Luleå MiljöResurs AB

LUMIRE, Luleå MiljöResurs AB bedriver idag transport, materialbehandling och servicetjänster inom avfalls- och återvinningsområdet. Bolaget har organiserat och indelat verksamheten i: hushållsavfall och verksamhetsavfall. Där återfinns nedanstående ansvar och tjänster:

  • Insamling och transport av hushållsavfall och därmed jämförligt avfall.
  • Container/industri - samlar in material, hyr ut containers och behandlar avfallet.
  • Återvinning - samlar in, sorterar och balar återvinningsmaterial.
  • Anläggnings och driftansvar för Luleå kommuns samtliga återvinningscentraler.
  • Skötsel och egenkontroll av Luleå Kommuns nedlagda deponier.
  • Ansvarar för sluttäckning av Sunderby avfallsanläggning.
  • Tömning av slambrunnar och fettavskiljare.
  • Rådgivning och information kring avfallsfrågor och källsortering.
  • Bolaget med sina 71 anställda förfogar över en specialanpassad fordonsflotta samt egna anläggningar för återvinning och materialbehandling.

Årligen hanteras ca 55 000 ton avfall för att tillgodose kundens samlade behov av tjänster inom avfallsområdet, samtidigt som det skapar mervärde både för samhället och bolagets ägare Luleå Kommun

Året som gått

LUMIRE, Luleå MiljöResurs AB, kan med tillförsikt se tillbaka på ett mycket bra år. Resultatet har förbättrats ordentligt, i år redovisar bolaget en vinst 11,573 tkr (2017) från 8,949 (2016). Resultatförbättringen sker genom ett antal åtgärder och affärer som gjorts under 2017. Där kan nämnas att;

- Bolaget har på ett mycket bra sätt förlängt affärer kring den fastighetsnära insamlingen

- LUMIRE har tecknat egna avtal för avsättning av ÅVC trä och well utan några mellanhänder som gynnar utveckling av affärer och dessutom har en direkt resulatpåverkan

- Investeringen i en ny balpress har gjort effekt i de nya affärerna då vi har kunnat leverera tyngre balar och därigenom fått upp priserna

- Produktivitetshöjande åtgärder har också lett till förbättrat resultat, där vi kan se att införandet av såväl ändrade schematider ÅVC samt 10 timmarsdagar på Slamkörning har skapat positiv effekt kostnadsmässigt.

Även de interna administrativa delarna i bolaget har utvecklats under året. Här kan nämnas att bolaget under året bytt ekonomisystem och infört scanning av fakturor, samt att vi har uppdaterat och certifierat bolaget enligt de nya standarderna ISO 9001:2015 samt ISO 14001:2015.

De långsiktiga målen har även de varit i fokus där vi gjort projekt både för att höja kundnöjdhet samt att få Luleåborna att bli dubbelt så bra på att källsortera. Här har ett mycket omfattande arbete lagts ner på en ny kommunikationsplattform samt ett namnbyte som lägger grunden för fortsatta satsningar i området. Namnbytet känns som ett viktigt steg där bolaget nu med stolthet kan se på ett namn som speglar vad vi faktiskt är för Luleå Kommun idag och inte vad bolaget representerade historiskt.

Där LUMIRE inte nått fram till målen är det först och främst en arbetsplatsolycka som är central. Vi hade en allvarlig olycka med en sommarvikarie som trots att alla gällande genomgångar gjorts ändå klämde en tumme så allvarligt att halva tummen förlorades. Detta är naturligtvis oacceptabelt och bolaget har tillsammans med skyddsorganisation och AMV tagit fram nya introduktionsplaner för nyanställda så att vi förhoppningsvis aldrig behöver uppleva detta igen.

