Kommunledningsförvaltningen

Kommunledningsförvaltningen har ansvar för samordning och effektivisering av kommun- och koncernövergripande administrativa processer liksom för genomförande av kommunens arbetsgivarpolitik och ekonomistyrning. Kommunledningsförvaltningen ska med ett helhetsperspektiv arbeta möjliggörande för lösningar som skapar effektivitet och ökad kund- och medborganytta. Förvaltningen ska genom att stödja andra förvaltningar och bolag i deras uppdrag åstadkomma förbättrade resultat för slutkunden. Förvaltningen ska i sitt uppdrag vara utvecklingsorienterad och framåtsyftande och anlägga ett utvärderande perspektiv på verksamheterna. Vidare ska förvaltningen vara ett stöd till politiken oavsett del i koncernen. Förvaltningens kunder är huvudsakligen, om än inte enbart, interna kunder vilka i sin tur ger service till medborgare och externa kunder. Det är därför centralt att förvaltningen i sitt arbete ser dessa slutkunders behov. Kommunen har höga ambitioner som kommunledningsförvaltningen ska svara upp mot. Förvaltningen ska vara en Nationell förebild!

Ekonomikontoret

ansvarar, på kommunstyrelsens uppdrag, för samordning och utveckling av processer som säkerställer en god ekonomi enligt kommunens vision. I uppgiften ingår att lämna förvaltningar och bolag service och konsultativt stöd inom budget-, redovisnings- och inköpsområdet. Kontoret har via inköpsavdelningen ett koncernövergripande samordnat ansvar för kommunens inköpsprocess i enlighet med policy och riktlinjer. Kontorets ansvarar även för samordning av kommunens övergripande kvalitetsarbete och den strategiska styrprocessen.

Kommunikationskontoret

ansvarar för att utveckla Luleå kommuns kommunikation och marknadsföring. Kontoret stöttar förvaltningarna, producerar kommun-övergripande informationsmaterial, ger mediestöd till politik och kommunledning samt ansvarar för att administrera och utveckla kommunens digitala kanaler och tjänster. Kontoret ansvarar vidare för internservice och tryckeri samt medborgarkontoret i Råneå.

IT-kontoret

ansvarar för att Luleå kommuns IT-strategi förverkligas. IT-strategin styr kommunens dagliga och strategiska arbete inom IT. Arbetet bedrivs i huvudsak genom att stimulera, stödja och medverka till förvaltningarnas utveckling så att dessa kan nyttja IT som en strategisk resurs i allt högre grad. Kontoret ansvarar även för åtgärder och aktiviteter inom IT-området som leder till helhetssyn och samordning, tillgänglig och driftsäker IT-miljö, kostnadseffektiva lösningar, ökad service till medborgare och medarbetare samt hög informationssäkerhet. IT-kontoret ansvarar också för samordningen av den gemensamma e-nämnden, vars uppdrag är att driva utvecklingsfrågor inom e-förvaltning och som för närvarande består av alla kommuner i Norrbotten utom Kiruna kommun.

Kansliet

är kommunstyrelsens resurs för att hantera den politiska beslutsprocessen och ansvarar för hela ärendekedjan i kommunstyrelse, inklusive utskott och kommunfullmäktige. Kontoret har en styrande och en stödjande funktion gentemot övriga förvaltningars hantering av den politiska beslutsprocessen. Kontoret ska ge stöd internt till övriga förvaltningar i juridiska frågor. Kansliet ansvarar också för att vårda och tillgängliggöra arkivhandlingar och bildsamlingar. Kansliet administrerar de allmänna valen samt borgerliga vigslar och begravningar. Konsumentvägledningen erbjuder stöd och rådgivning inom området. Överförmyndarexpeditionen hanterar ställföreträdarskap för de som har behov av god man/förvaltare och tillhandahåller även budget- och skuldrådgivning.

Personalkontoret

ansvarar för Luleå kommuns personalpolitik och har det samlade arbetsgivaransvaret. Arbetet sker via samordning och utveckling av övergripande HR-processer i enlighet med antagen HR-strategi. Kontoret erbjuder service och stöd via sina specialistkompetenser. Kontoret skapar förutsättningar för ett gott medarbetarskap och ett gott ledarskap i Luleå kommun, i syfte att skapa kundnytta för verksamheterna.

