Luleå Lokaltrafik AB

Luleå Lokaltrafik AB har Luleå Kommuns uppdrag att planera, marknadsföra och utföra tätortstrafiken med buss i Luleå tätortsområde. Bolaget har även till uppgift att föreslå system, omfattning och upplägg för kollektivtrafikförsörjning i Luleå tätortsområde.

Bolaget har under 2017 bedrivit linjetrafik inom tätortsområde Luleå, nattrafik fredag och lördag, närlinjetrafik samt personaltransporter till SSAB.

Året som gått

Resandet har under 2017 ökat med 2,0 % jämfört med 2016, vilket resulterat i 5,2 miljoner resor. Trafikutökningarna har varit små senaste två åren så ökningen bedöms huvudsakligen vara baserad på ny ombordsutrusning som kan registrera och ta betalt av samtliga resande.

Under hösten 2016 introducerades linje 104 och LLT erbjuder därmed kunder som både ankommer/avreser till och från Järnvägsstationen och Busstation en ökad och smidig tillgänglighet till och från Luleå Airport vilket varit mycket efterfrågat i regionen.

Vi har under många år legat högt placerad inom samtliga delfrågor i den nationella kundundersökningen hos Svensk Kollektivtrafik. Ett nytt undersökningsbolag med förändrad metodik utför nu undersökningen och detta har påverkat våra resultat åt olika håll för olika frågor. 2017 kommer att bli ett nytt referensår. Vi ligger fortfarande högt inom samtliga delfrågor vilket visar på fortsatt stort förtroende hos våra kunder vilket är glädjande.

Vårt fokus framåt är att kontinuerligt arbeta med att ständigt förbättra reseupplevelsen med kunden i centrum. En ny webbshop med snabbare uppdatering av saldo ut till bussarna, en ny mobilapp och utökad bemanning på LLT info som införts under 2017 för ökad tillgänglighet och service för våra kunder är exempel på detta.

Förnyelse av bussparken är fortsatt en strategiskt viktig satsning ur kundperspektivet. Under 2017 har 15 nya bussar tagits i trafik, samtliga med nya inredningsdetaljer, usb-laddare för alla passagerare samt ett Infotainment-system som införts för att förbättra upplevelsen och informationen ombord. Utöver detta erhålls en positiv miljöeffekt, tillförlitligare trafik samt minskade drift och underhållskostnader. Under hösten 2017 ersattes diesel med 100% förnyelsebar HVO (Hydrerad Vegetabilisk Olja). LLT har nu en helt fossilfri busspark!

LLT:s uppdaterade ”Strategi 2020” har Luleå Kommuns Vision 2050 som bas och målet är att vara konkurrenskraftig vid upphandlingen av ett nytt koncessionsavtal för 2020 och framåt. Allt förbättringsarbete kopplat till strategin sker med kunden i fokus vilket även stöttas av stärkt fokus på både den interna och externa kommunikationen. En nyckel i arbetet är att kartlägga kärnprocesserna i verksamheten och utifrån det skapa tydlighet, hitta förbättringsområden och effektivisera verksamheten.

Bolaget jobbar prioriterat vidare med arbetsmiljö och miljöfrågor. Arbetsmiljögrupper som rapporterar till Skyddskommittén har bildats för ökad fokus på kartläggning och åtgärder av arbetsmiljöfrågorna. Förstärkt organisation inom teknikavdelningen för utvecklingen av underhållsprocessen och stödfunktioner kommer också att bidra positivt till detta. LLT har under 2017 uppgraderat sin miljöcertifiering till ISO 14001:2015.

Framtiden

Framtiden för LLT:s verksamhet och kollektivtrafikens utveckling inom Luleå tätort ser mycket positiv ut. I visionsarbetet för Luleå Kommun, ”Vision 2050” är kollektivtrafiken en prioriterad fråga, vilket LLT kommer att arbeta aktivt med tillsammans med andra aktörer och intressenter.

Åtgärdsprogram för luftkvalitet i Luleå centrum fortsätter LLT att vara delaktig i att uppnå. Syftet med programmet är åtgärder för att minska halten kvävedioxider i luften i centrum, vilket på sikt är positivt för utvecklingen av bl.a. kollektivtrafiken.