Utöver det har vi inte kommit helt i mål med öppnandet av vår Sulfidsjordsdeponi. Det jobb som behövs för att fysiskt ta emot jordmassor har genomförts men olika regler inom skatt och miljö har varit svåra att uppfylla för bolaget, vi är dock på god väg och ser fram emot ett öppnande under Q1 2018. Det andra projekt som lyser rött i vår rapportering är utredningen av avfallsfrågor på Sandön, där har projektet medvetet pausats till förmån till en gemensam utredning med Luleå Kommun på de totala satsningarna i skärgården. Totalt ska LUMIRE vara stolt över 2017 och bortsett från olyckan hade vi inte kunnat önska oss ett bättre år.

Framtiden

LUMIRE, Luleå MiljöResurs AB har ett mycket spännande år framför sig. Bolaget firar 100 år som kommunalägt bolag och skall i och med det givetvis fira jubileet och i samband med det intensifiera information och kommunikation om vikten av källsortering och miljöhänsyn i framtiden. Under 2018 är det två stora projekt som kommer påverka LUMIRE mycket beroende på omvärldsfaktorer. Det är det fortsatta arbetet med en flytt av Kronan samt hur matavfall i Luleå Kommun i framtiden skall omhändertas. Här är bolaget i behov av tydliga riktlinjer och direktiv för att kostnadseffektivt kunna lösa bolagets uppdrag inom området.

Under 2017 har väldigt mycket positivt hänt och stora förändringar har skett i och med namnbyte och en framtagen kommunikationsplattform. 2018 kommer att präglas av fortsatt arbete i dessa frågor då arbetet under förra året skedde med en stark forcering och där mycket arbete kvarstår för att 100% implementering ska ske. 2018 kommer även att präglas av att de insatser som skett med skolan och civilsamhället ska fortgå och fortsätta utvecklas. Utbildning i källsortering för alla Luleås 5-klassare är en central del i det långsiktiga målet att bli dubbelt så bra på källsortering.

EkonomiResultaträkning, tkr

2017

2016

Omsättning

125 445

120 771

Kostnader inkl avskr

-113 963

-111 865

Finansiella poster

91

43

Resultat efter fin.

poster

11 573

8 949

 

Nyckeltal
2017

2016

Investeringar, tkr

2 147

17 099

Räntabilitet på totalt kapital, %

7,4

6,3

Soliditet, %

37,9

37,6

Antal anställda

71

72

Frisktal, %

79,0

86,0

Sjukfrånvaro, %

5,6

3,7
 

Nämndens styrkort

Ökat byggande för fler Luleåbor

Deponi för sulfidjordar är öppnad.

Samordnade insatser för skärgårdens utveckling

Starta utredning för metoder för avfallshantering på Sandön

Minskade utsläpp av växthusgaser

Bibehållen andel icke fossila bränslen

Starta utredning av den framtida användningen av insamlat matavfall

Luleåborna ska bli dubbelt så bra på att källsortera

Mål för att: Utveckla Luleå till Sveriges Kvalitetskommun

Bibehålla bolagets kvalitetscertifiering

Mål för att: Förbättra resultatfokus och öka jämförbarheten

Vi har Sveriges nöjdaste kunder

Följa uppsatta nyckeltal för prestandamätning av våra huvudprocesser - Service

Bolaget har nationellt jämförbara nyckeltal

Mål för att: Chefer ska ges rätt förutsättningar för att utöva gott ledarskap

Kompetensutveckla ledare i ledarskap.

Personalhandboken skapar samsyn i företaget

Mål för att: Utveckla den nära arbetsmiljön genom medskapande

Sjukfrånvaron högst 4,0 %

Frisknärvaro lägst 70,0 %.

Utveckla bolagets systematiska arbetsmiljöarbete.

Öka medarbetarnas nöjdhet

Mål för att: Bedriva verksamheten inom angivna kommunbidrag (nämnder) och ekonomiska mål (bolag)

Räntabilitet över tid på minst 6% på totalt kapital.

Soliditeten över tid skall överstiga 22%.

Mål för: Effektivisering av verksamheten

Bibehållen hushållstaxa

Bolaget följer uppsatta nyckeltal för prestandamätning av huvudprocesserna - Effektivitet

Målet har uppnåtts

Målet har delvis uppnåtts

Målet har inte uppnåtts