Miljö- och byggnadsnämnden

Kommunfullmäktige ger miljö- och byggnadsnämnden fem tydliga huvuduppdrag.

  • lokal miljö- och byggmyndighet
  • handlägga/utbetala bostadsanpassnings- och trygghetsboendebidrag
  • miljö- och byggövervakning
  • medverka i kommunal planering
  • energirådgivning och fairtradesamordning

Året som gått

Under 2017 har nämnden fortsatt sin utveckling sedan sammanslagningen 2015 av miljö- och byggnadsnämnden. Engagemanget från nämnden har fortsatt varit stort med många beslut som till stor del berört byggandet. Frågor som huruvida nämnden kan bevilja förhandsbesked/bygglov på jordbruksmark har fått en gemensam syn över partigränserna. I övrigt har nämnden fattat både stora och svåra beslut på ett förtjänstfullt sätt. Ett exempel är när friskolan på Björkskatan brann. Det krävdes en ersättningslokal och snabb handläggning samt beslut för att undvika att tredje part skulle drabbas. Nämnden sökte och hittade lösningar tillsammans med förvaltningen, eleverna fick sin skolgång fortsatt utan några större störningar.

Förvaltningen har under året fortsatt att jobba tillsammans med fyrkanten för att skapa möjlighet till en VA-rådgivare, ansökan lämnas in under januari 2018. Problemet med ”gatumusikanten” som orsakat störningar för de boende på Storgatan löste sig med nya lokala hälsoskyddsföreskrifter, ett regelverk som togs fram tillsammans med andra berörda förvaltningar och fastställdes av fullmäktige.

Handläggningstiden för bygglov har förkortats till ca 3,4 veckor, 21 % kortare handläggningstid om man jämför med 2016. Möjligheten att söka bygglov på vår hemsida, genom en E-tjänst, underlättar för den sökande och bidrar till kortare handläggningstider. Nyttjandet har varit 17 % av sökta bygglov och kommer troligen att öka framledes. Under året har det beviljats dryga 90 tomter via förhandsbesked för byggande i byarna runt kommunen.

2017 är det sista året för mig som ordförande. 2017 är en bekräftelse på förvaltningens ständiga utveckling av kvalitet och effektivitet, tack vare gott ledarskap och kunnig och engagerad personal.

Verksamhetens redovisning

Ekonomi


Resultaträkning, tkr


Verksamhetens intäkter

19 523

Verksamhetens kostnader

-41 605

Kapitalkostnader

0

Nettokostnader

-22 082

Kommunbidrag

22 326

Resultat

244

 

Investering


Investeringsredovisning, tkr


Nettoinvestering

0

Årsbudget

600Avvikelse

600

 

Nyckeltal


År:

2013

2014

2015

2016

2017

Antal tillsvidareanställda 31/12

-

-

-

40

43

Antal visstidsanställda 31/12

-

-

-

5

7

Nöjd kund index, Miljö- och hälsoskydd

67

-

69

-

68

Nöjd kund index, Serveringstillstånd

78

-

73

-

69

Nöjd kund index, Bygglov

76

-

73

-

74 

Nämndens styrkort

Ökat byggande för fler Luleåbor

Bidra till ett ökat bostadsbyggande genom effektiv samhällsbyggnadsprocess med en förkortad bygglovshandläggningstid med minst 5% gentemot år 2016

2017 ha en gemensam VA rådgivare inom 4-kanten för information och vägledning utanför kommunalt VA

Samordnade insatser för skärgårdens utveckling

Medverka i pågående och nya utvecklingsplaner för att uppnå ökad samverkan i bebyggelseutvecklingen

Minskade utsläpp av växthusgaser

Utökade resurser och fler riktade insatser för energirådgivning

Mål för att: Utveckla Luleå till Sveriges Kvalitetskommun

Handläggning av ärenden ska präglas av jämställdhet, rättssäkerhet och god service

Mål för att: Förbättra resultatfokus och öka jämförbarheten

Följa och jämföra resultat av utförd service för att utveckla verksamheten

Mål för att: Chefer ska ges rätt förutsättningar för att utöva gott ledarskap

Effektivare organisation med tydliga roller och ansvar

Skapa förutsättningar för det goda ledarskapet genom tydliga prioriteringar utifrån förvaltningens uppdrag

Mål för att: Utveckla den nära arbetsmiljön genom medskapande

Balans mellan personalresurser och arbetsuppgifter

Fortsätta vidareutveckla former för delaktighet i förvaltningen

Mål för att: Bedriva verksamheten inom angivna kommunbidrag (nämnder) och ekonomiska mål (bolag)

Bedriva verksamheten inom angivet kommunbidrag

Säkerställa rätt taxa utifrån nämndens verksamhetsområde

Bidrag för trygghetsboende och bostadsanpassning ska finansieras av kommunbidrag

Mål för: Effektivisering av verksamheten

Ökad tillgänglighet genom fler digitala tjänster

Målet har uppnåtts

Målet har delvis uppnåtts

Målet har inte uppnåtts