Luleå Kommun har tilldelats medel av Stadsmiljöavtalet för ett elbussprojekt på linje 6 under perioden 2016-2018. Det är en viktig satsning mot ett hållbart samhälle som LLT, tillsammans med Luleå Kommun, Luleå Energi och andra intressenter, genomför med trafikstart under 2018 - vilket dessutom förväntas sätta Luleå än mer på hållbarhetskartan i Sverige.

Ytterligare 10 nya bussar med den nya designen och tekniken levereras i början av 2018. De nya biljettmaskinerna kommer under 2018 att kompletteras med nya validatorer, som möjliggör läsning av mobilbiljetter, för att förenkla biljettköpet och snabba upp ombordstigningen. Teknik som underlättar för våra resenärer kommer att prioriteras framöver, för att därigenom få en enkelhet i resandet samt även ge våra medarbetare förutsättningar för att på ett enkelt och smidigt sätt hantera och utöva sitt arbete. Framsteg inom detta område kommer att stöttas av en tydligare kommunikation både internt och externt med fokus på att stärka LLT:s varumärke.

Allt internt arbete som prioriteras i framtiden har i syfte att få fler att välja bussen och därigenom öka LLT:s resande.

EkonomiResultaträkning, tkr

2017

2016

Omsättning

142 359

138 340

Kostnader inkl avskr

-147 348

-139 320

Finansiella poster

-47

-29

Resultat efter fin.

poster

-5 036

-1 008

 

Nyckeltal
2017

2016

Investeringar, tkr

2 706

5 145

Räntabilitet på totalt kapital, %

neg

neg

Soliditet, %

56,3

51,2

Antal anställda

148

147

Frisktal, %

83,0

82,0

Sjukfrånvaro, %

5,8

5,3
 

Nämndens styrkort

Ökat byggande för fler Luleåbor

Strategisk trafikplanering som stöttar kommunens tillväxt.

Värdigt och effektivt flyktingmottagande, särskilt unga

Kundupplevd trygghet. LLT skall i riksenkät nå placering 1-3 eller minst 91% kundnöjdhet avseende kunder som anser att det känns tryggt att åka med bolaget.

Samordnade insatser för skärgårdens utveckling

Utveckla kontakterna med skärgårdstrafiken.

Minskade utsläpp av växthusgaser

Fortsatt arbete med att minska användandet av fossila bränslen.

Mål för att: Utveckla Luleå till Sveriges Kvalitetskommun

LLT skall i riksenkät nå placering 1-3 eller minst 77 % kundnöjdhet avseende kunder som anser hur lätt det är att köpa bolagets biljetter och kort.

LLT skall i riksenkät nå placering 1-3 eller minst 81 % kundnöjdhet avseende kunder som anser att förarnas och personalens uppträdande är trevligt.

LLT skall i riksenkät nå placering 1-3 eller minst 84 % kundnöjdhet avseende kunder som anser hur nöjd man är sammanfattningsvis med bolaget.

LLT skall i riksenkät nå placering 1-3 eller minst 71 % kundnöjdhet avseende kunder som anser att det går snabbt att åka med bolaget.

Mål för att: Förbättra resultatfokus och öka jämförbarheten

98,0 % av alla avgångar från alla hållplatser ska ske inom 0-7 minuter efter efter hållplatsens tidtabell.

98,0 % av alla avgångar från Smedjegatan ska ske inom 0-5 minuter efter hållplatsens tidtabell.

Mål för att: Chefer ska ges rätt förutsättningar för att utöva gott ledarskap

Kompetensutveckling av chefer där behoven identifierats i samband med utvecklingssamtal

Mål för att: Utveckla den nära arbetsmiljön genom medskapande

Minst 72 % av fast anställd personal skall ha färre än 8 sjukdagar/år

Frisknärvaro minst 80,0 % av total arbetstid

Utveckla det systematiska arbetsmiljöarbetet

Mål för: Effektivisering av verksamheten

Kommunens nettokostnad (uppdragsersättningen för trafikuppdraget) per resa skall med indexstart 2002 100, 2017 inte överstiga 110 (prisindexjusterat för förändring av prisindexkorg enligt tjänstekoncessionsavtalet).

Genomföra analys av befintligt linjenät som grund för effektiviseringsåtgärder.

Målet har uppnåtts

Målet har delvis uppnåtts

Målet har inte uppnåtts