genomförts och framförallt har ett hårt arbete utförts för att säkerställt en väl fungerande vardag för alla Luleåbor.

Under året har det pågått stora kommunövergripande förändringsprojekt gällande bland annat en samordning av olika stödprocesser och kundservice inom Luleå kommun. Det har och kommer att medföra förändringar inom vår organisation. Sedan 1 juli utförs all lokalvård i egen regi efter beslut i kommunfullmäktige.

Inom stadsplanering- och exploateringsverksamheten har det varit ett händelserikt år med förändringar i både ledarskap och organisation. Det målmedvetna arbetet med stadsplanering- och exploateringsprojekten har nått flera viktiga milstolpar i projekt och planer som är helt avgörande för Luleås fortsatt positiva utveckling.

För att fler ska välja ett hållbart resande har en projektledare anställts och aktiviteter genomförts för att ändra Lulebornas beteende, exempelvis kampanjen vintertramparna. Detta är ett viktigt arbete som även kommer att fortsätta kommande år.

Förvaltningen har under året exempelvis färdigställt en ny skola på Kronan och ett vård- och omsorgsboende på Bergviken, startat byggnation av en ny rötkammare, färdigställt etapp 2, byggt ny kommunal infrastruktur i Kronandalen samt avslutat etapper för Östra Länken. Värt att nämna är att projektet Östra Länken blivit nominerat till Årets Bygge 2018 i en rikstäckande tävling i hård konkurrens med andra stora projekt i Sverige.

Förvaltningen har under året fullföljt sitt uppdrag i enlighet med det av nämnden beslutade serviceåtaganden att leverera en fungerande vardag till Luleåborna. Ett framtida förslag till lösning för vattenförsörjningen i Råneå är presenterad. Genom tillskottet av statliga byggbonuspengar har det systematiska arbetet med att leta tillskottsvatten i vårt överbelastade avloppssystem fått en rivstart under året. En utmaning har varit att utföra vinterväghållningen inom beslutad budget vilket överskreds ett antal miljoner mycket beroende på den mycket snörika hösten.

Olika arrangemang har anordnats under året vilka varit uppskattade inslag och inte minst det senaste nyårsarrangemanget i Södra hamn med ett antal bröllop som även uppmärksammades och dokumenterades både nationellt och internationellt.

Verksamhetens redovisning

Ekonomi


Resultaträkning, tkr


Verksamhetens intäkter

1 089 175

Verksamhetens kostnader

-937 037

Kapitalkostnader

-368 325

Nettokostnader

-216 187

Kommunbidrag

224 239

Resultat

8 052

 

Investering


Investeringsredovisning, tkr


Nettoinvestering

703 461

Årsbudget

920 861Avvikelse

217 400

 

Nyckeltal


År:

2013

2014

2015

2016

2017

Antal tillsvidareanställda 31/12

-

-

-

427

431

Antal visstidsanställda 31/12

-

-

-

14

17

Andel dricksvattenprover tjänliga samt tjänliga med anmärkning, %

99,6

100

99,7

100


Byggrätter, antal

78

352

527

790


Vinterväghållning, kr/inv

575

521

659

481


Energiförbrukning lokaler, el eller fjärrvärme kwh/m2

170

161

151

148


Energiförbrukning egna lokaler, el eller fjärrvärme kwh/m2

190

182

170

177


Lokalyta, m2/medarbetare

103

102

101

94


Lokalyta, m2/invånare

8,8

8,9

8,8

8,5
 

Nämndens styrkort

Ökat byggande för fler Luleåbor

Ta tillvara Luleås unika förutsättningar i form av ljus, mörker och årstider

Bli en tätare stad och ett grönare Luleå.

Skapa en kontinuerlig planberedskap för minst 700 bostäder / år.

Minskade utsläpp av växthusgaser

Etablera en ny verksamhet för hållbart resande som motsvarar ett så kallat mobilitetskontor enligt stadsmiljöavtalet.

Mål för att: Utveckla Luleå till Sveriges Kvalitetskommun

Ökad tillgänglighet genom digitala lösningar.

Mål för att: Förbättra resultatfokus och öka jämförbarheten

Öka Luleåbornas medvetenhet om den servicenivå kommunen erbjuder.

Mål för att: Chefer ska ges rätt förutsättningar för att utöva gott ledarskap

Upplevd stress för män och kvinnor ska minska jämfört med 2015.

Mål för att: Utveckla den nära arbetsmiljön genom medskapande

Sjukfrånvaron för kvinnor och män ska understiga 4,5 % och skillnaden mellan kvinnor och mäns sjukfrånvaro ska undanröjas.

Mål för att: Bedriva verksamheten inom angivna kommunbidrag (nämnder) och ekonomiska mål (bolag)

Ekonomin ska vara i balans

Mål för: Effektivisering av verksamheten

Kraftigt öka samnyttjande och yteffektivitet i lokaler och parkeringar.

Öka andelen planerat underhåll på befintliga lokaler och infrastruktur.

Målet har uppnåtts

Målet har delvis uppnåtts

Målet har inte uppnåtts