Kvalitet- och samhällsutveckling

Staben för Kvalitet & samhällsutveckling (KSAM) har till uppdrag att skickliggöra kommunstyrelse, förvaltningar och bolag i arbetet med att utveckla verksamheten - för nöjda luleåbor och för en hållbar samhällsutveckling i riktning till Vision Luleå 2050.

Det innebär att KSAM i sin roll som strategiskt stöd ska:

  • Omvärldsbevaka och analysera
  • Fungera som kunskapsstöd och bidra med helhetssyn
  • Skapa delaktighet och samverkan
  • Identifiera mål, processer, riktlinjer, verktyg
  • Säkra översiktsplanens intentioner i beslutsunderlag
  • Leda strategiska projekt och utredningar
  • Följa upp översiktsplan och koncerngemensamt kvalitetsarbete

KSAM består av två integrerade verksamhetsområden, kvalitet respektive samhällsutveckling.

Året som gått

Kommundirektörens stab Kvalitet & Samhällsutveckling (KSAM) etablerades 2017. Verksamheten är komplex med många ansvarsområden och 25 medarbetare. För att leda och skapa förutsättningar har en samhällsutvecklingschef och en kvalitetschef rekryterats under andra kvartalet 2017. KSAM har under året arbetat med att utveckla arbetsmetoder och ta fram strategier, allt för att tydliggöra uppdraget och skapa förankring i kommunkoncernen.

Målet om ett överskott på 1% har inte nåtts, framförallt beroende på de oförutsedda kostnader som avtalet med LTU angående studentbostäder på Nordkalotten medförde. KSAM har haft en över året föränderlig budget vilket kraftigt har försvårat överblicken över tillgängliga medel. Ytterligare tid kommer att behövas för att kunna identifiera verksamhetens långsiktiga budgetbehov.

Utvecklingsplanen för Råneå har färdigställts för politiskt beslut. För Hertsön-Lerbäcken och Luleå centrum pågår arbetet med utvecklingsplanens samrådshandling och en uppdragsbeskrivning inför utvecklingsplan för skärgården är framtagen. Ett förslag till checklista för jämställda beslut har tagit fram. KSAM har tagit fram ett förslag till ett utbildningspaket som ledningsgrupper kan nyttja. Under året har KSAM även arbetat med att jämställdhetsintegrera våra övergripande styrdokument. Analyser har gjorts i samband med utvecklings av styrsystemet. De utvecklingsplaner som är aktuella just nu har också granskats utifrån ett jämställdhetsperspektiv.

Byggdialogen är uppskattad av de aktörer som deltagit och har varit igång sedan januari. En utvärdering av för ständiga förbättringar av processen har genomförts två gånger under året. Markanvisningar som genomförs bidrar till en blandning av upplåtelseformer, lägenhetsstorlekar och en varierad boendekostnad. På Kronan har markanvisningarna för de första sex kvarteren genomförts. Preliminära siffror visar att det har byggts ca 600 bostäder i Luleå under året, vilket innebär att målet på minst 350 byggda bostäder har överträffats.

Översiktsplanen genomsyrar idag en övervägande del av genomförandeprocesserna i kommunen. Ett genomförandearbete som KSAM har formerat och deltagit i styrning av är påverkansarbete och insatser för fler jobb till Luleå.

Exempel på utvecklade processer under året är samverkan med polisen, tillgänglighet för funktionsnedsatta, ANDT, utvecklingsplaner samt arbetet med barn och ungas delaktighet. Det sistnämnda innebär att en lokal uppföljning av ungdomspolitiken (LUPP) genomfördes under hösten i årskurs 8, årskurs 2 på gymnasiet samt med unga födda år 1993. Den första fasen för att utveckla kommunens styrsystem är genomförd och har resulterat i en förbättrad målstyrningsprocess. Översynen av styrsystemet innebär ett tydligare fokus på resultat. En handlingsplan för att bli en hållbar kvalitetskommun är framtagen som grundar sig i kvalitetsvärderingarna: delaktighet, ständiga förbättringar, processfokus, faktabaserade beslut och ett utvecklande ledarskap.

Verksamhetens redovisning

Ekonomi


Resultaträkning, tkr


Verksamhetens intäkter

1 153

Verksamhetens kostnader

-52 025

Kapitalkostnader

-165

Nettokostnader

-51 037

Kommunbidrag

64 903

Resultat

13 866

 

Investering


Investeringsredovisning, tkr


Nettoinvestering

7 500

Årsbudget

7 500Avvikelse

0

 

Nyckeltal


År:

2013

2014

2015

2016

2017

Antal tillsvidareanställda 31/12

-

-

-

-

23

Antal visstidsanställda 31/12

-

-

-

-

2Nämndens styrkort

Ökat byggande för fler Luleåbor

Ökat byggande för fler Luleåbor

Värdigt och effektivt flyktingmottagande, särskilt unga

Värdigt och effektivt flyktingmottagande, särskilt unga

Samordnade insatser för skärgårdens utveckling

Samordnade insatser för skärgårdens utveckling

Minskade utsläpp av växthusgaser

Minskade utsläpp av växthusgaser

Mål för att: Utveckla Luleå till Sveriges Kvalitetskommun

Utveckla Luleå till Sveriges Kvalitetskommun

Mål för att: Förbättra resultatfokus och öka jämförbarheten

Genomföra aktiviteter för jämställdhetsintegrering

Förbättra resultatfokus och öka jämförbarheten

Mål för att: Chefer ska ges rätt förutsättningar för att utöva gott ledarskap

Chefer ska ges rätt förutsättningar för att utöva gott ledarskap

Mål för att: Utveckla den nära arbetsmiljön genom medskapande

Utveckla den nära arbetsmiljön genom medskapande

 

Mål för att: Bedriva verksamheten inom angivna kommunbidrag (nämnder) och ekonomiska mål (bolag)

Bedriva verksamheten inom angivet kommunbidrag

Mål för: Effektivisering av verksamheten

Effektivisering av verksamheten

Målet har uppnåtts

Målet har delvis uppnåtts

Målet har inte uppnåtts