Året som gått

Kommunledningsförvaltningen genomgår en betydande förändringsprocess. Under året har ett antal aktiviteter genomförts:

 • Förvaltningen har lett arbetet med att se över kommunens administrativa funktioner vilket inneburit ett flertal förändringar. Bland annat kan nämnas:
  • servicekontoret bildades under hösten och innehåller lönecenter, ekonomicenter och kundcenter.
  • kansliprocesserna har varit föremål för utredning och beslut om att samordna nämndsekreterarena under kansliet har fattats.
 • Intranät och extern webbplats genomgår ett förbättringsarbete som beräknas vara klart under 2018.
 • Förvaltningen har under året arbetat med utredningar kring bolagsutdelningar och finansieringsmodeller.
 • Ett seminarium med över 300 besökare och föreläsare från hela landet genomfördes i april med inriktning mot tillväxt och ökad befolkning.
 • Kommunledningens pressaktiviteter har resulterat i över 700 nyheter, mer än en fördubbling sedan 2011.
 • Digitaliseringen har tagit sig uttryck genom ett betydande antal utvecklingsarbeten under 2017:
  • de viktigaste är påbörjat genomförande av NextGen 2.0 (uppgradering av datorplattform med bl a Office 365) upphandling av datorarbetsplats
  • arbete med informationssäkerhet samt förberedelser inför GDPR
  • utvecklingsprojekt avseende dokumenthantering och e-arkiv
  • fortsatt arbete med ny dokumenthanteringslösning
  • planering av kompetensinsatser för att realisera nyttor genom Office 365 som samarbetsplattform
  • fortsatt utveckling av e-tjänster
  • införande av kommungemensam samverkansorganisation för digitalisering
  • stöd till skolans digitalisering
 • Den nya modellen för lönebildning är implementerad i alla förvaltningar.Inom rekryterings och marknadsinsatser har en ny arbetsgrupp skapats med syfte att öka attraktionen för våra arbeten med en särskild inriktning mot yngre ungdomar.

Verksamhetens redovisning

Ekonomi


Resultaträkning, tkr


Verksamhetens intäkter

102 683

Verksamhetens kostnader

-235 264

Kapitalkostnader

-20 170

Nettokostnader

-152 751

Kommunbidrag

168 120

Resultat

15 369

 

Investering


Investeringsredovisning, tkr


Nettoinvestering

7 209

Årsbudget

30 100Avvikelse

22 891

 

Nyckeltal


År:

2013

2014

2015

2016

2017

Antal tillsvidareanställda 31/12

-

-

-

169

-

Antal visstidsanställda 31/12

-

-

-

17

- 

Nämndens styrkort

Ökat byggande för fler Luleåbor

Ökat byggande för fler Luleåbor

Värdigt och effektivt flyktingmottagande, särskilt unga

Värdigt och effektivt flyktingmottagande, särskilt unga

Samordnade insatser för skärgårdens utveckling

Samordnade insatser för skärgårdens utveckling

Minskade utsläpp av växthusgaser

Minskade utsläpp av växthusgaser

Ökad andel extern finansiering till samhällsinvesteringar

 - Ökad andel extern finansiering till samhällsinvesteringar

 

 

Mål för att: Utveckla Luleå till Sveriges Kvalitetskommun

Utveckla Luleå till Sveriges Kvalitetskommun

Mål för att: Förbättra resultatfokus och öka jämförbarheten

Genomföra aktiviteter för jämställdhetsintegrering

Förbättra resultatfokus och öka jämförbarheten

Mål för att: Chefer ska ges rätt förutsättningar för att utöva gott ledarskap

Chefer ska ges rätt förutsättningar för att utöva gott ledarskap

Mål för att: Utveckla den nära arbetsmiljön genom medskapande

Utveckla den nära arbetsmiljön genom medskapande

 

Mål för att: Bedriva verksamheten inom angivna kommunbidrag (nämnder) och ekonomiska mål (bolag)

Bedriva verksamheten inom angivet kommunbidrag

Mål för: Effektivisering av verksamheten

Effektivisering av verksamheten

Målet har uppnåtts

Målet har delvis uppnåtts

Målet har inte uppnåtts