Luleå Kommunföretag AB

Året som gått

2017 var ett bra verksamhetsår för Luleå Kommunföretag AB och dess dotterbolag. Koncernen som helhet visar ett starkt resultat och två av koncernbolagen har också vidtagit åtgärder för att påverka kostnads- och intäktsstruktur för att möta strukturella förändringar i respektive verksamhet. Koncernens konsoliderade omsättning uppgår till 1 765,5 mkr och resultatet till 170,4 mkr.

Nytt för 2017 är lagstiftning avseende Hållbarhetsredovisning som omfattar bolag som uppgår till viss storlek. För de av koncernbolagen som omfattas av ny lagstiftning avseende Hållbarhetsredovisning genomförs detta inom ramen för respektive bolag.

Under året har kommunfullmäktige, ägaren, från och med januari 2018 beslutat om tillsättning till moderbolagets styrelse, av en extern styrelseordförande med lång erfarenhet från styrelsearbete. Beslut har också tagits om att anställa en verkställande direktör i moderbolaget på heltid från och med januari 2018. I och med dessa åtgärder tas ett samlat grepp om den kommunala bolagsgruppen och ett mer aktivt samarbete inom bolagskoncernen.

Bolagskoncernens totala omsättning uppgick till 1 765,5 (1 857,2) mkr med ett resultat efter finansiella poster på 210,1 mkr (577,1) mkr. Bolagskoncernens soliditet var vid årsskiftet 43,2 procent (42,8 procent). De totala investeringarna under året uppgick till 375,0 (610,8) mkr.

Luleå Kommunföretag AB:s resultat efter finansiella poster uppgår till 446,0 mkr (35,2 mkr), där förändringen till stor del förklaras med en stor utdelning på 400 mkr från Lulebo AB. Soliditet­en för moderbolaget var vid årsskiftet 83,8 % (83,9 %).

Koncernbolag 2017
Tkr, där

inte annat

anges

Ägd andel

(%)

Oms-

ätt-

ning

Res.

efter

fin. poster

Bala-

nsom-

slut-

ning

Soli

ditet(%)

Ränt-

abil-

itet (%)

Antal anst-

ällda

Moderbolag
Luleå

Kommun-

företag AB


0

445 959

901 434

83,8

4,9

0

Dotterbolag
Luleå

Energi AB

-koncernen

100

939 349

143 878

1 655 146

77,7

8,9*

147

Lulebo AB

100

559 462

52 671

4 241 854

31,5'

3,3*

54'

Luleå

Lokaltrafik

AB

100

142 359

-5 000

54 636

51,7

neg

148

Luleå

Renhållning

AB

100

125 445

11 573

155 521

37,9

7,4

71

Luleå Hamn

AB

100

83 121

14 831

196 114

45,6

8,28

29

Nordiskt

FlygTeknik

Centrum AB

100

15 439

-954

9 313

8,0

neg

6

Kronan

Exploatering

AB

100

-

28

11 265

21,3

0,0

0

 *Räntabilitet på eget kapital, för övriga bolag gäller räntabilitet på totalt kapital
  'Lulebo, soliditet, räntabilitet, antal anställda exklusive Lunet

Nyckeltal/verksamhetsmått Luleå kommunföretagskoncern


2013

2014

2015

2016

2017

Antal anställda i medeltal


Kvinnor

123

122

133

122

109

Män

331

388

378

349

346

Totalt

454

510

511

470

455

Kommunala bolagens styrelser (%)


Andel kvinnliga ledamöter, bolagskoncernen

52

55

48

46

48

Andel kvinnliga ledamöter, moderbolaget

57

57

43

43

43

Omsättning


Mkr

1 992

1 962

1 899

1 857

1766

Resultat efter finansiella poster


Mkr

229

161

949

577

210

Soliditet


%

28,6

28,5

37,4

42,8

43,2

Investeringar, bolagskoncernen


Mkr

657

679

455

611

375