Barn- och utbildningsnämnden

Barn- och utbildningsnämnden har ansvaret för Luleå kommuns skolväsende från förskola och grundskola till gymnasieskola. Skolans uppdrag är att se till samhällets fortlevnad, tillväxt och utveckling. Grundläggande värden som demokrati, jämställdhet och nödvändigheten av hållbar utveckling måste föras vidare till nästa generation. Uppdraget är också att ge möjligheter för individerna att lära och erövra sådana kunskaper och färdigheter så att de kan leva ett rikt och allsidigt liv, kan ta ansvar för både sig själva, sina närmaste och för samhället. De ska kunna delta i arbetslivet. Varje individ ska med hjälp av utbildning kunna påverka och förbättra sin livssituation.

Året som gått

Barn- och utbildningsnämnden har under 2017 sju mål från kommunstyrelsens målområden att arbeta med samt fem egna mål. Fyra av målen inom kommunstyrelsens målområden är uppnådda under året. Det är inom målområdena: utveckla Luleå till Sveriges kvalitetskommun, förbättrat resultatfokus och jämförbarheten samt utveckling av den nära arbetsmiljön.

Inom målområdet att verksamheten ska bedrivas inom givna kommunbidrag hade barn- och utbildningsnämnden ett snävare mål, nämligen att alla verksamheter ska bedrivas inom tilldelade ekonomiska resurser. Kommunfullmäktiges mål är uppnått men nämndens snävare mål är inte uppnått. Att målet inte är uppnått får inte några konsekvenser. Detta beroende på att nämnden totalt redovisar ett positivt resultat som överstiger 1 % av budgetomslutningen. Detta trots att serviceenheten och förskolan redovisar underskott.

Inom målområdet värdigt och effektivt flyktingmottagande hade nämnden målet att främja nyanländas etablering och integration i alla skolområden. Målet och målområdet är inte uppnått fullt ut även om mycket gjorts och elevernas resultat har förbättrats. Att målet inte uppnåtts kan få konsekvensen att det finns risker att nyanländas rättigheter inte tillgodoses vilket kan göra att deras etablering uteblir.

Inom målområdet chefers förutsättningar har nämnden haft målet att chefer ska ges rätt förutsättningar för att utöva gott ledarskap. Målområdet och målet är inte uppfyllt vilket i förlängningen riskerar att ge svårigheter att fortsätta attrahera, rekrytera och behålla chefer och medarbetare så att verksamheten fungerar väl.

Nämndens egna mål under 2017 är uppnådda. Alla av dem kommer även fortsättningsvis vara aktuella.

  • Främja barns och ungas psykiska hälsa och välbefinnande
  • Andelen behöriga till gymnasieskolan ska öka
  • Genomströmningen i gymnasieskolan ska öka
  • Målet att skolan arbetar med det kompensatoriska uppdraget
  • Målet att skolan ska arbeta aktivt med CEMR-artiklarna

Verksamhetens redovisning

Ekonomi


Resultaträkning, tkr


Verksamhetens intäkter

263 075

Verksamhetens kostnader

-1 955 885

Kapitalkostnader

-25 297

Nettokostnader

-1 718 107

Kommunbidrag

1 740 846

Resultat

22 739

 

Investering


Investeringsredovisning, tkr


Nettoinvestering

18 013

Årsbudget

14 500Avvikelse

-3 513

 

Nyckeltal


År:

2013

2014

2015

2016

2017

Antal tillsvidareanställda 31/12

-

-

-

2 273

2 270

Antal visstidsanställda 31/12

-

-

-

407

406

 

Elever i årskurs 3 som deltagit i alla delprov och som klarat alla delprov för ämnesprovet i matematik, Flickor/pojkar 

Nämndens styrkort

Värdigt och effektivt flyktingmottagande, särskilt unga

Främja nyanländas etablering och integration i alla skolområden

Mål för att: Utveckla Luleå till Sveriges Kvalitetskommun

Den interna och externa kommunikationen ska vara sammanhållen och digital.

Mål för att: Förbättra resultatfokus och öka jämförbarheten

Barn- och utbildningsförvaltningen ska vara mer öppen och tillgänglig genom att resultat, analyser och jämförelser presenteras digitalt.

Mål för att: Chefer ska ges rätt förutsättningar för att utöva gott ledarskap

Chefer ska ges rätt förutsättningar för att utöva gott ledarskap

Mål för att: Utveckla den nära arbetsmiljön genom medskapande

Utveckla den nära arbetsmiljön genom medskapande

Mål för att: Bedriva verksamheten inom angivna kommunbidrag (nämnder) och ekonomiska mål (bolag)

Alla verksamheter ska bedrivas inom tilldelade ekonomiska resurser.

Mål för: Effektivisering av verksamheten

Verksamhetens effektivitet ska öka genom ständiga förbättringar.

Målet har uppnåtts

Målet har delvis uppnåtts

Målet har inte uppnåtts