Arbetsmarknadsförvaltningen

Arbetsmarknadsförvaltningens ansvarsområde omfattar arbetsmarknadspolitiska insatser samt integrations - och vuxenutbildningsfrågor. Genom samordning av förvaltningens resurser är målet att kombinera individens personliga utveckling med arbetsmarknadens behov och förväntningar. I förvaltningens uppdrag ingår att arbeta för en väl tillgodosedd kompetensförsörjning i regionen genom exempelvis flyktingmottagning och mottagande av ensamkommande barn, behovsanpassade utbildningar och coachning mot arbetslivet.

Året som gått

Integrationsfrågorna har haft en stor inverkan på KS-Arbetsmarknadsförvaltningens verksamhet under 2017. Gruppen utrikesfödda har ökat i takt med att kommunplaceringarna ökar samt de ensamkommande barn som fått uppehållstillstånd under året. Antalet mottagna flyktingar har varit det högsta någonsin och kommer att plana ut 2019. Flyktingmottagningen klarade att ta emot och bosätta alla anvisade nyanlända enligt tilldelat kommuntal. Bland annat har ett externt finansierat projekt för att underlätta bosättning har bidragit till att flera privata hyresvärdar tilldelat lägenheter för målgruppen under året. Boendena för ensamkommande barn har anpassat sin verksamhet dels utifrån antalet asylsökande i målgruppen som minskat under året samt utifrån den nya ersättningsförordningen för ensamkommande barn och unga. Bedömningen är att omvandlingen följer tidplanen men tiden för avveckling av ett av boendena förlängdes något efter beslut av KS om att behålla en begränsad grupp av asylsökande över 18 år i kommunen. Verksamheten för ensamkommande barn har under året täcks av Migrationsverkets bidrag.

Svårigheten att finna arbetskraft har varit fortsatt hög i de flesta branscher under året. Samtidigt som arbetslösheten varit fortsatt låg finns det betydande skillnader mellan olika grupper. Bland utrikesfödda och personer som endast har förgymnasial utbildning var arbetslösheten fyra gånger högre än bland inrikes födda respektive de med gymnasial utbildning. Luleå har under året ökat andelen utrikesfödda som går till arbete eller studier 90 dagar efter etableringen jämfört med 2016 med 22 %-enheter och ligger därmed på totalt 55% vilket är en bra bit över riksgenomsnittet för övriga kommuner. Utmaningen har under året varit att på olika sätt möjliggöra för personer med en utsatt ställning på arbetsmarknaden att öka sin konkurrenskraft. Ett förändringsarbete är därför påbörjat i syfte att effektivisera de kommunala arbetsmarknadsinsatserna samt anpassa dem mot bristyrken och därmed förbättra resultatet av deltagare som går till arbete och studier.

KS-Arbetsmarknadsförvaltningen har under året startat och bedrivit ett antal externt finansierade projekt. Bland annat startade genomförandefasen för Workplace Luleå, ett EU-projekt som riktar sig till utrikesfödda och arbetsgivare som behöver bredda sin rekrytering för att underlätta matchning och snabbare inträde på arbetsmarknaden. Samverkan med Arbetsförmedling har intensifierats med anledning av kommande ändringar i Arbetsförmedlingens uppdrag gällande etablering och matchning och införandet av det planerade studiestartsstödet. Antalet studerande har under året ökat inom samtliga skolformer på Vuxenutbildningen. Jämfört med riket så når vuxenutbildningen i Luleå också gruppen kortutbildade i något högre utsträckning. För att täcka kompetensbehovet på arbetsmarknaden har det under året startats ännu fler lärlingsutbildningar och yrkesutbildningar i kombination med SFI liksom yrkeshögskoleutbildningar inom bristyrken.

