Övriga Nämnder

Valnämnden

Valnämnden är lokal valmyndighet och ansvarar för att allmänna val till riksdagen, landstings- och kommunfullmäktige, EU-parlamentet samt folkomröstningar genomförs i kommunen i enlighet med lagar och andra föreskrifter.

Det innebär att valnämnden lämnar förslag på lämplig valkrets- och valdistriktsindelning, anordnar förtidsröstning, ser till att det finns lämpliga vallokaler på valdagen samt utser och utbildar röstmottagare. Valnämnden ansvarar även för den preliminära räkningen av antalet röster för varje parti på valnatten.

Nästa allmänna val hålls den 9 september 2018 då det är val till riksdagen, landstings- och kommunfullmäktige.

Valnämnden har inte haft något sammanträde under året.

Ett nytt system, Kaskelot, har upphandlats under året för att underlätta hanteringen av vallokaler, röstningslokaler och röstmottagare vid de allmänna valen. Kostnaderna för detta har inneburit att nämnden gjort ett underskott detta år.

Ekonomi


Driftredovisning, tkr


Kommunbidrag

-213

Redovisning

158

Avvikelse

-54

 

Investering


Investeringsredovisning, tkr


Nettoinvestering

-

Årsbudget

-

Avvikelse

-

 

Överförmyndarnämnden

Enligt föräldrabalken är varje kommun skyldig att ha en överförmyndare/överförmyndarnämnd. Nämnden är en tillsynsmyndighet som registrerar ärenden om för­myndarskap, godman­skap och förvaltarskap. Verksamheten består av att utreda och hos tingsrätten ansöka eller yttra sig över ärenden om anordnande eller upphörande av ställ­före­trädarskap samt föreslå lämpliga ställföreträdare. Vidare ska nämnden utöva den löpande tillsynen bland annat genom granskning av årsräkningar och redogörelser, besluta om arvo­den och byten av ställföreträdare samt lämna tillstånd till vissa åtgärder.

Nämnden arbetar också aktivt med att synliggöra verksamheten genom att delta på olika informationsmöten för bland annat pensionärsorganisationer, anhöriggrupper och intresse­föreningar. Överförmyn­darexpeditionen har under året granskat 771 årsräkningar och cirka 200 sluträk­ningar och 200 förteckningar från gode män, förvaltare och förmyndare. Utbetalade arvoden för asylsökande barn har återsökts från Migrationsverket. Antalet ärenden uppgick vid årsskiftet till 573 godman­skap, 193 förvaltar­skap och 56 asylsökande ensam­kommande barn med god man eller sär­skilt förordnad vårdnadshavare. Därtill finns 258 underåriga barn som på grund av sina eko­nomiska förhållanden står under överför­myndar­nämndens tillsyn. 63% av årsräkningarna var granskade före den 1 juli, vilket innebär att målet om 75% inte uppnåddes.

Överförmyndarexpeditionen har erbjudit utbildningstillfällen under året till ställföreträdare för både vuxna och ensamkommande barn. En grupp med kvalificerade förvaltare har erbjudits särskilda mötestillfällen för att stärka dem att ta svårare uppdrag. En styrgrupp med tillhörande arbetsgrupp med deltagare från överförmyndar­expeditionen, arbetsmark­nadsförvaltningen, socialförvaltningen och barn- och utbildnings­förvaltningen har fortsatt arbetet med att ha ett gemensamt synsätt och förhållning kring mottagandet av ensam­kommande barn. Ett nytt ärendehanteringssystem, Provisum, har avropats via Sambruk och tagits i drift under november. Tillhörande e-tjänst Valter erbjuds ställföreträdarna sedan december där de kan föra löpande räkenskaper och lämna in års- och sluträkningar med hjälp av bank-id. Nämndens ledamöter och ersättare samt tjänstemännen har själva deltagit vid utbildnings­tillfällen, bland annat Föreningen Sveriges Överförmyndares studiedagar, länsträff anordnad av Norrbottens kommuner och utbildningsdag hos länsstyrelsen.

Ekonomi


Driftredovisning, tkr


Kommunbidrag

9 652

Redovisning

-9 522

Avvikelse

130

 

Investering


Investeringsredovisning, tkr


Nettoinvestering

-

Årsbudget

-

Avvikelse

-

 

Kommunrevisionen

Revisionens uppdrag följer av kommunallag, revisionsreglemente och god revisionssed i kommunal verksamhet. Dess uppgift är att ge kommunfullmäktige underlag till den årliga ansvarsprövningen. Revisorernas bedömning lämnas i revisionsberättelsen. På fullmäktiges uppdrag prövar och utvärderar revisorerna den verksamhet som bedrivs av styrelser, nämnder och fullmäktigeberedningar. Revisionen skall granska och bedöma om kommunens verksamheter sköts på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt, att räkenskaperna är rättvisande samt om den kontroll som görs inom nämnderna är tillräcklig. Revisionen i kommunen är samordnad med revisionen i de kommunala företagen. Syftet med den samordnade revisionen är att få ett helhetsperspektiv på kommunens verksamhet oavsett i vilken form den bedrivs.

Revisionen har under 2017 haft 14 revisionsmöten samt genomfört dialoger med nämnder, gruppledarna samt styrelseordförande i de kommunala bolagen. Under åren har ett flertal fördjupade granskningar genomförts och avrapporterats, bl.a. samgranskning med Umeå och Sundsvall gällande korruptionsförebyggande åtgärder. Revisorerna har även deltagit i det årliga erfarenhetsutbytet med kommunrevisorerna i Umeå och Sundsvall. Årets träff anordnades i Umeå. Revisorerna har under året deltagit i olika utbildningsaktiviteter.

I december 2017 har revisionen haft en planeringsdag och påbörjat en risk- och väsentlighetsanalys i syfte att fastställa vilka granskningar som är aktuella för 2018. Årets granskningsarbete redovisas i revisionsberättelsen med redogörelse.

Ekonomi


Driftredovisning, tkr


Kommunbidrag

2 512

Redovisning

-2 510

Avvikelse

2

 

Investering


Investeringsredovisning, tkr


Nettoinvestering

0

Årsbudget

0

Avvikelse

0