Socialnämnden

Socialförvaltningen har utifrån nationella lagkrav och riktlinjer, kommunens ansvar att ge service, stöd, hjälp, omsorg och bostad/boende till människor i alla åldrar och livssituationer - barn, ungdomar, familjer, äldre och personer med funktionshinder. Socialförvaltningen utgår i från arbetssättet individens behov i centrum, som innebär att se behovet utifrån den individ som i sin vardag och livssituation inte klarar sig självständigt med egna resurser och/eller med stöd och hjälp av anhörig.

Vidare har förvaltningen också ett hälso-, sjukvårds- och rehabiliteringsuppdrag för personer i särskilt boende/bostad med särskild service och för medborgare över 18 år som av något skäl inte kan ta sig till en hälsocentral.

Året som gått

Under året har tillgången till bostäder för nämndens målgrupper som är i behov av lägenheter varit fortsatt låg. En planeringsprocess har utformats som kommer ligga som grund till den strategiska bostadsplaneringen som är under utformning.

Som ett led i nämndens arbete att uppfattas som öppen och tillgänglig finns kommunikationsplaner inom förvaltningens verksamheter och för planarbetet. En kommunikationsplan finns i arbetet med ensamkommande barn. Förvaltningen lägger kontinuerligt ut proaktiva mediala inslag med stöd av kommunikationsstrategen och förvaltningen ställer upp på intervjuer av olika medier. Sociala medier används också som kommunikationskanaler.

I syfte att främja barn och ungas psykiska hälsa och självkänsla finns en pågående samverkan på flera nivåer, bl.a. mellan polisen, räddningstjänsten, skolan, fritids- och socialförvaltningen. Samarbetet har utvecklats gett goda resultat på både individ- och gruppnivå. Arbetet fortsätter genom ett lärande från aktuellt samt förebyggande arbete.

Området Välfärdsteknologi utvecklas i flera av förvaltningens verksamheter. Socialförvaltningen har under 2017 börjat erbjuda trygghetskamera som insats nattetid istället för fysiska tillsynsbesök, samt implementering av arbetssätt gällande GPS larm har påbörjats.

Socialnämndens planer för utveckling inom de olika målgruppsområdena är en ledstjärna i arbetet framåt. En del är att främja kvarboende och stärka hemmaplanslösningar, men det ska även finnas boendeplatser när detta behövs. Ett förstärkt samarbete har upprättats mellan verkställande verksamheter och området myndighetsutövning Äldre, där regelbundna samråd genomförs. Myndighetsutövning för äldre har under året organiserats under verksamhetsområdet vård och omsorg med syfte att öka helhetsperspektivet och därmed säkerställa kvalitén och processen för medborgare och anställda.

Under året har en del organisationsförändringar genomförts med syfte skapa en organisation som främjar medborgarens behov, med en högre grad av helhetstänk kring individen. Målet är att förvaltningen ska bli mer öppen, tillgänglig, sammanhållen och skapa en mer effektiv organisation.

Verksamhetens redovisning

Ekonomi


Resultaträkning, tkr


Verksamhetens intäkter

253 368

Verksamhetens kostnader

-1 862 201

Kapitalkostnader

-9 037

Nettokostnader

-1 617 870

Kommunbidrag

1 611 551

Resultat

-6 319

 

Investering


Investeringsredovisning, tkr


Nettoinvestering

6 757

Årsbudget

12 000Avvikelse

5 243

 

Nyckeltal


År:

2013

2014

2015

2016

2017

Antal tillsvidareanställda 31/12

-

-

-

2 590

2 573

Antal visstidsanställda 31/12

-

-

-

192

219 

Nämndens styrkort

Ökat byggande för fler Luleåbor

Tillgången till bostäder för socialnämndens målgrupper ska förbättras för att uppnå ett självständigt boende, med eller utan stöd från socialförvaltningen

Värdigt och effektivt flyktingmottagande, särskilt unga

Aktivt bidra till att ge förutsättningar för ökad integration i samhället

Ökad andel extern finansiering till samhällsinvesteringar

Öka andelen alternativa finansieringar av utveckling och drift.

Mål för att: Utveckla Luleå till Sveriges Kvalitetskommun

Förbättra kvalitén för brukarna

Socialförvaltningen ska uppfattas som öppen och tillgänglig

Andelen behöriga till gymnasiet ska öka

I samverkan främja barns och ungas psykiska hälsa och självkänsla

Att socialnämndens planer verkställs

Mål för att: Förbättra resultatfokus och öka jämförbarheten

Utveckla informationen om vilken nytta och resultat socialförvaltningen levererar till medborgarna

Mål för att: Chefer ska ges rätt förutsättningar för att utöva gott ledarskap

Chefer ska ges rätt förutsättningar för att utöva gott ledarskap

Mål för att: Utveckla den nära arbetsmiljön genom medskapande

Öka vår attraktion som arbetsgivare

Medarbetarna ska ges rätt förutsättningar för att utöva ett gott arbete

Förbättra balansen mellan antalet anställda män och kvinnor

Mål för att: Bedriva verksamheten inom angivna kommunbidrag (nämnder) och ekonomiska mål (bolag)

Inom befintliga ekonomiska ramar bedriva en verksamhet med optimal kvalitet genom ett strukturerat förbättringsarbete

Mål för: Effektivisering av verksamheten

Möjliggöra planernas målsättningar genom att vidta strukturella förändringar och effektivisera verksamheten

Målet har uppnåtts

Målet har delvis uppnåtts

Målet har inte uppnåtts