Verksamhetens redovisning

Ekonomi


Resultaträkning, tkr


Verksamhetens intäkter

193 531

Verksamhetens kostnader

-290 623

Kapitalkostnader

-443

Nettokostnader

-98 535

Kommunbidrag

106 145

Resultat

7 610

 

Investering


Investeringsredovisning, tkr


Nettoinvestering

292

Årsbudget

400Avvikelse

108

 

Nyckeltal


År:

2013

2014

2015

2016

2017

Antal tillsvidareanställda 31/12

152

154

158

166

195

Antal visstidsanställda 31/12

8

12

14

16

45

Nettokostnad exkl. statsbidrag och försäljning till andra kommuner och landsting vuxenutbildning, kr/inv 20-64 år

530

515

513

601

-

 Invånare 20-64 år som deltar i vuxenutbildning , andel (%)

3,8

4,1

4,1

4,5

-

Elever på SFI som klarat högsta kurs på studievägen av nybörjare två år tidigare, andel (%)

45

41

45

45

-

Kursdeltagare i gymnasial vuxenutbildning som vid årets slut slutfört kurs, andel (%)

69,7

68,9

73,5

65,4

-

Anvisade ensamkommande barn, antal

17

14

194

16

10

Kommunmottagna i flyktingmottagandet under året med uppehållstillstånd, antal

85

95

113

251

361

Förvärvsarbetande skyddsbehövande och anhöriga (flyktingar) 20-64 år, andel (%)

51

54,1

58,2

59,2

-

Förväntat värde förvärvsarbetande skyddsbehövande och anhöriga (flyktingar) 20-64 år, andel (%)

52

54,8

56,8

53,6

-

Lämnat etableringsuppdraget och börjat arbeta eller studera (status efter 90 dagar), andel (%)

-

-

38

33

55*

Resultat vid avslut i kommunens arbetsmarknadsverksamhet, deltagare som A. Börjat arbeta, andel (%)

11

12

16

14

-

Resultat vid avslut i kommunens arbetsmarknadsverksamhet, deltagare som B. Börjat studera, andel (%)

13

12

10

14

-

Nettokostnad arbetsmarknadsåtgärder, kr/inv

691

657

639

629

-Nämndens styrkort

Värdigt och effektivt flyktingmottagande, särskilt unga

Andelen SFI studerande som efter avslutade studier går vidare till annan utbildning ska öka med 10% enheter.

Underlätta arbetsmarknadsintegration för alla ensamkommande barn genom att utveckla metoder för individuell planering i samverkan skola-boende-arbetsmarknad.

Andelen utrikesfödda som efter etablering går till jobb eller studier ska öka med 5 % enheter under en tvåårsperiod.

Ökad andel extern finansiering till samhällsinvesteringar

Minst tre projekt ska drivas där utrikesfödda är prioriterad målgrupp.

Mål för att: Utveckla Luleå till Sveriges Kvalitetskommun

Genomföra brukarundersökningar för att ge underlag till förvaltningens kvalitetsarbete.

Kvinnor och män ska ha likvärdig service i förvaltningens verksamheter i de för 2017 utvalda områdena.

Mål för att: Förbättra resultatfokus och öka jämförbarheten

Tag fram indikatorer och utgångsvärden för flyktingmottagningens kvalitet.

Utveckla mätmetoder och utveckla och digitalisera validering av deltagarnas lärande i jobbprocessen.

Mål för att: Chefer ska ges rätt förutsättningar för att utöva gott ledarskap

Chefer ska ges rätt förutsättningar för att utöva gott ledarskap

Mål för att: Utveckla den nära arbetsmiljön genom medskapande

Utveckla den nära arbetsmiljön genom medskapande 

Mål för att: Bedriva verksamheten inom angivna kommunbidrag (nämnder) och ekonomiska mål (bolag)

Bedriva verksamheten inom angivet kommunbidrag

Mål för: Effektivisering av verksamheten

Analys och effektivisering av lokalutnyttjande.

Anpassning av kostnader för ensamkommande barn till den nya ersättningsnivån

Målet har uppnåtts

Målet har delvis uppnåtts

Målet har inte uppnåtts