Nordiskt FlygTeknikCentrum AB

Nordiskt Flygteknikcentrum AB:s huvudsakliga verksamhetsinriktning är att utföra, utveckla och tillhandahålla riksrekryterande flygtekniska utbildningar på eftergymnasial nivå. Bolaget skall ha nära samarbete med BUF om den gymnasiella utbildningen i flygteknik. Vidare skall bolaget genomföra företagsanpassade uppdragsutbildningar.

Nordiskt Flygteknikcentrum AB skall i sin verksamhet iaktta en god intern kontroll vars övergripande mål är att skydda bolagets tillgångar. Styrelsen skall fortlöpande hålla sig informerad om och utvärdera hur bolagets system för intern kontroll fungerar. Vidare skall bolaget eftersträva öppenhet och vara en aktiv part i marknadsföringen av varumärket LULEÅ inom bolagets verksamhetsområde.

Året som gått

Ett intag av ny teknikerklass med 24 studerande har skett i augusti efter beviljande av YH-myndigheten. Samarbetet med F21, FMLOG (flygverkstäderna) samt SAAB AB och övriga civila branschföretag har fortsatt och intensifierats under året. Nästan de flesta från avgångsklassen tekniker VT 2017 hade arbete som flygtekniker innan utbildningen slutade. Bolagets utbildning har fortsatt mycket bra renome hos flygföretagen i branchen och bolagets elever är eftertraktade.De flesta studenterna som går ut utbildningen har fått jobb inom flygindustrin. För F21 och flygverkstaden i Luleå är bolagets utbildning en viktig rekryteringsbas.

Bolaget går med förlust sedan i våras. Avtal och kostnadsfördelningen mellan bolaget och BUN utvärderas och har omförhandlats under hösten men kommer inte att slå igenom före HT 2018. Bolagets köp av lärartjhänster till teknikerutbildningen från BUN har visat sig bli mycket kostsamt och svårt att hantera planeringsmässigt. Samordningsvinster mm har delvis gått förlorade och påverkar resultatet negativt.

Bolaget har varit värd för en konferens för Europeiska organisationen EAMTC, (European Aviation Maintenace Training Comittee), där bolaget är fullvärdig medlem tillsammans med de flesta flygbolag och utbildningsanordnare i Europa. Mötet hölls i Luleå 13-15 Mars 2017 med 112 deltagare från 80 flygföretag och utbildningsorganisationer från 36 olika länder världen över. Det samlade intrycket från alla deltagare var mycket positivt och många av dem som aldrig varit så långt norrut kommer att återkomma till Luleå och regionen

Framtiden

Bolaget skall ta över så mycket av undervisningen som köps av BUN själva för att minska kostnaden. Kontroll och analys av kostnaderna för att hitta områden att sänka dessa kommer att fortsätta under 2018. De flesta kostnader är däremot regelverksstyrda och svåra att påverka. Hela bolagets verksamhet håller på att anpassas till de nya förutsättningarna vilket är en mycket komplicerad process olch kommer att pågå under 2018.

Helikopteranskaffningen inom försvarsmakten och även ökad efterfrågan på civila marknaden gör att suget efter helikoptertekniker kommer att fortsätta öka markant fortsättningsvis. Arbete med ansökan om intag av teknikerklasser HT 2019 och ht 2020 kommer att startas under VT 2018 och ansökningen skall vara inskickad till YH myndigheten i augusti. Beslut om beviljande kommer den 7 februari 2019. Bolaget har även intensifierat marknadsföringen under hösten 2017 och kommer att fortsätta under 2018.

Bolaget kommer även fortsatt att aktivt medverka i Europeiska organisationen EAMTC, (European Aviation Maintenace Training Comittee), där bolaget är fullvärdig medlem tillsammans med de flesta flygbolag och utbildningsanordnare i Europa. Bolaget representerar Sverige tillsammans med SAS och SAAB AB


EkonomiResultaträkning, tkr

2017

2016

Omsättning

15 439

18 080

Kostnader inkl avskr

-16 393

-20 638

Finansiella poster

0

2

Resultat efter fin.

poster

-954

-2 556

 

Nyckeltal
2017

2016

Investeringar, tkr

150

426

Räntabilitet på totalt kapital, %

neg

neg

Soliditet, %

8,0

8,0

Antal anställda

6

6

Frisktal, %

100,0

90,1

Sjukfrånvaro, %

0,0

9,9
 

Nämndens styrkort

Mål för att: Utveckla Luleå till Sveriges Kvalitetskommun

Utbildning anpassad till efterfrågan samt luftfartslagar.

Mål för att: Chefer ska ges rätt förutsättningar för att utöva gott ledarskap

Kontinuerliga veckomöten med personal.

Mål för att: Utveckla den nära arbetsmiljön genom medskapande

Erbjuda kontinuerliga tränings- och friskvårdsaktiviteter.

Tydliga ramar, kommunicerade mål, klara rutiner och möjligheter att påverka sin arbetssituation.

Mål för: Effektivisering av verksamheten

Öka digitalisering av utbildningsmaterial för att minska kopiering och tid för utbyte av utbildningsmaterial.

Målet har uppnåtts

Målet har delvis uppnåtts

Målet har inte uppnåtts